Duinen Ameland Natura 2000-gebied

DEN HAAG – Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de definitieve aanwijzingsbesluiten getekend voor de zeven Natura 2000-gebieden in het Waddengebied. Deze aanwijzing maakt duidelijk welke kwetsbare natuur in de Waddenzee beschermd wordt en waar de grenzen van de natuurgebieden lopen. Het gaat om de Waddenzee, Duinen en Lage land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog en Noordzeekustzone.
De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland en van grote internationale waarde door de aanwezigheid van bijzondere planten en diersoorten zoals zeehonden, blauwe kiekendieven, eidereenden en kluten. In de zeven gebieden gaat bijvoorbeeld om het beschermen van waardevolle duinen, slik- en zandplaten, schorren en zilte graslanden en zeldzame vogels. Nu volgt het opstellen van het beheerplan dat duidelijkheid geeft over hoe deze flora en fauna beschermd wordt en voor welke activiteiten een vergunning nodig is. Het beheerplan wordt momenteel samen met de gebruikers en bewoners in het gebied gemaakt. Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is de natuur beschermd op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

De ontwerpbesluiten voor de zeven Waddengebieden hebben in 2007 ter inzage gelegen. Ongeveer 550 zienswijzen zijn ingediend. Door de inspraak zijn de definitieve aanwijzingbesluiten op onderdelen aangepast. Soms zijn doelen geschrapt of toegevoegd, in enkele gevallen is de begrenzing aangepast en een aantal technische verbeteringen is doorgevoerd. Ook de natuurdoelen kunnen wijzigen, zowel door inspraak als door voortschrijdend ecologisch inzicht. Naar aanleiding van inspraak is voor enkele broedvogels gekeken hoe groot de draagkracht is van zowel de Waddenzee als daarbuiten. Enkele landelijke doelstellingen voor broedvogels bleken te hoog te zijn omdat ze gebaseerd zijn geweest op verouderde ecologische inzichten. Daarom zijn in de doelen de aantallen van de grote stern, de dwergstern, de velduil, de blauwe kiekendief, de tapuit, het paapje, de noordse stern en de kleine mantelmeeuw aangepast. Daarnaast zijn de landelijke doelstellingen voor het leefgebieden voor de bontblekplevier en de eidereend gewijzigd. Concreet in de Waddenzee betekent dit bijvoorbeeld dat de gewenste aantallen voor de Grote Stern verhoogd zijn, op Texel de kluut als broedvogel is toegevoegd en de velduil op Vlieland als doel is vervallen.

De minister maakt de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden in het Waddengebied 25 februari bekend in de Staatscourant. Aansluitend aan deze bekendmaking liggen de besluiten inclusief kaarten en Nota van toelichting tot en met 8 april 2009 ter inzage. Ze zijn dan ook via www.minlnv.nl/natura2000 te raadplegen. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten in beroep gaan bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt van 27 februari 2009 tot en met 9 april 2009.
Bron: Ministerie LNV

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *