Beknopt Raadsverslag 56

BALLUM – Raadscommissievergadering 4 juli 2011.

Theo Faber is de voorzitter. Bert Cordes zit aan de raadstafel.

1. Opening

2. Mededelingen vanuit het college

Burgemeester Albert de Hoop deelt mee dat de twee vacatures bij de eilander politie inmiddels zijn vervuld. De Amelander politie zit weer op sterkte: zeven politieagentenwerken voor het eilander korps.

3. Definitief vaststellen van de agenda

No problemo.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek

Niemand wil inspreken, vandaag.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

Vraag Piet IJnsen (ABA): Het inbreidingsplan “Ridder” is volgebouwd zoals oorspronkelijk volgens de plannen bedoeld, maar de straat ontbreekt. Als het droog is dan stuift het, regent het dan is er zeer snel water overlast. Kunt u ons aangeven wat voor stappen u hebt ondernomen richting de exploitant zodat die uitvoering geeft aan de voorwaarden uit de exploitatie overeenkomst?

Antwoord wethouder Nico Oud: Het bedrijf is failliet. We hebben een oplossi ng, maar dat heeft degoedkeuring van de curator nodig.

Vraag Jan Wijnberg (ABA): Ons bereiken signalen dat het veelvuldig voorkomt dat op het toegangsweggetje tot de oude steiger in de jachthaven auto’s geparkeerd staan. Daarmee komt de veiligheid op de oude steiger naar onze mening in het geding. Bent u het met ons eens dat dit niet kan, gelet op de toegang voor brandweer en ambulance bij calamiteiten, en wat voor mogelijkheden zijn er om dit te voorkomen?

Antwoord Oud: Bij ons zijn geen klachten binnengekomen.

 

Vraag Jan Wijnberg (ABA): Vanaf de Oranjeweg loopt het zogenaamde roode paadje door het bos richting de Vuurtoren woningen. Dit is een openbaar fiets-, voetpad, uitgevoerd met rode klinkers. Vele van deze klinkers liggen los, zodat dit een gevaarlijke situatie geeft. Is dit paadje bij de gemeente in onderhoud of behoort dit Staats Bosbeheer toe?

Antwoord Oud: het is niet bekend wie het moet onderhouden. SBB zoekt het uit.

 

Vraag Johan de Jong (CDA): We hebben in het voorjaar een lange periode van droogte gekend. Als er een duinbrand mocht uitbreken dan is het nu zo dat de brandweer of andere hulptroepen nergens snel grote hoeveelheden water kunnen opzuigen. Het Wetterskip verbiedt het gebruik van oppervlaktewater. Het is ons ter ore gekomen dat, toen dit wel eens gedaan is door de brandweer, het Wetterschip hiervan aangifte heeft gedaan. Het CDA vindt dit een kwalijke zaak. Het kan toch niet zo zijn dat bij een duinbrand het aanwezige oppervlakte water niet gebruikt mag worden? Bij calamiteiten is het ons inziens wenselijk dat de brandweer te allen tijde van de dichtst bij zijnde of enige waterbron gebruik moet kunnen maken zodat een brand op een snelle en adequate manier geblust kan worden. Is het college van deze problematiek op de hoogte ? Is het college bereid op korte termijn met het Wetterschip om tafel te gaan om tot een adequate oplossing te komen?

Vroeger had je bij elk dorp een branddôbbe. Ziet het college een mogelijkheid om bij elk dorp of buitengebied plassen, dôbbes of ijsbanen aan te wijzen die door de brandweer bij calamiteiten gebruikt mogen worden om bluswater op te pompen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de ijsbaan van Buren, de ijsbaan van Nes of de Katteplas, de BP-plas tegenover het Ballumerbos, een plas bij Hollum, bijvoorbeeld bij de vogelkijkhut in de Lange Duinen noord of een nog aan te leggen plas.

Antwoord Oud: Er is geen aangifte bekend. We gaan bij het Waterschap langs en komen er op terug.

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 6 juni 2011

Akkoord

7. Verkoopplan huurwoningen woningbedrijf gemeente Ameland

De gemeente verkoopt 50 huurwoningen.

>>> lees hier Ameland doet 50 woningen in verkoop8. Bestemmingsplan Kooiweg- Buren (woning)

P.A Kooiker vraagt herziening van het bestemmingsplan Buren voor een perceel aan de Kooiweg.

Dit gaat als hamerstuk naar de raad.

9. Sluiting

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *