Fries bestuursakkoord Geluk op 1

LEEUWARDEN – Samen met het CDA, de PvdA en de FNP heeft de VVD vandaag het nieuwe Friese bestuursakkoord 'Geluk op 1' voor de periode 2019-2023 gepresenteerd. De VVD is zeer ingenomen met het akkoord. Het is een resultaatgericht akkoord op hoofdlijnen dat voldoende ruimte biedt om samen met de voltallige Provinciale Staten, de samenleving en medeoverheden invulling te geven aan het 'gelukkiger maken van Fryslân”'. 

Vernieuwen in vertrouwen

Uitgangspunt van het akkoord is het vertrouwen in mensen en het geloof in vooruitgang. Dit is terugte vinden in de subtitel van het bestuursakkoord: 'Vernieuwen in vertrouwen'. Het laat een overheid zien die niet voor of achter de mensen staat, maar ernaast en die oog heeft voor maatschappelijke initiatieven. De liberale partij is daar erg blij mee. 

Brede welvaart 

Brede welvaart loopt als een rode draad door het akkoord. Brede welvaart gaat over meer dan alleen inkomen, economie of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt. Bij de besluiten die genomen gaan worden zal steeds opnieuw beoordeeld worden in hoeverre de effecten daarvan bijdragen aan die brede welvaart. 

Werk en economie

Het bestuursakkoord zet in op het stimuleren van ondernemerschap. Het college trekt 2,9 miljoen euro extra uit voor het creëren van een gunstig vestigingsklimaat en bevorderen export van Friese producten en diensten. Het college wil kennis vergaren en toepassen in Fryslân, onder andere door kennisinstituten als Wetsus en Diary Campus. Voor Wetsus wordt extra geld uitgetrokken. De verduurzamingsmaatregelen moet nieuwe banen genereren. Tegelijkertijd gaat het akkoord uit van een realistische en betaalbare benadering van de klimaatdoelstellingen. Ook wil Fryslân meer gelden uit Europa en Den Haag naar de provincie zien te krijgenHet bestuursakkoord spreekt waarderend over de landbouw, die van groot belang is voor Fryslân. Een cruciale randvoorwaarde met betrekking tot de landbouwopgave blijft dat boeren een levensvatbaar bedrijfsmodel moeten blijven houden.

Recreatie en toerisme en bereikbaarheid

Er komt extra geld voor ruimte voor recreatie en (cultuur)toerisme. Er wordt bekeken of aanpassingen in recreatieve vaarroute zinvol en haalbaar zijn, waaronder de bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien. De Lelylijnmogelijkheden (Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen) worden verder uitgewerkt net als de mogelijkheid om de  bouw van een aquaduct bij Skarster Rien voor te schieten. Het college zet in op de verkeersveiligheid en zal in dat kader ook kijken naar een verbetering van de weg tussen Leeuwarden en Sneek. Fryslân gaat niet terug naar de top drie provincies in de hoogte van de opcenten. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *