Extra financiering Rijkswaterstaat voor natuurbeheer Waddenzee

LEEUWAREDENM – Rijkswaterstaat krijgt vanaf 2022 van het ministerie van IenW jaarlijks zo’n 2 miljoen euro voor haar rol als natuurbeheerder van de Waddenzee. Ruim anderhalf miljoen euro wordt gestoken in monitoring van de Waddenzee. De rest wordt vooral geïnvesteerd in beheertaken voor natuurwaarden.

Basismonitoring

De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat naast de reeds bestaande basismonitoring, een samenwerkingsverband van de verschillende beheerders in het Waddengebied, aanvullende kennis nodig is voor een beter integraal natuurbeheer van de Waddenzee.

Rijkswaterstaat richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling in de kwaliteit én de omvang van beschermde habitattypen en leefgebieden (inclusief de onderwaternatuur)
  • Rol van natuurlijke structuren zoals mosselbanken en zeegras
  • Rol van artificiële structuren (zoals dammen en dijken) aanwezig in de Waddenzee
  • Cumulatieve effecten van de verschillende drukfactoren
  • Effect van menselijke activiteiten, zoals: baggeren, zandsuppleties, duurzaamheidsprojecten, visserij, beheersmaatregelen, toename recreatie, e.d.
  • Impact versnelde klimaatverandering, met effecten als zeespiegelstijging en hogere watertemperaturen

Beleidsdoel Waddenzee

Het onderzoek en de monitoring sluiten zoveel mogelijk aan op lopende initiatieven. Uiteindelijk doel is om de ‘gezondheidstoestand’ te achterhalen van de Waddenzee. De verschillende resultaten worden regelmatig gecommuniceerd. Door de nieuwe inzichten kunnen beheermaatregelen worden aangescherpt of vernieuwd. Zo leveren de beheermaatregelen een nog grotere bijdrage aan de belangrijkste beleidsdoelen voor de Waddenzee: natuurbescherming- en ontwikkeling.

Natuurbeheer

De rest van de financiering gaat vooral naar beheertaken in het Waddengebied. In veruit de meeste gevallen is dit een voortzetting van reeds bestaande taken, zoals het beheer op de Rottums en bij Razende Bol.

Wettelijke grondslag

Rijkswaterstaat is sinds 1 januari 2017 materieel eigenaar van het overgrote deel van de Waddenzee. Dit betekent dat Rijkswaterstaat voor dit deel verantwoordelijk is voor het instandhouden en ontwikkelen van het Waddenzee-areaal volgens onder meer de Natura2000 doelen. Dit komt naast de verantwoordelijkheden uit de Waterwet (waaronder de kaderrichtlijn water).

Samenwerking

In de Wadden zijn veel organisaties actief zijn die samen optrekken om de kenmerkende uitgangspunten in natuurbeheer waar te maken. In het natuurbeheer bij Rijkswaterstaat is het uitgangspunt dat natuurlijke processen, die zo kenmerkend zijn voor Werelderfgoed Waddenzee, zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. Andere belangrijke uitgangspunten zijn adaptief beheer en -maatregelen, monitoring, verduurzamen- en regulering van menselijk gebruik, en samenwerken met belanghebbenden. Door deze aanpak voor natuurbeheer draagt Rijkswaterstaat, in samenwerking met de andere terreinbeherende organisaties, bij aan natuurontwikkeling van voldoende kwaliteit en kwantiteit.

Gezamenlijk aan de slag

Vanaf 2022 zijn de financiële middelen structureel beschikbaar. Het gaat hier om middelen uit de SLA (Service Level Agreement). In de aanloop naar 2022 wordt al budget beschikbaar gesteld. Daardoor kunnen de eerste taken worden opgestart. Tegelijkertijd vinden er de komende maanden gesprekken plaats over de opbouw van het programma. In samenwerking met beheerders en belanghebbenden worden zo de juiste accenten gelegd.

Veilig, Vitaal, veerkrachtig

De beheertaken sluiten aan op de Gebiedsagenda Wadden 2050. In 2050 is het Waddengebied veilig, vitaal en veerkrachtig. Veilig doordat we tijdig anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Vitaal doordat wonen, werken, onderwijs en zorg mogelijk blijven. Veerkrachtig doordat robuuste natuur en het landschap van wereldklasse de effecten van klimaatverandering, duurzaam gebruik en nieuwe ontwikkelingen kunnen opvangen.

Bron: RWS

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *