Column: Wat is goed werkgeverschap?

Een boeiende vraag: Wat is goed werkgeverschap?
Want wat de één als goed ziet vindt de ander normaal. En weer anderen beschouwen het als ‘buitenproportioneel’. En we merken ook dat de ‘panelen’ aan het schuiven zijn. Waar je als werknemer voorheen blij was dat je een baan had zie je steeds meer de ontwikkeling dat de werkgever blij is dat de vacature is ingevuld.

Dit heeft ook invloed op de houding van werkgever ten opzichte van werknemer en andersom. Waar je voorheen ‘bang was je baan te verliezen’ gaat het nu naar ‘bang zijn een werknemer te verliezen’. Een niet altijd goede ontwikkeling waar vooral werkgevers steeds meer moeite mee hebben.

En dan is er een Arbowet, die een en ander voorschrijft. Bijvoorbeeld dat de werkgever verplicht is periodiek een RI&E te laten uitvoeren. RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Periodiek: er wordt geadviseerd eenmaal per 3 – 5 jaar een RI&E te laten uitvoeren.

De controle op het wel of niet hebben van een recente RI&E is niet zo hoog. Dat verandert zodra er sprake is van een bedrijfsongeval. Dit is één van de eerste vragen van de Arbeidsinspectie: mag ik de RI&E.

De RI&E is er vooral op gericht ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Dus zowel in het belang van werkgever als werknemer.

In het verlengde daarvan moet de werkgever de werknemers periodiek een PAGO aanbieden. PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. De inhoud van het onderzoek verschilt van bedrijf tot bedrijf. Op kantoor zal de nadruk liggen op beeldschermwerk en zithouding etc., in de fabriekshal op te gebruiken materialen, gevaarlijke stoffen, lawaai etc.

Ook de PAGO is in het belang van zowel werkgever als werknemer. Want niemand wordt blij van een ongeval op de werkvloer, zeker niet wanneer die voorkomen had kunnen worden.

Eén en ander kan ook goed worden overlegd met de Ondernemingsraad (OR). Die is verplicht wanneer de organisatie meer dan 50 medewerkers heeft. Bij het tellen van het aantal medewerkers tellen parttimers uiteraard mee, maar ook uitzendkrachten tellen mee wanneer ze langer dan 2 jaar voor de organisatie hebben gewerkt.

Kleinere organisaties kunnen een PVT (Personeelsvertegenwoordiging) hebben.
Is het niet mogelijk om een OR of PVT samen te stellen dan moet minimaal twee maal per jaar een personeelsvergadering plaatsvinden. En notuleer deze vergaderingen ook even, zodat later gezien kan worden wat er zoal besproken is.

Een OR of PVT kan voor de werkgever bedreigend overkomen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat alles wordt gezien in het licht van de continuïteit van de organisatie. En dat is in het belang van zowel werkgever als werknemer.

Frans van Wieren, adviseur bij Van Wieren en Vellinga te Dokkum

Tom Wegeling
Tom Wegeling
Artikelen: 16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *