Beknopt Raadsverslag 8

Raadsvergadering 25-5-2009

BALLUM – Beknopt verslag 8

1. Opening en mededelingen

Voorzitter van de vergadering is burgemeester Albert de Hoop.

Mededeling: Anton Kiewiet (A'82) is afwezig.

Mededeling: De voorzitter wijst de aanwezigen op het heldere LED licht en doet een appèl op de raadsleden om zaken en het meisje te scheiden.

>>>lees hier meer over het licht en de sfeer van de vergadering

Tonnie Overdiep (PvdA) legt een verklaring af. Vanwege vragen van zijn fractie ontstond in een vorige vergadering onrust. De PvdA noemde naam en toenaam. De vragen gingen over de aanstelling van een tijdelijke kracht die familie is van een van de wethouders. Zijn de spelregels wel goed toegepast en past dit binnen de Gedragscode voor Bestuurders, wilde de PvdA weten. Uiteindelijk zijn de vragen schriftelijk afgehandeld. Overdiep verklaart dat het de "wereld op zijn kop" is, dat in een gemeentelijke brief naar aanleiding van de vragen en de onrust wordt gesuggereerd dat de PvdA niet integer zou hebben gehandeld. De PvdA heeft deze situatie niet gecreëerd, meent Overdiep. Hij noemt de hele kwestie een "Amelander politiek toneelspel."

>>>lees meer hierover naar aanleiding van agendapunt 12a.

2. Vaststellen agenda: Interpellatie van ABA wordt punt 12a.

Bij agendapunt 5 worden 3 amendementen behandeld.

Bij agendapunt 9 wordt een amendement op het initiatiefvoorstel behandeld.

3. Ingekomen stukken voor de raad, tot 14 mei 2009.

Er is een brief binnengekomen van de heren Verbeek, de Jong en Dam met klachten over de strandovergangen bij Jan & Dolly en de bosovergang. Jan Wijnberg (ABA) wil graag op de hoogte gehouden worden van de acties rond dit onderwerp.

Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet stuurt een verslag over de biogasinstallatie in Nepal. Gemeente Ameland heeft bijdragen aan het project door subsidie te verstrekken. Het verslag laat zien waar subsidie aan besteed wordt. De Stichting krijgt van de raadsleden een compliment voor het initiatief en de duidelijke verslaglegging.

4. Notulen van de raadsvergadering van 27 april 2009 worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

5. Beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijp maken van “de Tuun” en “Nes Oost”

Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 5 tegen 4 stemmen.

>>>lees hier meer over de nieuwe prijs voor snippergroen

6. Beschikbaar stellen van een krediet voor de uitbreiding formatie afdeling Beleid en Uitvoering. Ameland kan een nieuwe functionaris voor de afdeling Beleid & Uitvoering (B&U) aanstellen. Dit kost € 60.000,– per jaar. Het collegevoorstel wordt met 6 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

>>>lees hier meer over de reorganisatie bij de gemeente

7. Verzoek verhogen tijdsbestedingnorm wethouders Gemeente Ameland.

De wethouders die bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen, krijgen meer salaris dan de zittende wethouders.

>>>lees hier meer over loon naar werken bij de gemeente

8. Benoemen leden en plaatsvervangende leden Auditcommissie Gemeente Ameland en vaststellen Reglement van Orde voor de Auditcommissie.

Piet IJnsen, Han van Heerde en Anneke Touwen-Belt zijn gekozen tot leden van de auditcommissie.

Hun plaatsvervangers zijn Tonnie Overdiep en Jan Verbiest.

9. Initiatiefvoorstel aanpassing subsidiebeleid culturele- en sportieve evenementen.

Culturele en sportieve evenementen organisatoren kunnen meer subsidie verwachten dan dat het nieuwe subsidiebeleid had voorgerekend.

>>>lees hier meer over de subsidie voor Amelander evenementen

10. Initiatiefvoorstel verfraaiing centrum dorpskern Hollum.

Hollum krijgt bloembakken en leukenbankjes.

>>>lees hier meer over "Spiegeltjes en kraaltjes"

11. Vaststellen notitie “ Toezicht en handhaving kwaliteit Kinderopvang”

Per hamerslag vastgesteld.

12. Vaststellen notitie “Integraal Jeugdbeleid”

Per hamerslag vastgesteld.

12a. Interpellatie ABA

Naar aanleiding van tumult tijdens de raadscommissievergadering van 11 mei interpelleert Piet IJnsen (ABA).

>>>lees hier meer over de grove belediging en de emoties van de raadsleden

13. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 7 van de Raadscommissievergadering van 11 mei 2009. 

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan 'Raadsverslag' in bij Zoeken, rechts bovenin deze pagina.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *