Eenmalige forse stijging watersysteemheffing

LEEUWARDEN – Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân handhaaft zijn voorstel om de belasting voor het watersysteem in 2020 met 13 procent te laten stijgen. Volgens het dagelijks bestuur is dit de beste methode om de waterschapsbegroting op orde te krijgen en te houden. Naar aanleiding van inspraakreacties en gesprekken met landbouworganisaties heeft het dagelijks bestuur overwogen de belastingstijging te spreiden over meerdere jaren. Het dagelijks bestuur kiest hier uiteindelijk niet voor, omdat spreiding tot een fors tekort op de waterschapsbegroting leidt in 2020 en verdere aantasting van de reserves. 

Om de investeringen in het waterbeheer te kunnen blijven betalen, is in 2020 sprake van een eenmalig tariefstijging van 13 procent. De eerstvolgende jaren erna blijft de stijging beperkt tot 2 procent; ongeveer het percentage van de inflatie. Om lastenstijgingen voor burgers te beperken, heeft Wetterskip Fryslân de afgelopen jaren geld uit de reserves gehaald. De reserves zijn hierdoor bijna tot het vastgestelde minimumniveau gedaald. Deze kan het waterschapsbestuur niet meer aanspreken om de begroting te dekken. 

Om kosten te besparen heeft Wetterskip Fryslân sinds 2010 voor ruim 26 miljoen euro aan bezuinigingen doorgevoerd in de organisatie. Ook deze bestuursperiode gaat het bestuur 6 miljoen euro bezuinigen. Portefeuillehouder Financiën Bé de Winter: ‘We kijken voortdurend hoe het waterschapswerk anders, efficiënter of goedkoper kan. Maar daar zijn grenzen aan. Verder bezuinigen op de taakuitvoering is volgens dit bestuur onverantwoord. Dan komen onze kerntaken in het waterbeheer in gevaar.’ 

Klimaatverandering 

Om schoon water en droge voeten te houden stijgen de kosten van het waterbeheer. Dat is bij alle waterschappen het geval. Verandering van het klimaat vraagt extra investeringen. De zeespiegel stijgt en hoosbuien en droge zomers zullen vaker voorkomen. Wetterskip Fryslân investeert daarom onder meer in versterken van zeedijken, het ophogen van polderdijken en aanleg van extra waterberging. 

Onderhoud en beheer 

Naast investering vanwege klimaatverandering, is het waterschap meer geld kwijt aan onderhoud en beheer. Om op baggerkosten te besparen besloot een vorig waterschapsbestuur hoofdvaarten minder vaak te baggeren. Maar dat blijkt voor sommige vaarten te lang om een goede wateraan- en -afvoer te garanderen. In dit verband is er in de meerjarenbegroting jaarlijks twee miljoen euro meer aan baggerkosten opgenomen. En door minder koude winters en warmere zomer neemt de groei van uitheemse woekerende waterplanten toe. Het waterschap is daarom meer geld kwijt aan het onderhouden van sloten. Ook de stijging van de stroomprijs zorgt voor extra kosten van 1 miljoen euro. De bijna 900 gemalen en de 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties in het beheergebied verbruiken veel stroom. 

Ook het vervangen en renoveren van verouderde gemalen in de polders is een forse kostenpost. Veel van deze gemalen zijn bij de zogeheten ruilverkavelingen (herverdeling van landbouwgrond) in de jaren zeventig en tachtig voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de waterschappen. Die gemalen hebben een levensduur van 30 tot 40 jaar en moet het waterschap nu vervangen of renoveren. Jaarlijks gaat het om 25 tot 30 gemalen. 

Verdeelsleutel 

De kosten voor het waterbeheer in een gebied worden rechtstreeks betaald door de inwoners, bedrijven en organisaties uit dat gebied. De belastingheffing van Wetterskip Fryslân wordt volgens een wettelijk systeem verdeeld over verschillende categorieën. Er zijn aparte tarieven voor huishoudens, bezitters van gebouwen, eigenaren van (landbouw)grond en voor natuurbeheerders. 

Fryslân kent een complex waterbeheersysteem en beheert dijken over een grote lengte. Toch zijn de waterschapsbelastingstarieven van Wetterskip Fryslân gemiddeld vergeleken met andere waterschappen in Nederland. Ook de tarieven voor agrariërs bevinden zich in de middenmoot van tarieven. 

Op 17 december 2019 vergadert het algemeen bestuur over de begroting 2020. Het algemeen bestuur beslist over de vaststelling van de begroting voor 2020. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *