Dit jaar geen ontheffing voor rapen kievitseieren

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân kan dit jaar geen ontheffing verlenen voor het rapen van kievitseieren. Daarvoor is de stand van de kievit te ongunstig. De provincie wil proberen om samen met de BFVW te komen tot een situatie waarbij op termijn de kievitsstand wel weer gunstig genoeg is om eieren te rapen.

Vogelwachtleden mogen wel de weilanden in om eieren te zoeken met het oog op nestbescherming. De provincie wil dit juist stimuleren. In plaats van nazorg zouden we deze werkwijze voorzorg willen noemen. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Wy hoopje dat we yn goed oerlis mei de BFVW dizze nije styl fan it ljipaaisykjen befoarderje kinne. Sa bliuwt de tradysje bestean en kin de ljip foar Fryslân behâlden bliuwe.’’

Om de voorzorg te stimuleren wil de provincie de vinder van het eerste ei en de betrokken boer eren. Vandaar het voorstel aan de BFVW om de Commissaris van de Koning het eerste legsel in het weiland te laten bezoeken. Het ei blijft hierbij in het nest liggen.

Onderzoeksrapporten

Het Sovon-rapport, dat in december 2015 verscheen, toonde aan dat het niet goed gaat met de kievitstand. In officiële termen: er is momenteel geen sprake van een gunstige staat van instandhouding. Ook kwam naar voren dat het toekomstperspectief van de kievit in Fryslân ongunstig is. Een second opinion door Altenburg & Wymenga bevestigde dit beeld.

Hierdoor heeft de provincie moeten besluiten de ontheffing niet te verlenen aan de BFVW. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Ek al soene we dit wolle om de tradysje te behâlden en de fjildminsken te stimulearjen, de ûntheffing soe net oerein bliuwe by de rjochter. De útkomsten binne sá dúdlik, dat we ússels, mar ek de neisoargers neat foarhâlde wolle dat gjin stân hâldt.’’

 Afgelopen week hebben Gedeputeerde Staten het voornemen tot het weigeren van de ontheffing en het standpunt van de BFWV in overleg met de bond aan de landsadvocaat voorgelegd. In dit advies wordt de weigering van de ontheffing onderschreven. 

Perspectief

Over enkele jaren voert de provincie opnieuw een onderzoek uit om te kijken of de kievitstand zich herstelt en er weer een ontheffing kan worden verleend. In de tussentijd willen we samen met de BFVW inzetten op versterking van de kievitstand. De BFVW geeft aan dat het rapen van de eieren het aantal kieviten niet negatief beïnvloedt. Uit het voorlopig onderzoek (draft report) van de heer Ydenburg wordt echter gesproken van een (klein) negatief effect van het eierrapen op de kievitpopulatie.

Achtergrond

In januari 2015 oordeelde de Raad van State dat de provincie, voordat zij een ontheffing verleent, eerst moet aantonen dat het goed gesteld is met de stand van de kievit. Deze eis vloeit voort uit Europese rechtspraak. Naar aanleiding van deze uitspraak kreeg Sovon Vogelonderzoek Nederland de opdracht dit te onderzoeken.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *