“Dit pikken we niet!”

DOKKUM – Actiecomité stuurt een open brief over de kwestie De Sionsberg:

"Gaat de geboortezorg in Dokkum sluiten???

Plan geboortezorg Dokkum van tafel geveegd


Op 7 mei jongstleden werd een goed onderbouwd plan ter behoud van de verloskunde in Dokkum in een dubieus onderonsje van De Friesland-Achmea Zorgverzekeraar (DFZ) en de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) van tafel geveegd. Dit plan bevatte veel vernieuwende elementen om de zorg kwalitatief hoog en toekomstbestendig te laten zijn. Blijkbaar om zich te verdedigen meenden vervolgens zowel mw. Monissen, directeur van de zorgverzekeraar, als ook de Inspectie uitgebreid de publiciteit te moeten zoeken om de inhoud van het gepresenteerde plan te bekritiseren en onderuit te halen. Met termen als “ondermaats” en “cijfers babysterfte kloppen niet” probeert men het imago van Dokkum te beschadigen. Een kwalijke zaak, waarbij beide instanties zich op het immorele vlak begeven.

De Friesland-Achmea Zorg Verzekeraar, monopolist met dictatoriale trekken

Meer dan 85% van de mensen in Friesland is bij DFZ verzekerd, zodat deze hier een monopolypositie bekleedt. Aangezien de politiek aan de zorgverzekeraars een regierol in de zorg heeft toebedeeld, kan DFZ onder leiding van haar voorzitter, mw. Monissen, zich hier ongebreideld uitleven, niet gehinderd door de oorspronkelijk beoogde concurrentie tussen de verzekeraars, en helaas ook niet gehinderd door de belangen van de bevolking. Kostenbesparing lijkt het ultieme doel te zijn en het lijkt wel of mw. Monissen dit tot haar persoonlijk levensdoel heeft gemaakt. Als een soort “vrouwelijke Poetin” bespeelt zij het veld van de gezondheidszorg in Friesland en trekt zij de gehele macht naar zich toe. Daarbij laat zij zich graag ondersteunen door allerlei duur betaalde instanties zoals KPMG. Het geld dat daarmee gemoeid is wordt door een ieder van ons via de zorgpremies bijeen gebracht en komt dus niet ten goede aan de directe zorg. Het blijft aan de bekende strijkstok hangen.

Dokkum op de schopstoel

Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat een jaar geleden de verzekeraar het plan heeft opgevat dat De Sionsberg als zelfstandig ziekenhuis moest verdwijnen. Toen het ziekenhuis onder verscherpt toezicht werd geplaatst door de Inspectie vanwege problemen op de afdeling cardiologie, werd het plotseling tot een gewillige prooi en zag de verzekeraar haar kans schoon om een forse bezuiniging te realiseren. Gemakkelijker zou het nooit meer worden. Dat de belangen van de bevolking, te weten kwalitatief goede zorg dichtbij huis, hierbij werden verkwanseld, speelde geen rol van betekenis.

Plannen Dokkum van tafel geveegd

Naar aanleiding van het verscherpt toezicht is er binnen het ziekenhuis zeer veel gebeurd om de kwaliteit te borgen en toekomst bestendig te maken. Zo is de gehele afdeling cardiologie gesaneerd en voorzien van een geheel nieuwe ploeg jonge ambitieuze cardiologen, werd de directie vervangen en werd aansluiting gezocht bij Nij Smellinghe, alles met als doel te kunnen voldoen aan de huidige en voor de toekomst te verwachten richtlijnen van de diverse vakverenigingen. Zoals vermeld was er ook voor de verloskunde een dergelijk plan. Helaas was dit alles geen reden voor de zorgverzekeraar om haar negatieve grondhouding te laten varen en de reactie was dan ook een onmiskenbaar “njet” .

De rol van de inspectie

De rol van de IGZ is hier opmerkelijk. De taak van deze instantie is het toetsen van de kwaliteit van zorg en dat geschiedt doorgaans achteraf en met een attitude van “voorname distantie”. In het onderhavige geval inzake het plan voor de verloskunde heeft zij zich in de frontlinie begeven samen met de zorgverzekeraar. Twee handen op een buik. De Inspectie heeft de laatste tijd zeer veel aan kritiek op haar functioneren blootgestaan en ook hier lijkt zij in een oneigenlijke en mogelijk zelfs dubieuze rol te hebben geacteerd.

Gevolgen van het sluiten van de Geboortezorg in Dokkum

Een direct gevolg van de sluiting is dat de babysterfte in dit gebied zal stijgen. Dokkum kent een zeer lage babysterfte van 4, 4 promille, wat de helft is van het landelijk gemiddelde en een derde van die in de provincie Friesland. In weerwil van de kritiek kloppen, zo wij begrijpen, deze cijfers wel degelijk en is ook de sterfte meegenomen van baby’s die door De Sionsberg naar andere ziekenhuizen zijn verwezen. Verder vinden in Dokkum ook gewoon de “complexe” bevallingen plaats. Op voorhand is namelijk niet of nauwelijks te zeggen of een bevalling “complex” zal verlopen of niet. Dokkum voldoet nagenoeg aan alle richtlijnen uit het rapport “Een Goed Begin”, bedoeld om in Nederland de babysterfte terug te dringen en er is een uitstekende samenwerking met de eerste lijn. Er zijn tevens plannen om te komen tot een vorm van een geheel geïntegreerde vorm van geboortezorg. Deze “ontschotting” wordt gezien als een van de belangrijkste pijlers van verloskundige kwaliteitsverbetering. Dit soort processen verloopt beter in een kleinschalige omgeving, evenals de bevalling zelf, die gebaat is bij een sfeer van intimiteit en een persoonlijke benadering. Ook worden moeders met een zieke zuigeling in Dokkum niet van elkaar gescheiden, zoals elders nog veelal het geval is, maar gezamenlijk opgenomen op de gecombineerde kinder-kraamafdeling. Een goed alternatief voor de geboortezorg in Dokkum is er niet. De zwangeren zullen moeten bevallen in de ver weg gelegen belendende ziekenhuizen te Leeuwarden en Drachten. Het is wetenschappelijk bewezen dat bij aanrijtijden boven de 20 minuten de babysterfte stijgt. De nieuwe aanrijtijden zijn veel langer. Een ander gevolg is dat het voor vele vrouwen in Noord-Oost Friesland niet meer mogelijk zal zijn om thuis te bevallen, een in Europees verband verankerd recht.

Verantwoordelijkheid zorgverzekeraar

De Friesland-Achmea Zorgverzekeraar kan er niet onderuit dat zij met het sluiten van de geboortezorg in Dokkum ingaat tegen de landelijke trend en de richtlijnen van de minister, die onlangs nog per brief heeft opgeroepen de infrastructuur voor plattelandsgebieden met lange aanrijtijden intact te laten. Ook is zij ervoor verantwoordelijk dat voor veel vrouwen de mogelijkheid voor een thuisbevalling niet meer is gegeven en in het ergste geval voor een onnodig aantal beschadigde en dode baby’s in de toekomst.

Actiecomité “Dit pikken wij niet.”

Allardus Pantjes

Jaap Visser"

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *