Beknopt raadsverslag 45

Raadscommissievergadering 10 januari 2011

1. Opening  

Dirk Brouwer zit voor.

2. Mededelingen vanuit het college

Niets mede te delen.

3. Definitief vaststellen van de agenda

Raadsleden vinden de agenda  ‘behoorlijk te lang.’

Met ‘kort en bondig formuleren’ probeert de raad de vergadering tijdig af te kunnen sluiten.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

5. Tussenrapportage SVB Woningbedrijf Ameland

Een werkgroep onder leiding van de heer Van der Velde maakte een tussenrapport over het Strategisch Voorraad Beleid (SVB) Woningbedrijf Ameland. Daar staat in hoe de gemeente met de SVB om kan gaan.

6. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

Vraag van Tonnie Overdiep (PvdA): De gemeente is terughoudend geweest met het uitdelen van kerstpakketten. Vrijwilligers kregen geen pakket meer. Is dat wel juist?

Het college kreeg wel een kerstpakket. Waarom is het college niet solidair en laat het zijn pakket staan?

Antwoord burgemeester Albert de Hoop: Medewerkers hebben volgens de CAO recht op een pakket. Er valt een aantal mensen buiten de boot. Die krijgen met Pasen een attentie.

>>> Lees hier over de Kerstpakketten met Pasen

Vraag Tonnie Overdiep: Wat gaan de staatsbezuinigingsmaatregelen op natuur voor Ameland betekenen?

Antwoord Wethouder Will Bakema: Er zijn nog geen formele maatregelen bekend.

Vraag Tonnie Overdiep: Tijdens de afgelopen vorstperiode was er zoutgebrek. Dat is op een goede manier kenbaar gemaakt. Wij vragen wel extra aandacht voor routes waar ouderen langs gaan.

Antwoord wethouder Nico Oud: We strooien eerst de busroutes en dan de dorpen bij artsen en hulpdiensten en pikken De Stelp mee.

Vraag Tonnie Overdiep: Wat is de stand van zaken rond de staandwantvisserij?

Antwoord Bakema: In principe is de staandwantvisserij per 1-1-2011 verboden.

We verwachten binnenkort een nieuw standpunt van staatssecretaris. Ik ga er van uit dat er voor het visseizoen begint duidelijkheid is.

>>> lees hier meer over de nettenkwetsie of tik Staandwantvisserij in bij ZOEKEN   

Vraag Piet IJnsen (ABA): Gert Jan Borsch is lang bezig met het oprichten van een bedrijf aan de Smitteweg in Ballum. Eerder kreeg een geitenfokbedrijf al een vergunning. Wat voor mogelijkheden heeft de raad om de procedure te bespoedigen?

Antwoord Bakema: U wekt de suggestie dat het bedrijf gebruik kan maken van een eerder verleende vergunning aan een ander bedrijf. Dit bedrijf heeft eigen vergunningen nodig, waaronder een milieuvergunning en vergunning wegens Natura 2000.

Vraag Albert van Barneveld (VVD): De gemeente zoekt sponsoren voor de Watertaxi. Is dit geen concurrentievervalsing?

Antwoord De Hoop: Afgelopen najaar hebben we een hele discussie gehad over de Watertaxi. Er moest een onderzoek gedaan worden naar hoe de Watertaxi rendabel te maken is. Daar heeft de raad over meegepraat en meebeslist.

>>> wie meer wil weten over deze discussie kan Watertaxi intikken bij ZOEKEN op deze pagina

Vraag Van Barneveld: Alleen de mensen van de Watertaxi hebben een afstandsbediening voor het hek bij Holwerd. Waarom hebben andere bedrijven dat niet?

Antwoord van de burgemeester: Wagenborg heeft dat voor haar eigen mensen en haar eigen hekken geregeld. Dat is niet aan de gemeente Ameland.

Vraag Van Barneveld: De watertaxi’s mogen vanaf een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopkomst 12 knopen varen. Wie controleert dat?

Antwoord De Hoop: Dat is een zaak van Rijkswaterstaat en wordt gehandhaafd door RWS.

Vraag Van Barneveld: Is het niet de taak van de gemeente om, nu staatssecretaris Joop Atsma heeft gezegd dat de vuurtorenwachters van Terschelling en Schiermonnikoog mogen blijven, te pleiten voor bemanning op de toren van Ameland?

Antwoord De Hoop: Meer dan tien jaar geleden is besloten dat de vuurtorenwachters van Ameland van de toren moesten. We moeten wel realist blijven. Het heeft geen zin om te roepen dat er weer wachters op Ameland moeten komen. De gemeente heeft geen zeggenschap over de bemensing van de vuurtoren.

Vraag Johan Kiewiet (A’82): De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 CO2 neutraal te zijn. De uitgevoerde projecten (Hre ketels, aardgasbus, waterstofproject) geven voorzichtige resultaten maar zorgen slechts voor minimum beperking CO2. Wanneer komt er een uitvoeringsplan, zodat duidelijk is hoe we er voorstaan?

Antwoord Oud: In de volgende raadscommissievergadering volgt een plan.

Vraag Kiewiet: De jaarwisseling is rustig verlopen en toch waren er enkele brandjes. Lang niet alles werd opgeruimd en het wegdek is beschadigd door het vuur. Hoe hoog zijn de kosten voor schade en opruimen?

Antwoord De Hoop: De jaarwisseling kende de minste incidenten ooit. Het is zeer rustig verlopen. We hebben de dorpsbelangen regels gegeven voor vreugdevuren en die hebben ze uiterst serieus genomen. Er is ook geen rommel op het vuur gegooid. De dag erna zijn de vuren netjes aangeharkt of de resten zijn opgeruimd. Daar was werk van gemaakt. Complimenten. Er zijn altijd mensen die het nodig vinden om op een ander plekkie een fikkie te stoken. Dat is eigen initiatief van burgers en het mag niet maar gebeurt toch. Wat de schade is: “Er zal wel een straatsteen kapot zijn, maar ik kan nu niet zeggen wat de schade exact is.”

Vraag Jeppe Groenewold (A’82): De gemeente heeft de taak om passende huisvesting voor de zorgbehoevende medemens te regelen. Er zijn ook zorgen over de plannen voor De Stelp. Het is akelig stil op dit gebied. Er is onzekerheid bij het personeel en bewoners. Er staan kamers leeg en dat is zorgwekkend. Waarom horen we niets en kunnen leegstaande woningen niet verhuurd worden aan tijdelijk woningzoekenden?

Antwoord Oud: Passana is eigenaar van De Stelp. Daar heeft gemeente geen zeggenschap over. We zijn wel in gesprek met Passana. Het lijkt dat de organisatie het niet haalt om in 2011 met de bouw van een nieuw zorgcentrum te beginnen.

Er staan aanleunwoningen leeg, maar die kunnen we die aan anderen verhuren. We moeten eerst weten wat Passana gaat doen.

7. Vaststellen Besluitenlijst commissievergadering 22 november 2010

Goedgekeurd op wat kleine correcties na.

8. Nota schuilgelegenheden voor dieren van dierhouders, hobbyboeren, deeltijdboeren en opstallen bij groentetuintjes

Jeppe Groenewold: “Hier zitten hobbyboeren al jaren op te wachten. Ze kunnen nu een paardenstal of onderkomen bouwen.” Groenewold wil de mogelijkheid openhouden om ook bij het bedrijf van een deeltijdboer een bedrijfswoning te kunnen bouwen. Daarom gaat dit stuk als discussiestuk naar de volgende raadsvergadering op 31 januari.

9. Effecten van het positief bestemmen van vrijstaande bijgebouwen voor recreatief gebruik

Tineke Hemminga vindt het vreemd dat het college de nota Ruimte voor Diversiteit niet wil aanpassen. Een meerderheid van de raad wil niet verder met de uitsterfconstructie maar juist een oplossing voor de schuurtjes die sinds jaar en dag verhuurd worden. Het college wil niet tot in de eeuwigheid doorgaan met gedogen en staat een zogenaamde uitsterfconstructie voor.

Het CDA is de enige fractie die dat beleid niet wil veranderen; deze fractie wil een andere verandering. Wie het schuurtje een jaar niet verhuurt mag het niet meer in de verhuur gooien. Dat jaar wil het CDA oprekken naar twee of drie jaar.

Over het onderwerp wordt in de raadsvergadering van 31 januari verder gediscussieerd.

10. Nota Reclamebeleid gemeente Ameland

De regels voor reclame in de openbare ruimte zijn verwerkt in de nota Reclamebeleid gemeente Ameland. De nota stelt beleid vast met betrekking tot het toelaten van reclame-uitingen en  biedt duidelijke handvatten voor toepassing, toetsing en handhaving van buitenreclame. Het beleid draagt bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Het terrassenbeleid volgt nog.

Het stuk komt op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.

11. Huurtarieven 2011 – 2013

In het kader van bezuinigingen heeft de raad besloten de huurtarieven van de sporthallen voor eilandersportverenigingen in een periode van drie jaar gefaseerd te verhogen.

Het besluit over de huurverhoging valt in de komende raadsvergadring.12. Ameland voor iedereen

Ameland werkt samen met VCP (Programma Versterking CliëntenPositie) aan het project ‘Ameland voor Iedereen’ om de gehele samenleving op het eiland toegankelijk te maken voor iedereen; ook voor rolstoelhouders en minder validen. Veel mensen met een beperking voelen zich belemmerd door een gebrek aan toegankelijkheid. Hierdoor kiezen ze niet voor Ameland voor een vakantie of bezoek. In de gemeente kunnen veel zaken worden aangepast waardoor het eiland toegankelijker wordt. Oneffen straten, bewegwijzering en hoge drempels vormen belemmeringen voor mensen met een fysieke beperking. Het college wil een externe projectleider om het project de komende drie jaar van de grond te krijgen. De externe moet 20.000 euro per jaar gaan kosten.

Die begeleider doet in de raad wenkbrauwen fronsen.

Jan Wijnberg (ABA): ”Van den zotte dat een externe begeleider zo duur moet zijn.”

Rudolf Teuben (A’82): “Dat geld kunnen we beter besteden aan toegankelijk maken van de strandopgangen voor rolstoelers.”

Anneke Touwen (CDA): “Hebben wij op Ameland niet iemand die dat project kan trekken voor drie jaar? “

Dat in het projectplan staat dat alleen een externe overzicht kan houden vindt Tineke Hemminga (PvdA) een “diskwalificatie van ons ambtelijk apparaat.” Anneke Touwen kan de motivatie ook niet waarderen : “Jonge jonge!”

Ambtenaar André Douwe de Vries verklaart dat er een expert nodig is. “Als we het doen moeten we het goed doen.”

Het onderwerp wordt een  discussiestuk op de agenda van 31 januari.

>>>  tik VCP in bij ZOEKEN om meer over dit onderwerp te lezen13. Versterking van evenementenorganisaties Ameland

De gemeente schaft materialen aan die evenementenorganisaties kunnen huren. De gemeente  steekt er  € 31.447,–  in en heeft het plan ingediend bij Plattelandsprojecten voor een subsidie van € 30.000,–.

De gemeente schaft vlaggenmasten, mobiel podium, dranghekken, bouwhekken, spandoeken, vlaggen en banieren, steekpaaltjes en apparatuur voor tijdwaarneming aan. Verder komen er veiligheidshesjes, marketingmateriaal en een defibrillator.

Johan Kiewiet (A’82) is ingenomen met het plan. “Geen woorden maar daden.”

Het onderwerp gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 31 januari.

14. Vervolg van de implementatie handreiking rechtspositionering griffie (instructie- en organisatieverordening griffie)

Als hamerstuk naar raad van 31 januari.

15. Beleidsvisie externe veiligheid

Dit gaat over het beheersen van risico's bij grote opslag van LPG, vuurwerk en overige gevaarlijke stoffen op het eiland.  Voor het geval dàt.

Ook moet de gemeente het Informatiesysteem overige ramptypen (ISOR) en het Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS) op de juiste manier bijhouden. Staat ook in dit beleid.

Als hamerstuk naar de vergadering van 31 januari.

16. Sluiting

De vergadering sluit, ondanks de uitgebreide agenda, op tijd. Vermeldenswaard.

>>> kijk hier voor Beknopt verslag 44

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *