Bijna dikke punt achter kwestie Nijenhuis

NES – Eindelijk lijkt er een dikke punt gezet te kunnen worden achter een slepende kwestie aan de Ballumerweg in Nes. De broers Nijenhuis lijken de zaak te schikken en kunnen binnenkort zonder advocaten en rechters verder met hun leven. Binnenkort, want de notaris in kwestie heeft nog wat te verwachten. De foto toont een bericht uit het Dagblad van het Noorden van afgelopen week.

In 2014 schreef PA het volgende over de zaak: 'De slepende erfeniszaak binnen de familie Nijenhuis krijgt in april een vervolg voor de notaris Gerben Huizinga uit Leek. Hij moet zich dan voor de tuchtrechter verantwoorden.

Het begint allemaal bij het huis van de ouders van Hessel Jan en Jan Hessel Nijenhuis. De ouders wonen onder één kap met zoon Jan, aan de Ballumerweg in Nes. In december 2003 wordt het  echtpaar Nijenhuis-Buiskool opgenomen in De Stelp. Een jaar later maken ze een testament op waarin de oudste zoon Hessel Jan Nijenhuis als erfgenaam wordt benoemd en Jan wordt onterfd. De twee zonen van Jan, Vincent en Daniël erven gezamenlijk het deel van hun vader.

Hoewel zoon Jan, die een administratiekantoor drijft, de administratie van zijn ouders uitstekend verzorgde, werd hem dit in 2001 zonder tekst en uitleg plotseling uit handen genomen door zijn broer Hessel uit Leek. Sinds die tijd ging het mis. Adressering van bankafschriften van de ouders werden omgezet naar Leek en in de loop der jaren werden forse bedragen afgeschreven van de (groot)ouderlijke rekeningen. Er vonden merkwaardige overschrijvingen, schenkingen, taxaties en transacties plaats, waarbij de lijntjes samenkwamen bij inmiddels gevolmachtigde Hessel Nijenhuis in Leek. Nijenhuis uit Leek liet het ouderlijk huis door een aanstaande schoonzoon taxeren en verkocht daarna het halve eigendom van het huis aan zichzelf. Dat was een transactie waarbij Hessel zowel de pet van verkoper als van koper droeg met een belangentegenstrijdigheid, waartoe de volmacht niet de ruimte bood. Notaris Huizinga uit Leek had derhalve de overdracht niet plaats mogen laten vinden.

Vanaf daar ging het helemaal mis. De notaris maakte bij de eigendomsoverdracht diverse fouten, schond de wet en vergewiste zich er niet van dat de ouders Nijenhuis op de hoogte waren met de gang van zaken.

De zaak liep helemaal fout toen Hessel Nijenhuis na het overlijden van de ouders in 2007 en 2009, het huis aan de Ballumerweg 14, onder één kap met Ballumerweg 16 waar broer Jan woont, te koop zette. Daarna hadden de neven Vincent en Daniël pas door dat het huis niet meer volledig in de nalatenschap zat omdat het halve eigendom van deze woning al in 2006 aan Hessel Jan Nijenhuis in hoedanigheid van zoon/erfgenaam/executeur-testamentair/koper/begiftigde van de schenking, tevens feitelijk gebruiker van de woning, bleek te zijn overgedragen. Sinds 2005 was de woning in gebruik als vakantiewoning voor Hessel en zijn familie.

Door de erfgenamen en hun vader Jan zijn toen advocaten ingeschakeld en is er voorafgaand aan de uitspraak door de rechter beslag gelegd op nummer 14. De rechter vernietigde in 2013 de transactie van 2006. Notaris Huizinga werd in 2011 al door de Kamer van Toezicht tuchtrechtelijk bestraft voor zijn dubieuze rol.

Bij de klachtbehandeling kwam echter de kwestie van de valse schenkingsakte niet aan de orde, omdat er destijds van werd uitgegaan, dat een vernietiging van de koop dit punt automatisch had opgelost. Dit bleek een misrekening, want op 26 juni 2013 vernietigde de rechtbank bij vonnis de kooptransactie uit 2006, zodat deze geacht wordt nooit te hebben bestaan. Er heeft derhalve ook nooit een koopsom bestaan, die had kunnen worden geschonken. Erfgenaam Hessel J. Nijenhuis probeerde gebruik te maken van de valse schenkingsakte van notaris Huizinga door te stellen dat, als hij geen kwijtschelding van de koopsom krijgt ten bedrage van € 97.500,=, dan alsnog recht heeft op een schenking van dat bedrag.

Dit noodzaakt de overige erfgenamen opnieuw te gaan procederen, omdat deze schenking in hun visie niet bestaat. Naar aanleiding van deze nieuwe procedure hebben de erfgenamen een tweede klacht ingediend tegen notaris Huizinga ter zake het redigeren van een valse onderhandse schenkingsakte en het feit, dat deze onderhandse akte impliceerde dat de notaris kennelijk niet verantwoordelijk wilde zijn voor een notariële afwikkeling van deze schenking.

De behandeling van de tweede klacht is door de Kamer van Toezicht vastgesteld op 4 april 2014 en is een direct gevolg van het feit, dat erfgenaam Hessel J. Nijenhuis in de visie van de overige erfgenamen misbruik probeert te maken van de valse schenkingsakte van notaris Huizinga. Civielrechtelijk hebben de overige erfgenamen inmiddels tegen Hessel J. Nijenhuis een nieuwe procedure aanhangig moeten maken om nadrukkelijk de ongeldigheid van deze “schenking” in te roepen.

Notaris Huizinga bevestigt aan het DvhN dat er een tuchtzaak aankomt, maar gaat daar inhoudelijk in dit stadium niet op in.'

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *