Commissie m.e.r.: Bodemdaling binnen grenzen

De NAM heeft in 2017 voor het 11e jaar de effecten van de gaswinning in beeld gebracht. De conclusie dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen blijft vindt de Commissie m.e.r. monitoring gaswinning Waddenzee aannemelijk. De in 2017 opgetreden afname van de aantallen kluten en kanoeten vraagt nader onderzoek voordat hier conclusies aan verbon- den kunnen worden.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. treedt op als Auditcommissie voor de gaswinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert jaarlijks de kwaliteit van de monitoring op verzoek van de minister van Economische zaken en Klimaat. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan‘-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar te- ruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringprogramma uit.

De Commissie m.e.r. controleert jaarlijks de kwaliteit van de monitoring op verzoek van de minister van Economische zaken en Klimaat.

Oordeel over het monitoringjaar 2017

Volgens de rapportage 2017 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Commissie vindt de conclusie aannemelijk. De NAM concludeert ook dat er in 2017 geen aanwijzingen zijn voor verande- ringen in natuur die het gevolg zouden kunnen zijn van de gaswinning. De Commissie vindt deze conclusie te stellig. In de rapportage over het meetjaar 2017 is namelijk ge- signaleerd dat de vogelsoorten kluut en kanoet in aantal teruglopen terwijl ze elders in de Waddenzee minder sterk afnemen of zelfs toenemen. De conclusie van de NAM dat deze afname het gevolg is van natuurlijke fluctuaties, is daarom voorbarig. De Commis- sie adviseert in de rapportage over 2018 nader onderzoek hiernaar uit te laten voeren.

Inmiddels is de afgelopen jaren uit de velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwers- oog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost in totaal ongeveer 19 miljard Nm3 gas gewonnen. Volgend jaar vindt de derde evaluatie van het monitoringprogramma plaats. Het programma heeft geleid tot meerjarige meetreeksen op diverse onderdelen. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor een integrale analyse van de moni- toringresultaten. Hiermee moet niet alleen duidelijk worden in hoeverre de NAM met het monitoringprogramma in staat is om trendmatige veranderingen van de meetresultaten vast te stellen, maar ook of deze kunnen worden verklaard.

Bron: Commissie m.e.r. monitoring gaswinning Waddenzee

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *