Beknopt Raadsverslag 9

Raadscommissievergadering 8-6-2009

BALLUM – Beknopt verslag 9

1. Opening en mededelingen
Voorzitter van de vergadering is Dirk Brouwer.
De voorzitter meldt de afwezigheid van Tonnie Overdiep (PvdA).

2. Mededelingen vanuit het college
Wethouder Will Bakema meldt dat er een gesprek met LNV en Fryske Gea is geweest over de bebording van de natuurgebieden Vogepôlle en groene strand. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het waar en wanneer plaatsen van welke borden, meldt de wethouder. Die afspraken waren nodig, zodat de gemeente haar burgers op tijd kan informeren. De borden die nu bij de Vogelpôlle staan blijven staan.

3. Definitief vaststellen van de agenda
De notulen van een vorige vergadering ontbreken op de agenda. Door problemen met de geluidsband kreeg de notulist het verslag niet op tijd klaar.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Insprekers schuiven aan bij het betreffende agendapunt.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
Vraag Rudolf Teuben (A’82): In de media verschijnen allerlei berichten over de NAM-plannen en de VpvA schreef een brief hierover naar het college. "Dit is niet goed voor ons toeristisch product." Teuben is bezorgd en hij wil weten of het college zijn zorg deelt, hoe de gemeente de bevolking gaat informeren en hij vraagt om dat vooral zo spoedig mogelijk via de eigen kanalen te doen.
>>>lees hier meer over ”Boren: Ameland zegt nog niets’


Vraag Anton Kiewiet (A’82): Tijdens de Pinksterdrukte waren er parkeerproblemen in Holwerd. De situatie is uit de hand gelopen en er waren boze gezichten omdat mensen de boot misten.
Jan Wijnberg (ABA) spreekt van "chaotische taferelen." Albert de Hoop geeft antwoord.
>>>lees hier meer over het Noodscenario Parkeren in Holwerd

Vraag Jan Wijnberg: Nes is autoluw. Hoe gaat het met het busvervoer?
Antwoord wethouder Will Bakema: Het routeschema van de bus komt op de website van gemeente Ameland.
>>>de website van gemeente Ameland is te vinden op de pagina Links onder de G van Gemeente

Vraag Tineke Hemminga (PvdA): Niet alle horecabedrijven houden zich aan de sluitingstijd. Hoe zit het met de handhaving? Burgemeester de Hoop geeft antwoord.
>>>lees hier meer over de waarschuwing aan de horeca

Vraag Tineke Hemminga: Bij het Tjettepad aan het Suudwest is een voorziening voor gehandicapten gemaakt, zodat minder valide mensen een goed uitzicht hebben op de lancering van de paardenreddingboot. Tijdens de laatste demonstratie is gebleken dat valide mensen gebruik maken van het uitkijkplateau, zodat er geen ruimte meer is voor rolstoelers. Wat doen we daaraan?
Wethouder Nico Oud geeft antwoord.
>>>lees hier meer over het plateau dat zo’n mooi uitzicht biedt dat iedereen er wel wil staan

Vraag Jan Verbiest (VVD): Wat doet de gemeente met Amjaad? Wat mag wel en wat mag niet en wat is er mogelijk onder de huidige bestemming. Verbiest ziet graag een schriftelijke rapportage over deze specifieke kwestie. Hij vroeg er al in een eerdere vergadering om. Waar stoelt de handhaving op, wil Verbiest weten en behandelt de gemeente de zuipketen net zo als Amjaad?
Nico Oud antwoordt.
>>>lees hier meer over restaurant Amjaad

6. Vaststelling richtlijnen MER dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland
Wetterskip Fryslân wil de Waddenzeedijk op Ameland te versterken. Daar is een dijkversterkingsplan voor nodig en herziening van meerdere bestemmingsplannen. Ter ondersteuning van de besluitvorming is een gecombineerd besluit- en plan-milieueffectrapport opgesteld. Gedeputeerde Staten van Fryslân (dijkversterkingsplan) en de gemeenteraad van Ameland (bestemmingsplannen) zijn het bevoegd gezag in deze procedure waarbij de provincie Fryslân coördinerend bestuursorgaan is.
De richtlijnen MER Dijkverbreding gaan als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.
De stukken staan op de website van gemeente Ameland.

7. Aanvraag voorziening in de Huisvesting Burgemeester Walda Scholengemeenschap (BWS)
De BWS ver- en nieuwbouwplannen komen als discussiestuk in de eerstvolgende raad.
>>>lees hier over de oude en de nieuwe school

8. Verzoek voor het beschikbaar stellen van krediet vervanging duikers Jelmeraweg
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.

9. Verzoek om vaststelling "Realisatieplan e-overheidsvoorzieningen", alsmede het beschikbaar stellen van een krediet voor genoemd plan
Dit onderwerp komt als discussiesuk terug in de raadsvergadering.

10. Jaarrekening 2008
Wordt vervolgd. 

11. Eerste begrotingswijziging 2009
Deze begrotingswijziging komt als hamerstuk terug in de raadsvergadering van 26 juni. 

12. Ingekomen stukken uit de raad van 25 mei 2009:
– Ontwerpbegroting 2010/ meerjarenperspectief 2011-2013 Milieu Adviesdienst
– Beleidsrekening 2008/ ontwerpbegroting 2010 Hulpverleningsdienst Fryslân

13. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 8 van de Raadsvergadering van 25 mei 2009.

>>>wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij Zoeken, rechts bovenin deze pagina.

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *