Extra geld nodig voor planuitwerking Koehool Lauwersmeer

Wetterskip Fryslân werkt samen met verschillende partijen aan de verbetering van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Het project, genaamd 1DYK, omvat het herstel van de natuur en verrijking van het gebied. Het voorkeursalternatief voor dijkverbetering werd in november 2021 vastgesteld, maar het uitwerken ervan blijkt complexer dan verwacht. Dit vraagt om een extra budget van € 3,2 miljoen. De totale kosten blijven naar verwachting echter stabiel.

Dagelijks bestuurder Frank Jorna: ‘De kosten gaan voor de baten uit. De extra inspanningen in kennis en organisatie die nu nodig zijn, leveren uiteindelijk een besparing op bij de realisatie van de dijk.’

Het project Koehool Lauwersmeer is één van de grootste dijkverbeteringen in de geschiedenis van Fryslân. Het project is nodig om onze inwoners ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen vanuit de Waddenzee. Tussen Koehool en Zwarte Haan wordt het asfalt vervangen en ook de stenen op delen waar dat nodig is. Dit geldt ook voor de dijk tussen Ternaard en Peazens-Moddergat. Hier wordt de dijk hoger en komt er aan de landzijde een berm die zorgt voor extra steun.

Tussen Zwarte Haan en net voorbij de pier bij Holwerd en bij Peazemerlannen wordt het asfalt vervangen door gras en klei. Het talud aan de zeezijde van de dijk wordt verflauwd, wat kenmerkend is voor een groene dijk. Deze aanpassingen zijn duurzamer, passen beter in het landschap en bieden mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding.

Uitdagingen bij het uitwerken van de plannen

Op dit moment wordt gezocht naar mogelijkheden om binnen de geldende regelgeving voor Natura2000, stikstof en Unesco Werelderfgoed de dijk te verbeteren, wat een uitdaging vormt. Hetzelfde geldt voor het vinden van oplossingen binnen maatschappelijke opgaven zoals de Programmatische Aanpak Grotere Wateren en Fries Programma Landelijk Gebied.

De ambitie om met het verbeteren van de dijk ook de natuur te herstellen en het gebied te verrijken vereist nieuwe vormen van samenwerking. Daarnaast zijn de kosten door externe factoren, zoals inflatie, harder gestegen dan voorzien. Dit resulteert in de noodzaak van een extra budget van € 3,2 miljoen voor het uitwerken van de plannen.

Uitgaven beperken, inkomsten verhogen

Om de extra kosten voor het uitwerken van de plannen te verlagen, is onderzocht hoe extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Gesprekken met het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de kosten voor de samenwerking binnen 1DYK onder de partners te verdelen. Bovendien is gekeken naar manieren om de uitgaven te beperken, waarbij ongebruikte middelen uit de verkenningsfase worden benut.

Totale kosten dijkverbetering stijgen niet

Op dit moment worden de plannen voor de dijkverbetering verder uitgewerkt. Nieuwe kennis en inzichten tonen aan dat een groter deel van de dijk al voldoet aan de waterveiligheidsnormen. Dit betekent dat slechts 29 kilometer dijk wordt verbeterd in plaats van de eerder geschatte 47 kilometer. Hierdoor blijven de verwachte kosten voor de realisatie lager dan eerder begroot, en blijven de totale kosten voor de dijkverbetering stabiel.

Besluit algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân vraagt het algemeen bestuur om bestemmings-en kredietreserves van € 2,1 miljoen in te zetten en € 1,1 miljoen als aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De commissie vergadert hierover op 13 mei. Op 28 mei neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 649

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *