Beknopt raadsverslag 39

BALLUM – Raadsvergadering 25 oktober 2010

1.Opening

Albert de Hoop zit voor.

2. Definitief vaststellen van de agenda

De agenda blijft zoals die voor ligt.

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 14 oktober 2010)

Ingekomen stuk 2. Rita Brouwer-Hulsebos vraagt namens de ouderraad van de BWS aan de gemeenteraad om de vervoerskosten voor de schoolbus niet weg te bezuinigen. Het zijn vooral de leerlingen van Hollum en Ballum die dan hun vergoeding moeten missen. Per leerling scheelt het € 225,– per jaar. Gemeente Ameland bezuinigt  € 11.000,– euro als het de schoolbus niet meer bekostigt.

Ingekomen stuk 8. Simon Visser uit de Yme Duneweg in Hollum verbaast zich dat zijn hek met klimop moet verdwijnen op straffe van een dwangsom omdat hij te hoog zou zijn. Enkele jaren geleden stond op diezelfde plek een haag die nog hoger was en daar hoorden ze de gemeente nooit over. Het raster wordt vanzelf mooi groen als de klimop aan het groeien slaat, meent ook raadslid Rudolf Teuben (A’82) “Over twee-drie jaar en hij is volledig begroeid.” Teuben begrijpt de commotie over de erfscheiding niet.

Aan de Yme Duneweg woedt al 17 jaar een burenruzie, met een klacht over de erfscheiding tot gevolg. Volgens Visser meet de gemeente met twee maten. De buren hebben immers een reclamebord voor huis dat hoger is dan hun klimopraster.

Ingekomen stuk 10

“Een goed initiatief” en “Een prima burgerinitiatief,” roepen raadsleden Jan Wijnberg (ABA), Jeppe Groenewold (A’81) en Anneke Touwen (CDA). De pas opgerichte vriendenclub Boys of Ahab wil het beheer van het driehoekje met de veekerende dijkjes aan de Jan Jacobsweg – Hagen in Hollum de komende vijf jaar wel op zich nemen. “Officieel,” dat wil zeggen met officiële toestemming van de gemeente. Mits de gemeente de materialen voor het onderhoud betaalt. De vriendenclub rondom de bewoner van huisje Ahab aan de Jan Jacobsweg wierpen begin september op eigen initiatief aarde op de vernielde dijkjes en zaaiden dat in met graszaad, nadat Persbureau Ameland had gerept over de teloorgang van het driehoekje.

>>> lees column 3 in de serie over het Driehoekje Engelen van Ahab

>>> lees hier column 2 Anpakke en column 1 Erfgoed4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 augustus 2010

Niks te doen over de besluitenlijst.

5. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 6 september 2010

Geen ellende naar aanleiding van dit verslag.

6. Actiepuntenlijst

Niks over te mopperen.

7. Vaststellen voorbereidingsbelsuit bestemmingsplan "de Vleijen" ten behoeve van nieuwbouw met bijbehorende gebouwen Bureweg

Rijstal ’t Jutterspad staat al aan de Bureweg en draait al volop. Toch moet er nog een voorbereidingsbesluit worden vastgesteld.

Tineke Hemminga verwoordt het onbegrip dat ze hier en daar bij burgers hoort: “Hè, waar gaat het allemaal over? Het gebouw staat er. Het roept vragen op!”

De procedure van besluitvorming rond de bedrijfsverplaatsing heeft zó lang geduurd, dat één procedurestap zijn werkingsduur had overschreden. Om op papier alles kloppend en correct te krijgen moet die stap nog eenmaal gezet worden.

Het voorbereidingsbesluit is voor geen enkel gemeenteraadslid een probleem, behalve voor de leden van de Ameland’82 fractie.

Dirk Brouwer (A’82): “Wij willen een aantekening dat Ameland’82 tegen dit voorstel stemt. De vorige keer waren we tegen en nu dus weer.”8. Vaststellen beleidsnotitie 'Schuilgelegenheden voor dieren van hobbyboeren en het plaatsen van opstallen bij groentetuintjes'

De Amelander hobbyboeren kunnen hun schutstallen volgens het gemeentelijk beleid gaan bouwen. De regels staan in een beleidsnotitie omschreven. De schuttingen mogen maximaal 2,5 meter hoog zijn en zijn gebonden aan materiaal en vorm. Elke hobbyboer mag er een op een kavel plaatsen. De opstallen waar de tuinierders hun schep en ander gereedschap in kunnen opbergen zijn tevens meegenomen in dit beleid. De opstallen voor bij de groentetuintjes mogen 1.80 hoog zijn. In het voorstel werd gesproken over opstallen van 1.20 meter hoog. Dat voorkwam Tonnie Overdiep (PvdA) door het stuk te amenderen. “Ik vind een hoogte 1 meter 20 wat aan de krappe kant. Als je een schep rechtop zet dan kom je er al bovenuit.” Overdiep kreeg de andere raadsleden mee.

De notitie zegt niets over schuurtjes voor hobbyboeren. Voor dat onderwerp wordt een afzonderlijk beleid ontwikkeld.

9. Vaststellen 13e serie wijzigingen van de Model-bouwverordening 1992 en het Reglement van orde van de adviescommissie Welstand en Monumentenzorg

De gemeente is verplicht een Bouwverordening vast te stellen. Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigt de verordening.

De raad gaat akkoord.

10. vaststellen begroting 2011 gemeenschappelijke regeling VAST

Ameland werkt in het samenwerkingsverband VAST samen met de andere Friese Waddeneilanden. Alle eilanden moeten afzonderlijk de begroting 2011 vaststellen. Ameland draagt in 2011

€ 158.495,– bij aan VAST. Tonnie Overdiep: “Het is een hele bom duiten maar moeten wel samenwerking.”

Alle raadsleden gaan akkoord.

11. Benoemen leden programmaraad Kabel Noord

Kabel Noord heeft sinds 1998 een Programmaraad. De betrokken gemeenten – Ameland, Schiermonnikoog, Kollumerland, Dantumadeel en Dongeradeel – benoemen de leden. De heren P. Fontein en W. van Stijn uit De Westereen willen wel in de programmaraad zitting nemen. De raadsleden van Ameland vinden dat best.

12. Sluiting        

 >>> kijk hier voor het beknopt raadsverslag 38

>>> reageren kan op Ameland Forum

Download hier de Ameland iPhone app 

of bezoek de mobiele website www.ameland-actueel.nl (werkt alleen op een smartphone) en neem het Ameland nieuws mee in je binnenzak.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *