Beknopt Raadsverslag 6

Raadsvergadering 27-4-2009

BALLUM – Beknopt verslag 6

1. Opening en mededelingen

Voorzitter van de vergadering is burgemeester Albert de Hoop.

2. De agenda wordt gewijzigd.

Het initiatiefvoorstel over wijziging van het subsidiebeleid wordt gewijzigd ingediend. Het gewijzigde voorstel dat als punt 8 op de agenda staat, wordt in de volgende raadscommissievergadering van 11 mei behandeld.

Initiatiefvoorstel Agendapunt 9 wordt behandeld in de eerstvolgende raadscommissievergadering van 11 mei.

Twee moties van de PvdA: Motie Duurzame Energie en Motie Sociale woningbouw. De moties worden agendapunt 10 en 11.

3. Ingekomen stukken voor de raad, tot 16 april.

Nummer 9a, Beroep aanwijzingsbesluit Natura 2000. Gemeente Ameland gaat een brief met bezwaren sturen. De raad ondersteunt het bezwaar middels een raadsbrief. Het onderwerp wordt in de eerstvolgende Commissievergadering besproken (wanneer de pers erbij is).

Nummer 6, naar aanleiding van het jaarverslag Lokale Welstandscommissie vraagt Anton Kiewiet (A’82) hoe het met het voegwerk in de gevel van het monument aan de Rixt van Doniastraat staat. De voorzitter doet hier naderhand bericht van.

Nummer 10, Raadsleden willen grondaankoop De Tuun graag in de raadscommissie behandelen.

Nummer 13, Kwestie Oranjeweg Hollum, Ruijgh versus Bunicich, wordt vertrouwelijk in het presidium besproken.

Nummer C22, De directeur van het VVV wordt uitgenodigd om de feiten en cijfers van de VVV eens in commissie toe te lichten.

4. Vaststellen notulen raadsvergadering 23 maart 2009.

De notulen worden met een paar kleine aanpassingen vastgesteld.

5. Vaststellen procedure wijziging bestemmingsplan op aanvraag.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wro in werking getreden. Het bekende artikel 19 Wro procedure is daarmee komen te vervallen. Wie nu nog een bouwplan of een wijziging van gebruik wil wijzigen moet dat via een bestemmingsplanwijziging of een Projectbesluit doen. Het projectbesluit wordt als een praktisch gedrocht beschouwd. Een wijziging van bestemmingsplannen kosten heel veel tijd.

Het vaststellen van een bestemmingsplan is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Om besluitvorming te versnellen liggen er vier alternatieven waarbij raad of college in mandaat beslist, al dan niet na overleg in het presidium en raadscommissie. Het meest tijdrovende (acht maanden) is de procedure waarbij de raad beslist over ontwerp en definitieve besluit na overleg in het presidium, de raascommissie en de raad. De snelste procedure (vijf maanden) is die waarbij het college in mandaat beslist over het ontwerp en het definitieve besluit, met de mogelijkheid dat het in de commissievergadering wordt behandeld.

De raad gaat akkoord met de meest korte route en geeft het mandaat aan het college.

6. Vervangen geluidsapparatuur raadszaal.

De geluidsapparatuur in de raadszaal functioneert slecht. Meermalen konden er geen geluidsopnamen gemaakt worden van de raadsvergadering. Dat levert problemen op bij het uitwerken van de notulen naar aanleiding van de geluidsopname.

Het voorstel voor de vervanging van audio en beeld is in de raad van 26 januari afgekeurd. De raad wil nog niet overgaan tot verslaglegging van beeld. De raad stemt deze keer met 7 stemmen voor en 4 tegen voor vervanging van de geluidsapparatuur inclusief de aanschaf van software waarmee de geluidsfragmenten automatisch bewerkt en op internet geplaatst worden.

De geluidsapparatuur kost € 18.500,– en de software waarmee makkelijk te doorzoeken geluidsfragmenten op internet geplaatst kunnen worden kost € 3.950,–.

De jaarlijkse lasten voor bijbehorende abonnement zijn € 8.100,–.

Tineke Hemminga (PvdA) pleit voor een zo snel mogelijk aanschaffen van deugdelijke apparatuur. “Wij hechten eraan dat de burger de vergadering goed kan volgen.”

Han van Heerde van Ameland ’82 heeft bezwaren tegen het software abonnement. De fractie dient een amendement in waarin om een proefperiode wordt gevraagd. Dit amendement haalt het niet.

Met zeven stemmen voor en 4 tegenstemmen van A’82, kan de nieuwe geluidsapparatuur en de software worden aangeschaft.

7. Vaststellen jaarverslag leerplichtbeleid 2007/ 2008

Burgemeester en wethouders moeten jaarlijks een verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het gevoerde leerplichtbeleid in het afgelopen jaar. Hamerstuk.

8. Initiatiefvoorstel A’82 aanpassing subsidiebeleid culturele evenementen. Dit onderwerp wordt in de volgende raadscommissievergadering behandeld.

9. Initiatiefvoorstel A’82 verfraaiing centrumgebied dorpskern Hollum. Dit onderwerp komt op de eerstvolgende raadscommissievergadering op de agenda.

10. Motie Duurzame Energie

Tineke Hemminga ligt de motie toe. De PvdA wil graag dat het college de duurzame ambities handen en voeten geeft in bestemmingsplannen en uitbreidingsvoorstellen. De motie wordt raadbreed aangenomen.

11. Motie Sociale woningbouw.

De PvdA dient deze motie in uit zorg voor mensen met een modaal inkomen die moeite hebben aan een betaalbaar huis te komen. De motie wordt raadbreed aangenomen.

12. Sluiting.

>>> lees hier Beknopt Verslag 5 van de Raadscommissievergadering van 6 april.

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan 'Raadsverslag' in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *