Bochtafsnijding vaargeul ligt ter inzage

DEN HAAG – De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Ameland en Holwerd is een stapje dichterbij. Het heeft het stadium van publicatie in de Staatscourant bereikt.

Het Kennisgeving ontwerp projectplan Waterwet bochtafsnijding Vloedgeul vaarverbinding Holwerd – Ameland, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.

Het ontwerp projectplan is op 15 augustus 2018 geregistreerd onder nummer RWS-2018/20891 en betreft de bochtafsnijding van de Vloedgeul in de vaarverbinding tussen Holwerd en Ameland.

Het Waddeneiland Ameland is bereikbaar via veerboten die gebruik maken van de vaargeul door de Waddenzee tussen Holwerd en het eiland. De betrouwbaarheid van de dienstregeling van de veerbootverbinding is niet op het gewenste niveau, en het baggerbezwaar om de vaarweg open te houden is in de afgelopen jaren sterk opgelopen. Eind 2016 is de Minister van Infrastructuur & Milieu akkoord gegaan met vijf maatregelen voor de korte termijn, die zijn ontstaan uit het rapport Open Planproces vaarverbinding Holwerd-Ameland. Deze vijf maatregelen zijn er op gericht om de betrouwbaarheid van de dienstregeling van de veerverbinding te vergroten. Eén van deze maatregelen is de bochtafsnijding Vloedgeul. Door de bochtafsnijding wordt de vaarroute verkort, met als doel de vaartijd met 6 minuten te verminderen.

Terinzage

Het ontwerp projectplan met bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 augustus 2018 tot en met 11 oktober 2018:

  • Digitaal via https://www.waddenzee.nl/overheid/bochtafsnijding-holwerd-ameland/

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

  • a. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV Leeuwarden, tijdens kantooruren;
  • b. Gemeente Ameland, Jelmeraweg 1,9162 EA Ballum, tijdens kantooruren.

Informatieavond

Op 11 september, om 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur), locatie burgemeester Waldaschool in Nes, wordt een informatieavond gehouden. Op deze avond worden de stukken toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4, Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) kan een belanghebbende, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Rijkswaterstaat Noord Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van projectplan bochtafsnijding Vloedgeul RWS-2018/20891, t.n.v. mevrouw drs. M.A.F. Attema.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het ontwerp projectplan kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met mevrouw L. Dijkman of de heer B. van der Meulen van Rijkswaterstaat op telefoonnummer 088 – 797 44 00

Ook kunt u via Bochtafsnijding-Ameland@rws.nl uw vraag stellen.

Bron: Staatscourant

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *