Beknopt Raadsverslag 7

Raadscommissievergadering 11-5-2009

BALLUM – Beknopt verslag 7

1. Opening. Raadslid Dirk Brouwer zit voor.
Mededelingen: raadslid Piet IJnsen (ABA) is afwezig.

2. Mededelingen vanuit B&W.
Burgemeester Albert de Hoop meldt dat RWS en Wagenborg hebben afgestemd hoe breed en hoe diep de vaargeul tussen Holwerd en Nes moet zijn.
>>>meer over de vaargeul

3. Vaststellen agenda: de punten 12, 13 en 14 worden na punt 6 behandeld.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek. Niemand van het publiek spreekt in.

5. Vragenhalfuurtje aan het college.
Raadsleden dienen hun vragen die in de raadscommissievergadering worden behandeld schriftelijk in. Het college kan zich daarna voorbereiden op het antwoord. Sommige vragen worden niet in de raadscommissie behandeld omdat er namen van personen in genoemd worden.

Vraag van Jan Verbiest (VVD) Hoe zit het met de staffeling van de forenzenbelasting en wie betaalt het als het huis verkocht wordt?
Antwoord portefeulliehouder Albert de Hoop: Er is een staffel. Huizen met een waarde tot 45.000 euro betalen 222,80. Duurdere huizen betalen 797,04 forenzenbelasting. Er komt een nieuwe staffel die uitgebreider is. Bij verkoop betalen de vorige eigenaren en de nieuwe eigenaren. Zo zit de belastingwetgeving in elkaar.

Vraag Jan Verbiest: Hoe zit het met de inzameling van landbouwplastic?
Antwoord portefeuillehouder Nico Oud: Er is een firma die het inzamelt. We zijn bezig om het gestructureerder aan te pakken en het plastic minimaal twee keer per jaar op te laten halen.

Vraag Jan Verbiest: Verbiest hoort klachten van burgers over ambtenaren van bouw- en woningtoezicht. Hij vraagt een onderzoek.
Antwoord Nico Oud: “Het kan geen kwaad om hier onderzoek naar te doen. Maak maar een voorstel en stel geld beschikbaar.”

Vraag Jan Verbiest: Wanneer komt het ondernemersloket?
Antwoord portefeuillehouder Will Bakema: de gemeente is bezig met de Elektronische Gemeente, EGEMi. Dat zal uiteindelijk klantvriendelijker werken.

Vraag Jan Verbiest: De VVD heeft twijfels bij de effectiviteit van de gekleurde cirkels in de straat bij Strandweg – Ballumerweg – Rixt van Doniastraat.
Antwoord Will Bakema: In het najaar worden de verkeersmaatregelen in Nes nabesproken.

Vraag Jan Verbiest: We hebben het rapport over klantvriendelijkheid nog steeds niet. Wanneer komt het?
Antwoord Albert de Hoop: Het stuk ligt nu op het gemeentehuis. Het krijgt nog een advies mee en dan wordt het behandeld in het college. Daarna komt het naar de raadsleden toe.

Vraag Anton Kiewiet (A’82): Hoe staat het met de collectieve verzekering voor vrijwilligers.
Antwoord Albert de Hoop: De VNG heeft een regeling aangeboden. De collectieve verzekering voor vrijwilligers is dus geregeld.

Vraag Anton Kiewiet: Bij de bevolking was veel onbegrip over het bericht via de geluidswagen met het verzoek de vlag halfstok te hangen terwijl de feestelijkheden door gingen.
Antwoord Albert de Hoop: Als er ergens een ramp gebeurt dan wordt de burgemeester gebeld. Dat is op Koninginnedag ook gebeurd. Op rijksgebouwen werd halfstok gevlagd en de burgemeester werd aangeraden hun burgers te adviseren ook halfstok te vlaggen. Stilleggen van feestelijkheden werd niet door het Rijk geadviseerd. De voorzitter van Dorpsbelang Hollum gaf aan dat Hollum graag de 2e optocht wilde rijden. Dat was de achtergrond van de boodschap via de geluidswagen.

Vraag Gunda Brunotte (CDA): Parkeren voor het Natuurcentrum aan de Strandweg in Nes is chaotisch. De parkeervoorzieningen zijn nog niet aangelegd. Wanneer is dit klaar?
Antwoord Will Bakema: Dit wordt besproken met de STAM en de politie. Het Natuurcentrum kan het parkeerterrein aan de noordzijde van Nes onder de aandacht brengen en de politie moet handhaven.

Vraag Tonnie Overdiep (PvdA) Er zijn weer klachten over honden- en paardenpoep. Kan dit op de Info?
Antwoord Nico Oud: “Terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd.” Het komt op de Info.

Vraag Tonnie Overdiep: Wanneer komt de Voorjaarsnota?
Antwoord Albert de Hoop: De eerste begrotingswijziging volgt binnenkort. De gegevens in de Mei circulaire zien er voor Ameland nog niet zo somber uit. Dat komt vooral omdat er op Ameland niet zoveel werkloosheid is en er niet veel mensen in de bijstand zitten.

Vraag Jan Wijnberg (ABA): In het Ballumer bos rukt de grote berenklauw op. De plant kan brandblaren geven. Wat gaan we hier aan doen?
Antwoord Nico Oud: Het antwoord komt nog.

Vraag Jan Wijnberg: Hoe staat het met het ophogen van het speelterrein aan de Reddingbootweg in Hollum?
Antwoord Nico Oud: Oud meldt dat hem niks bekend is dat hier al vaker om gevraagd is. Hij hoort de vraag voor het eerst. Wordt vervolgd.

6. De notulen van de raadscommissievergadering van 6 april 2009 worden met enkele kleine wijzigingen vastgesteld.

7. Verzoek voor het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijp maken van "De Tuun" en "Nes Oost."
Er wordt gediscussieerd over de vierkante meter prijs. Het stuk komt ter discussie terug in de raadsvergadering.

8. Verzoek voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitbreiding formatie afdeling Beleid en Uitvoering. Het verzoek komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.

9. Verhogen tijdsbestedingsnorm wethouders Gemeente Ameland.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.

10. Notitie "toezicht en handhaving kwaliteit Kinderopvang."
Dit wordt een hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering.

11. Notitie "integraal jeugdbeleid."
Het onderwerp ‘zuipketen’ wordt aangeroerd. Waarom gaan de jongelui niet naar de ontmoetingscentra en de dorpshuizen? Wethouder Nico Oud meent dat het een utopie is om de jongren op die plekken te krijgen die voor de jeugd gecreëerd zijn.
Dit wordt een hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering.

12. Instellen Audit commissie Gemeente Amelend 2009.
Dit onderdeel komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.

13. Voorstel inzake initiatiefvoorstel aanpassing subsidiebeleid culturele evenementen.
Rudolf Teuben licht het initiatiefvoorstel toe. De culturele pot van 14.000 is de laatste jaren ontoereikend. De vier grote evenementen ( Roggefeest, Midzomerfeest, Ambachtelijke Dag, Muzikaal Bootwateren) kunnen steeds minder uit de pot krijgen terwijl er meer onkosten komen. Het voorstel is om de pot te verhogen met 11.000 euro. Tineke Hemminga: “Vrijwilligers moeten niet wakker liggen van de financiën. Hooguit dromen over de mooie dingen die ze gaan organiseren.”
Het college zal voor de raadsvergadering van 25 mei aangeven wat de verenigingen in 2009 zouden krijgen als het voorstel wordt aangenomen.
Het voorstel komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.

14. Voorstel inzake initiatiefvoorstel verfraaiing centrum dorpskern Hollum.
Het initiatiefvoorstel doet diverse raadsleden de wenkbrouwen fronsen. “Waarom nu en waarom zo?” vraagt Tineke Hemminga zich af. “Het lijkt of de verkiezingen al zijn begonnen.”
Jan verbiest vraagt of het klopt dat het college een gesprek heeft gehad met dorpsbelang Hollum en de winkeliersvereniging. Als dat zo is, dan is dit initiatiefvoorstel van Ameland’82 overbodig, meent Verbiest.
Jan Wijnberg meent dat in Hollum de laatste drie jaar diverse zaken zijn blijven liggen. Het parkeerterrein bij het badstrand, verharde strandovergangen, vergroten van het parkeerterrein bij de hervormde kerk. Deze zaken hadden allang opgepakt moeten worden en Wijnberg vraagt zich af waarom A’82 hier politiek voordeel uit wil halen.
Het college gaat voor de raadsvergadering van 25 mei een financiële opzet maken wat een en ander gaat kosten als het voorstel wordt aangenomen.
Het voorstel komt als discussiestuk terug in de raadsvergadering.

15. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 6 van de Raadsvergadering van 27 april.

>>>wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

© Persbureau Ameland  2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *