Beknopt raadsverslag 54

Ameland in 2011Raadscommissievergadering 6 juni 2011

Theo Faber is de voorzitter.

Johan Kiewiet zit op de stoel van Dirk Brouwer en Bert Cordes neemt Fabers plaats in. Jeroen de Jong laat een lege stoel achter.

1. Opening2. Mededelingen vanuit het college

Will Bakema deelt mede dat er op 22 juni een overleg Waddenveren is.

3. Agenda

Agendapunt 6a wordt ingelast: Watertaxi voor scholieren

4. nspreekmogelijkheid vanuit het publiek

Er zijn insprekers die dat doen bij het betreffende agendapunt 6a.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie baan B&W

Er zijn vragen over de veerdienst. Directeur Wagenborg passagiersdiensten Ger van Langen is aanwezig. Hij zal deze vragen beantwoorden.

Vragen van Rudolf Teuben (A’82): Er is een nieuw reserveringssysteem. Dit vergt de nodige afhandelingstijd. Soms kunnen auto’s daarom niet mee en dat geeft boze reacties. Wanneer is de afhandeling van inscheping van auto’s zo, dat iedereen mee kan komen?

Met het online reserveringssysteem is er geen meervaartentarief mogelijk. Bij annulering is er geen restitutie. Telefonisch reserveren gaat moeizaam. Dit is klantonvriendelijk. De uitwisseling van schepen gaat niet volgens wens. Wil het college dit met spoed met Wagenborg bespreken?

Antwoorden Ger van Langen: WPD was al lang bezig met online reserveren. We lopen tegen wat problemen aan. Binnenkort start online ticketing. In de overgangsperiode betekent dat wat langere wachttijden. Het is niet waar dat er auto’s blijven staan.

We spelen snel in op vertragingen. De oorzaak van de vertragingen ligt in de vaargeul.

Eilander reservering kan nu ook online. Meervaartenkaarten op papier zullen verdwijnen. Omboekingen kunnen wel gemaakt worden.

Burgemeester Albert de Hoop vult aan dat er een nieuwe baggeraar aan het werk is. Die heeft wat aanloopproblemen.

Vraag Jan Wijnberg (ABA): Sinds enkele weken mogen jonge vissertjes niet meer vissen bij de Lombok. Ze worden door de politie weggestuurd. Hoe zit dat? Sinds honderd jaar, zolang de dôbbe er ligt, heeft de jeugd hier gevist. Dat is historisch medegebruik. We moeten de Hollumer jeugd een pleziertje gunnen. Vissen is altijd beter dan kattenkwaad uithalen.

Antwoord wethouder Nico Oud: Dit geldt niet alleen voor de Lombok maar voor meerdere plaatsen. "Ik denk niet dat dit de bedoeling was. Het is een storm in een glas water."

Vraag Tonnie Overdiep (PvdA): Er loopt een proef met de bus lijn 130: Hollum, Ballum, Nes. Hoe verloopt die?

Antwoord wethouder Will Bakema: We overwegen de proef door te laten lopen tot en met de zomer.

In de volgende commissievergadering komt hij er op terug.

6. Besluitenlijst commissievergadering 9 mei 2011

Akkoord.

6a. Leerlingenvervoer per Watertaxi

Er hebben zich twee insprekers gemeld bij het ingelaste onderwerp Leerlingenvervoer per Watertaxi.

Ab Maliepaard is adjunct-directeur en zorgcoördinator van de J.J. Boumaschool Dokkum. Hij houdt een gloedvol betoog over de zegen van de watertaxi, voor zowel de leerlingen als ouders en de school. Er moet heel veel geregeld worden voor de Amelander kinderen die naar de Boumaschool voor praktijkonderwijs gaan. Met het heen en weer via de watertaxi is dat voor allemaal een stuk rustiger en daardoor beter.

Ali Slot-Oosterhof, ambulant begeleider van de school voor zeer moeilijk lerende kinderen It Twalûk in Leeuwarden houdt ook een pleidooi voor de watertaxi. De resultaten zijn moeilijk te meten, meent Slot, maar wel af te lezen aan de kinderen.

De woorden van deze professionals zullen worden meegewogen in de besluitvorming om de watertaxi als leerlingvervoer voor de groep die naar het speciaal onderwijs op het vasteland gaat te behouden.

Jan Verbiest (VVD) en Tineke Hemminga (PvdA) weten het al: “Hamerstuk!”

De andere raadsleden willen toch nog een discussie in de raad alvorens de hamer te laten vallen.

Burgemeester Albert de Hoop legt nog maar eens uit dat de watertaxi zoals die nu vaart voor scholieren, alleen bedoeld is voor kinderen die naar speciaal onderwijs gaan. Dat onderwijs kan de gemeente op het eiland niet bieden De gemeente is daarom verplicht om faciliteiten te bieden.

7. Nota Terrassenbeleid

Wat mag wel en wat mag niet, daar gaat deze nota over. De hele nota staat op de website van ed gemeente.

Hete hangijzers lijken de warmtelampen op de terrassen te worden. Rudolf Teuben (A’82): “Verwarmde terrassen is wel een leuk item, maar staat haaks op de duurzame uitstraling van het eiland.” De terrasverwarming moet aan banden gelegd, meent Teuben. Hij heeft Anneke Touwen (CDA) aan zijn zijde. Touwen vindt het niet zo’n probleem dat er op kille zomeravonden een verwarmingslampje een uurtje brandt, maar ze stoort zich aan de buitenverwarming in wintertijd. “Wij leven nu eenmaal in een klimaat, waar we niet altijd buiten kunnen zitten.”

Tonnie Overdiep (PvdA) onderstreept deze woorden.

Ambtenaar Gerlof Metz, die de ins en outs van de nota weet: “Kachel aan, kachel uit? Dat hoort bij het bedrijf. De bedrijven moeten zelf invulling geven aan de duurzaamheid.  Wethouder Bakema: ”Het college vindt een leuk terras van belang.” Als de gemeente het bedrijfsleven wil kapittelen over zuinig omgaan met energie en terrasverwarming wil verbieden, dan is er ander beleid nodig. Daar voorziet deze nota Terrassenbeleid niet in.

Tonnie Overdiep is verbaasd: “Duurzaamheid is een onderdeel van het gemeentelijke beleid. Dat mis ik in deze nota. We roepen te pas en te onpas dat we duurzaam willen zijn. Als ik langs een terras loop, waarbij je bijna een zonnebril op moet vanwege het hitteschild, dan denk ik; Jonge, jonge, moet dat zo?”

Bakema blijft erbij dat het niet gepast is om nu in te gaan op terrasverwarming. “Het is ieders eigen verantwoordelijkheid. We willen duurzaamheid niet afdwingen, wel stimuleren.”

Johan Kiewiet (A’82) informeert naar een voorbeeld van een gemeente met een terrasverwarmingverbod. Het blijkt dat Amsterdam de straallampen heeft uitgebannen. Daar kan Ameland zijn (warme) licht eens opsteken.

Het onderwerp gaat als discussiestuk naar de raad van 27 juni.

8. Overzicht standplaatsen en ventvergunningenbeleid gemeente Ameland

De raad krijgt de actuele stand van zaken omtrent ventvergunningen voorgeschoteld.

Op de website van de gemeente staat een lijstje wie waarvoor een ventvergunning heeft. 

9. Voorstel ambtelijke ondersteuning auditcommissie

Dit onderwerp gaat als discussiestuk naar de raad.

10. Voorstel maatregelenverordening IAOW en IAOZ

IAOW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt werkloze werknemers

IAOZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen.

De gemeente is verplicht deze maatregelenverordening vast te stellen.

11. Jaarverslag gemeente Ameland 2010

Jaarrekening 2010 sluit met een voordelig saldo. Er klinken hier en daar toch wat moppers van raadsleden. Woningen die niet verhuurd zijn schelen 40.000 euro en het openbaar basisonderwijs heeft een fors tekort. Heeft de gemeente plannen met de golfbaan? Nee, de gemeente heeft momenteel geen plannen met de golfbaan. Het initiatief ligt bij de golfbaaneigenaar.

Of het kamperen bij de boer voldoet, wordt over een paar jaar bekeken.

De jaarrekening komt tijdens de komende raadsvergadering als discussiestuk ter tafel.

12. Eerste wijziging begroting 2011

De laatste jaren blijkt dat een verwacht begrotingstekort uiteindelijk nog wel eens meevalt, staat in het stuk te lezen.

Het onderwerp gaat als discussiepunt naar de raadsvergadering.

13. Voorstel tariefwijziging campings

Er is een  bedrijf van de vaste wal dat het afval van de campings wel wil ophalen. “Kan dat zomaar? Ja, dat kan zomaar!” Nico Oud legt uit dat er regels zijn veranderd, waardoor de gemeente geen plicht heeft om buiten de dorpen afval af te halen. De gemeente wil het zelf blijven doen om afvalinzameling voor iedereen betaalbaar te houden. Het bedrijf van de wal biedt een concurrerende prijs en dat brengt de gemeente ertoe een nieuwe prijs aan de campingeigenaren aan te bieden.

Dit onderwerp komt als discussiestuk op de raadsvergadering agenda.14. Sluiting

>>> lees hier Beknopt raadsverslag 53

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *