Eilander Raad

TEXEL – Op vrijdag 30 juni komt de Eilander Raad van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden in de raadzaal van de gemeente Dongeradeel bijeen. Deze raad, die bestaat uit vertegenwoordigers namens de gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden, heeft op de agenda onder andere de jaarstukken staan. Aan de orde komen zowel het beleidsplan voor 2006 – 2010 als de programmabegroting voor 2007.
De samenwerking tussen de eilanden zal de komende jaren steeds belangrijker worden. De Eilander Raad is begin 2005 geïnstalleerd en heeft als taak om de globale beleidslijnen op elkaar af te stemmen en vast te stellen en financiën beschikbaar te stellen voor de uitwerking hiervan. Het beleidsplan schetst in grote lijnen de richting die het Eilander College voorstelt voor de komende 5 jaar. Elk jaar zal dit uitgewerkt worden in jaarplannen.
Naast deze belangrijke onderwerpen zal de Eilander Raad geïnformeerd worden over de stand van zaken bij de bestuurlijke organisatie van de Waddenzee en het Waddenfonds. Ook de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de overeenkomsten voor de veerverbindingen komen aan de orde.
Tenslotte heeft het Eilander College de nota ‘Wonen op de Waddeneilanden is toch anders’ aan de Eilander Raad voorgelegd ter goedkeuring.
De raadsleden en –fracties hebben zelf de gelegenheid onderwerpen aan te dragen door middel van moties. Naar verwachting dienen de vertegenwoordigers van Vlieland een motie over de stationering van de SAR-helikopter in.
De vergadering van de Eilander Raad vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Dongeradeel, in Dokkum, op vrijdag 30 juni van 10.30 – 13.30 uur. De vergadering is openbaar.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *