Friese plannen voor verbetering waterkwaliteit

LEEUWARDEN – Vanaf maandag 29 maart ligt de ontwerp KRW-nota Fryslân ter inzage en kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven. Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Om de kwaliteit van het Friese water te beschermen wordt iedere zes jaar een plan opgesteld (KRW-nota), volgens de richtlijnen van de Europese KaderRichtlijn Water. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de plannen voor de Friese wateren voor de periode 2022-2027.

Provincie Fryslân en het Wetterskip zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Fryslân. De KRW-nota geeft de huidige waterkwaliteit aan, afgezet tegen de doelen en normen die de provincie vaststelt. In het algemeen gaat de KRW-nota vooral over de grote wateren, zoals boezemvaarten, -meren en grote natuurgebieden zoals de Alde Feanen. Om voor deze wateren de KRW-doelen te halen, zijn maatregelen nodig zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages.

De KRW-nota, waar inwoners van Fryslân nu op kunnen reageren, gaat ook in op bescherming die nodig is voor kleinere wateren, zoals poldersloten, stadsvijvers en water in kleine natuurgebieden. Om deze wateren te beschermen zal de provincie de komende jaren subsidies beschikbaar stellen voor maatregelen die emissies van voedingstoffen en bestrijdingsmiddelen naar oppervlakte- en grondwater verminderen. Met gemeenten zal de provincie kijken naar mogelijkheden voor meer biodiversiteit in stadswateren. Ook onderzoekt de provincie welke maatregelen nodig zijn om verdroging van natuurgebieden te bestrijden.

De eerste KRW plannen dateren van 2009. De Europese richtlijn geeft aan dat in 2027 al het water in de Europese Unie van een goede kwaliteit moet zijn. Hiervoor is een stevig en samenhangend maatregelenpakket nodig. Een deel van de Friese maatregelen is inmiddels uitgevoerd en resultaten zijn al zichtbaar. Zo wordt het water in Fryslân steeds helderder, zien we meer onderwaterplanten en meer waterinsecten in de natuurvriendelijke oevers. Gedeputeerde Douwe Hoogland is blij met dit resultaat: “Alles yn en ûnder wetter is net altyd like sichtber, mar draacht wol foar in grut part by oan de steat fan ús bioferskaat. Dêrom is de KRW ek sa wichtich foar ús (wetter)provinsje.”

De voorlopige KRW-nota Fryslân 2022-2027 (met bijbehorende factsheets) kan vanaf 29 maart tot 9 mei ingekeken worden opwww.fryslan.frl/skjinwetter. Belanghebbenden kunnen hier tevens hun zienswijze indienen. De definitieve KRW-nota wordt eind 2021 door Provinciale Staten vastgesteld.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *