Benoeming gedeputeerden

LEEUWARDEN – Fryslân krijgt een coalitie van PvdA, CDA en FNP. De gedeputeerden worden vanmiddag benoemd.

Een duurzaam Fries energiebedrijf dat goedkoop stroom levert aan de Friezen. Een economische impuls voor het midden van Fryslân, regio Dokkum en Leeuwarden. Extra geld voor het levensloopbestendig maken en duurzaam verbeteren van woningen. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe Friese coalitieakkoord, ‘Nije enerzjy foar Fryslân’. Voor het realiseren van de ambities is wel minder geld.  PvdA, CDA en FNP vormen de nieuwe coalitie van Fryslân.

Het nieuwe coalitieakkoord zorgt voor nieuwe energie die nodig is voor de toekomst van de Fryske Mienskip. Energie die gebruikt wordt voor een cluster van watertechnologiebedrijven. Energieke inzet op snelle digitale ontsluiting van Fryslân, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe digitale diensten.

 

Lentekriebels bij StrAndersCollege

Vijf gedeputeerden gaan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten vormen. De kandidaat gedeputeerden zijn:

  • Jannewietske de Vries (PvdA): o.a. Taal, cultuur en onderwijs, Financiën en Recreatie en Toerisme
  • Hans Konst (PvdA): o.a. Ruimte, Economie en Duurzame energie
  • Sjoerd Galema (CDA): o.a. Verkeer en Vervoer en Milieu
  • Tineke Schokker (CDA): o.a. Water en Jeugdzorg en Sport
  • Johannes Kramer (FNP): o.a. Landelijk gebied en Openbaar Vervoer

Leefomgeving

Het nieuwe college wil samen met woningcorporaties en gemeenten investeren in herstructurering van bestaande woningen (energiezuinig maken en opknappen). Zoutwinning is alleen mogelijk onder zee. Projecten ter versterking van het Friese hoofdwegennet gaan door volgens plan. Aandacht blijft voor verkeersveiligheid en openbaar vervoer. In relatie tot krimp moet goed gekeken worden naar nieuwe vormen van openbaar vervoer. De oprichting van de Energie Koöperaasje Fryslân zal zorgen voor duurzame en betaalbare energie. Nieuwe windmolens komen op slechts enkele plekken in de provincie zoals bij de Afsluitdijk.

Inwoners

Sociaal beleid en (jeugd-)zorg horen vooral bij gemeenten. De provincie zorgt voor een zorgvuldige overdracht van dit beleid. Friese sporten kunnen ook de komende jaren rekenen op provinciale steun. De Friese taal en cultuur is een kerntaak van de provincie. Zeker ook ter ondersteuning van de ambitie voor Kulturele Haadstêd in 2018. 

Economie

Met de oprichting van een fonds kunnen innovaties worden gestimuleerd. Denk aan speerpunten als watertechnologie (Wetsus), duurzame energie, agribusiness, metaal, zorgeconomie en toerisme en recreatie. Niet alleen in de kernzones, maar voor de gehele Friese economie, en met bijdragen uit Europa. Aansluiting van onderwijs en economie is van groot belang. De University Campus Fryslân behoudt steun, het project Boppeslach wordt afgerond als gepland. Het aantal drietalige scholen moet omhoog. Regiopromotie zoals Fan Fryslân zorgt voor een toekomstbestendig beeld van  Fryslân.

Openbaar bestuur

De provincie wil meer samenwerkingsagenda’s met de grote kernen in Fryslân. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland kan efficiënter. De coalitie is voor het zo decentraal mogelijk neerleggen van taken. De komende jaren wordt er vooral aan uitvoering gedaan door de provincie, met een kleinere en efficiëntere organisatie.

Minder geld

Minder Europese en rijksgelden vragen om soberheid en doelmatigheid door de provincie. Een revolverend fonds zorgt dat geld steeds weer gebruikt kan worden voor belangrijke thema’s als watertechnologie en duurzame energie. Reserves worden alleen vrijgemaakt voor nieuw tijdelijk beleid. De opcenten voor de inwoners worden met niet meer dan het inflatiepercentage verhoogd. 

Terugblik

De afgelopen jaren werd duidelijk dat het provinciale beleid van het vorige college crisisbestendig was. Een fundamentele bijstelling van het coalitieakkoord was niet nodig. Ook wat betreft beleid is een solide basis gelegd. De recessie heeft geleid tot nieuwe keuzes van overheidstaken en rijksbezuinigingen. Dat bepaalt de keuzes van de nieuwe coalitie. Doel is dat Fryslân de mooiste provincie blijft om in te leven, wonen, werken, recreëren en studeren. Dat gaat de coalitie samen doen met de Friese bevolking, bedrijven, overheden en instanties. 

Bekijk het gehele coalitieakkoord op: www.fryslan.nl/nijeenerzjy

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *