Friese kennisinstellingen slaan handen inéén

LEEUWARDEN – Negen kennispartijen en de provincie Fryslân gaan samen werken aan één sterk kenniscluster over de Friese taal en cultuur. Nog dit jaar wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld op het op Fryslân georiënteerde onderzoek en onderwijs. Het gaat om: Fryske Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar, Faculteit Letteren van de RUG met de leerstoel Fryske taal en letterkunde , Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden, Fries Sociaal Planbureau, Fersen Sintrum Frysktalige Berne-opfang. Ook de recente adviezen van Dingtiid worden meegenomen.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Uit gesprekken met de Friese kennisinstellingen en het advies van Dingtiid over de kennisinfrastructuur van het Fries, bleek een behoefte aan meer visie, verbinding en samenwerking op het gebied van de Friese taal en cultuur. Dit willen we bereiken door samen met kennisinstellingen de handen inéén te slaan, om een stevig kenniscluster te vormen met regionale, landelijke en zelfs internationale allure.”

Vier lijnen

De samenwerking gaat in eerste instantie om drie inhoudelijke lijnen en een lijn gericht op de gezamenlijke kennisinfrastructuur:

  1. Fryske Taal in het onderwijs en de voorschoolse periode (Onderzoek en Overdracht)
  2. Fryske Taal in de maatschappij en de openbare ruimte (Onderzoek en Overdracht)
  3. Fryske Regionale identiteit/cultuur/erfgoed/geschiedenis/literatuur (Onderzoek en Overdracht)
  4. Facilitering: Gezamenlijk Infrastructuur

Iedere lijn heeft een trekker en een werkgroep bestaande uit betrokken medewerkers van de deelnemende instellingen. Joana Duarte (Lector Meertaligheid NHL Stenden), Mirjam Vellinga (Afûk), Bert Looper (Tresoar) en Sandra van Gaalen (Fers) nemen ieder het trekkerschap op zich van een lijn. In totaal zijn 27 werkgroepleden betrokken van verschillende instellingen, waaronder academici, ervaringsdeskundigen en studenten.

Onder leiding van een kernteam van drie wordt overzicht gehouden op de gezamenlijke opgave en gestuurd op de vier opdrachten. Dit kernteam bestaat uit een onafhankelijk, door de Provincie Fryslân aangestelde voorzitter, een vice-voorzitter uit het Friese kennisveld en een ambtelijk vertegenwoordiger van de Provincie als secretaris. Dit kernteam wordt nog gevormd.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *