Beknopt raadsverslag 40

BALLUM – Raadscommissievergadering 1 november 2010

1. Opening en mededelingen

Tineke Hemminga zit voor.

Theo Faber (CDA) is afwezig. Bert Cordes is voor hem in de plaats aangeschoven. Jan Verbiest (VVD) is niet aanwezig. Hij heeft geen vervanger gestuurd. Tineke Hemminga is voor de laatste keer voorzitter.  Irma Marinus (PvdA) zit voor haar in de plaats aan de raadstafel.

2. Mededelingen vanuit het college

Het college heeft niets mede te delen.

3. Definitief vaststellen van de agenda

Agenda punt 14 over de Staand want visserij wordt van de agenda gehaald. Het onderwerp wordt 8 november in de Tweede Kamer behandeld. Om de Kamerleden niet voor de voeten te lopen praat de raadscommissie van Ameland er vandaag niet over.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek

Er is niemand om in te spreken.

5. Vragenhalfuurtje

Vraag Jeppe Groenewold (A’82): Over handhaven van regels bij een erfscheiding in de vorm van een raster met klimopbegroeiing. Het raster is te hoog. Familie Visser van de Yme Duneweg begrijpt niet waarom er meteen met een dwangsom wordt gedreigd. “Is naleving van de regels met een dwangsom niet veel te zwaar aangezet? We kunnen toch ook een tijdelijke vergunning geven totdat de haag groen is?”

Antwoord wethouder Nico Oud: Een tijdelijke vergunning kan niet. De gemeente heeft een handhavingsplicht. Een dwangsom is het lichtste middel. Het hekwerk is bouwvergunningplichtig, het groen niet.

Groenewold: “Er zijn meer van dat soort bouwwerken. Krijgen we nu een razzia.”

Oud: “We voeren gewoon beleid uit.”

>>> in Beknopt raadsverslag 39 staat meer over de klimop aan de Yme Duneweg

Vraag Jan Wijnberg (ABA): Waarom is de boomsingel bij huisje Friespark gekapt en is daar een inrit gemaakt, wil Jan Wijnberg weten. Het was tijdelijk, zei college eerst. Nu wordt het toch een uitrit. “Waarom kan de uitrit niet aan de westkant? Daar lag hij al 100 jaar.” Bovendien staan de auto’s in de berm en is de picknicktafel verplaatst.

Antwoord Wethouder Oud: Friespark had destijds gezegd dat het een tijdelijke uitrit betrof. Later is er een vergunning aangevraagd. Tijdens bouw van het huis bleek de aan- en afvoer langs schelpenpaadje niet te doen. Het college vond het beter om de ontsluiting via de Fenneweg te laten lopen en niet via het schelpenpad aan de westkant.

De bewoner zet zijn auto regelmatig in de berm. Oud gaat met hem om de tafel om te zeggen dat hij op eigen terrein moet parkeren. De picknicktafel is verplaatst vanwege de nieuwe inrit. “Ik weet niet waar hij nu staat.”

De utritten aan westkant zouden dichtgemaakt worden. “Of dat is gebeurd gaan we deze week controleren,” zegt de wethouder.

Vraag Piet IJnsen (ABA) : Bouwbedrijf De Wadden is failliet. Heeft dat consequenties voor bijvoorbeeld het Project Ridder.

Antwoord Wethouder Oud: Dat is nog niet helemaal duidelijk. ”We denken dat het goed komt.”

Vraag Piet IJnsen: Hoe staat het met de openbare verlichting aan de A. de Bruinestraat in Hollum?

Antwoord Nico Oud: “Binnen 14 dagen wordt er een extra lichtmast geplaatst.”

Vraag Piet IJnsen: Kinderopvang Eb en Vloed is verhuisd. Wat gebeurt er met het pand aan de Badweg?

Antwoord wethouder Oud: Het pand is van gemeente. Het kan eventueel verkocht worden. Het college komt met een voorstel  terug in de raad.

IJnsen vraagt nog naar de verkeerssituatie Oranjeweg/ afslag Ons Hol. Is dat wel veilig nu het daar steeds drukker wordt?

Antwoord Oud: De gemeente heeft geen gegevens dat het daar verkeersonveilig is.

Vraag Piet IJnsen: In de krant staat dat natuurorganisaties meer te zeggen moeten krijgen in de Waddenzee. Hoe reageert het college daarop?

Aantwoord wethouder Will Bakema: “Elke keer wanneer we daar iets over horen haasten we ons om te zeggen dat ze eerst te rade moeten gaan bij de colleges. Wij moeten als eilanders verhoudingsgewijs meer zeggenschap krijgen.” Volgend jaar is de herziening van het bestemmingsplan. "Dan moeten we onze invloed laten gelden. Het staat als aandachtspunt op agenda bij VAST. Alle eilanden tot en met Texel hebben daar belang bij.”

Vraag Piet IJnsen: Hoe staat het met het Bestemmingsplan Nes Strandweg.

Antwoord wethouder Bakema: Het nieuwe bestemmingsplan komt niet op korte termijn. Alle belanghebbenden die hebben aangegeven iets te willen worden op hoogte gesteld van de procedures.

Vraag Irma Marinus (PvdA): Woningen van het gemeentelijk woningbedrijf zijn opgeknapt. Hout is vervangen. Men zegt dat er eerst is geschilderd en dat daarna het hout is vervangen.

Antwoord wethouder Oud: “Dat zou natuurlijk van den zotte zijn. Vertel maar waar dat gebeurd is. We gaan niet aan kapitaalvernietiging doen.”

Vraag Irma Marinus: Leges voor aanvraag identiteitskaart zou onterecht zijn geïnd.

Antwoord portefeuillehouder financiën Albert de Hoop: Er ligt een gerechtelijke uitspraak dat er geen leges mogen worden gerekend voor de verplichte identiteitskaart. De Hoge Raad moet de uitspraak nog bevestigen. De gemeente administreert nu wie betaalt voor identiteitskaart, zodat het straks met terugwerkende kracht kan worden gerepareerd.

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 6-9-10

Schuift zonder problemen door naar status 'definitief'.

7.  Nacalculatie Ridderweg

Dossier Ridderweg is een hoofdpijndossier. De nieuwe weg is te smal, de afritten zijn te hoog, de kanten hebben scheuren en de kruising Ridderweg/ Pietje Miedeweg is gevaarlijk. Ameland kwam met de reconstructie van de Ridderweg/ Jelmeraweg voor vele verrassingen te staan. Het college roept de projectleider van de Grontmij op om uitleg te geven.

Hoe kwam het en wat kost het om het te repareren. >>> lees er hier meer over

8. Begroting 2011

De programmabegroting 2011 – 2014 is gebaseerd op de Kadernota 2010 – 2014 die in de raadsvergadering van 30 augustus werd vastgesteld.

De raadsleden staan achter het onderzoek naar de Interne bedrijfsvoering; het CDA wil stapsgewijs de huren van de sporthallen verhogen; A’82 waarschuwt dat het eiland de belastingen niet te veel moet verhogen: Ameland moet zich niet uit de markt prijze;  ABA vindt de programmabegroting “Hak- en snijwerk”; De uitbesteedde ICT werkzaamheden aan Leeuwarden zijn duur, maar noodzakelijk; verschillende raadsleden pleiten voor een aansluitende ruiterroute van west naar oost en de gemeente weet nog niet wat ze van het Rijk kan verwachten. Kortom, in de volgende raadsvergadering komt dit onderwerp als discussiestuk op de agenda.

>>> lees hier over de raadsvergadering van 30 augustus 20109. Overzicht onvoorzien 2010

Ameland verwacht voor 2010 € 548.284,– negatief begrotingsresultaat. Een van de uitgaven betreft de pilot Watertaxi. Piet IJnsen (ABA) vraagt wat de stand van zaken is. Burgemeester Albert de Hoop: “We zijn een onderzoek is gestart. Het college komt voor het einde van de regeling met een voorstel.”

10. Notitie kaderstelling veerdam

De Veerdam werd in 2004 overgenomen van Rijkswaterstaat. Voor de veerdam en de jachthaven is een plan ontwikkeld, maar vanwege de hoge kosten kunnen beide onderdelen niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Intussen werd een onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de veerdam. Er zitten een paar zwakke plekken en zelfs gaten in de damwand. Dit moet op korte termijn worden aangepakt. De gemeente verwacht dat Rijkswaterstaat meebetaalt aan het herstel op grond van een garantieregeling. De mindere stukken rond de veerdam worden versterkt door er een damwand voor te slaan. De kosten bedragen een dikke twee miljoen euro. Het onderwerp komt nog terug op de raadsagenda.

11.  Beleidsverslag Sociale Zaken

Het college verantwoordt de uitvoering van de WWB (Wet Werk en Bijstand) via een verslag.

Het stuk wordt als hamerstuk in volgende vergadering behandeld.

12. Verzoek beschikbaar stellen krediet vervanging duikers

De gemeente is verplicht om duikers te onderhouden.

Voor het vervangen van drie duikers is € 14.000,– beschikbaar.

13. Afvalstoffenverordening gemeente Ameland 2010

De afvalstoffenverordening van Ameland is op paar aantal punten aangepast. Het is een hamerstuk voor de volgende raadsvergadering.

14. Toelichting staandwant visserij

Dit punt is van de agenda gehaald.

15. Benoeming accountant

Ameland en de VAST gemeenten willen vanaf 2010 een nieuwe overeenkomst aangaan met een accountant. De keus is gevallen op kantoor IPA-ACON.

Het voorstel komt als hamerstuk terug in de volgende vergadering.

16. Vergaderschema 2011

In een volgende raadsvergaderin wordt het vergaderschema afgetikt. 

17. Sluiting 

>>> kijk hier voor het beknopt raadsverslag 39 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *