De hoofdpijndossiers van Ameland

BALLUM – Het nieuwe college wil een aantal dossiers voortvarend aanpakken. Dat staat er in het coalitieakkoord dat Ameland’82 en Algemeen Belang Ameland samen opstelden. Grote beleidswijzigingen voor het komende jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hoeft Ameland niet te verwachten, maar er liggen een paar hoofdpijndossiers waar wel het een en ander mee moet gebeuren. En dat zijn de twee fracties die een wethouder leveren van plan. De dossiers zijn: ouderenzorg, plan Westers, De Hagen en woningbouw. Het coalitie-akkoord schrijft over die dossiers het volgende:

1. Ouderenzorg

Zeer recent hebben we kennis kunnen nemen van het bericht dat de Kwadrantgroep en Thuiszorg Het Fries Land “eruit zijn; de handtekeningen zijn gezet”. Genoemde organisaties hebben overeenstemming bereikt over de wijze waarop ze in de toekomst gaan samenwerken op Ameland.

Een verheugend bericht; eindelijk enige voortgang in een dossier dat zich tot nu toe uiterst moeizaam voortsleept. Eén zwaluw maakt echter nog geen zomer, en er zal nog heel wat water door de Waddenzee stromen voordat de ouderenzorg op ons eiland toekomstbestendig is geregeld. Dit zal van alle betrokken partijen de komende maanden de nodige inspanningen vragen.

Afronding van dit dossier vóór het eind van deze raadsperiode verdient de hoogste prioriteit. De eerder hieromtrent door het college geformuleerde uitgangspunten, waaronder het realiseren van een fysiek concentratiepunt op de locatie van De Stelp, kunnen wij onderschrijven.

2. De Hagen

De problematiek rond De Hagen zal, integraal, tegen het licht worden gehouden. Wij zijn van mening dat alle in het gebied spelende aspecten opnieuw, vanuit een “nul – situatie”, in samenhang moeten worden bekeken om tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen. Wij denken hierbij uiteraard aan het parkeervraagstuk, maar ook aan de ontsluiting van het gebied, de woningbouwproblematiek, het voorkomen van eventuele extra overlast voor de bewoners en de verkeersveiligheid in relatie tot de aanwezige basisschool. Onze inspanningen zullen erop gericht zijn deze, al veel te lang slepende kwestie vóór het eind van dit jaar af te ronden.

3. Plan Westers

Door de gemeenteraad zijn destijds heldere kaders geformuleerd waaraan de planvorming om te komen tot een Wellness Centrum in de Vleijen zou moeten voldoen. Als er door de initiatiefnemers aan deze uitgangspunten wordt voldaan zullen wij een in te dienen plan in beginsel positief beoordelen.

4. Woningbouw

De gemeente Ameland verkeert in de gelukkige omstandigheid dat zij beschikt over een eigen gemeentelijk woningbedrijf. Dit biedt de mogelijkheid om een directe bijdrage te leveren aan het oplossen van de (volks)huisvestingsproblematiek op ons eiland. Hierbij doelen we dan met name op het bouwen van betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een inkomen tot 40.000,– euro bruto.

We moeten echter constateren dat er al jarenlang geen nieuwe huurwoningen aan het gemeentelijk woningbestand zijn toegevoegd. Wij willen hierin verandering brengen. Onze inzet zal er op gericht zijn te bevorderen dat er de komende jaren – jaarlijks – 5 á 6 nieuwe huurwoningen worden gebouwd.

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *