Beknopt raadsverslag 37

BALLUM – Beknopt verslag 37

Raadsvergadering 30 augustus 2010

1. Opening

Piet IJnsen zit voor. De burgemeester is afwezig. Hij geniet een vakantie.

2. Agenda. Enkele amendementen en moties worden toegevoegd aan de agenda.

3. Ingekomen stukken

De ingekomen stukken geven stof tot enkele opmerkingen die in eerstvolgende raadscommissievergaderingen terugkomen.

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2010

Onveranderd vastgesteld.

5. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 12 juli 2010

Onveranderd vastgesteld.

6. Lijst actiepunten toezeggingen raad- en commissievergaderingen (tot en met 16 augustus 2010)

No problemo.

7. Vaststellen Bestemmingsplan Tiemen Boelensweg 1 te Buren

“Mooi plannetje,” zegt Dirk Brouwer (A’82) Er komt weer een mooi boerderijtje terug.

Het bestemmingsplan voor dit perceel wordt vastgesteld.

8. Vaststellen wijziging verordening Leerlingenvervoer 2008

Het college wil de watertaxi van Wagenborg permanent inzetten voor vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs.

Een belangrijk deel van de raad denkt er anders over.

Het collegevoorstel wordt gewijzigd vastgesteld.

>>> lees hier Watertaxiregeling voor leerlingen stopt

9. Verzoek verlenen krediet reconstructie centrumgebied Hollum

“Dit loopt al tien jaar,” weet Jan Wijnberg (ABA). “Al twee keer is Hollum voor verkiezingen lekker gemaakt.” Het moet er nu maar eens van komen., te beginnen met de O.P.Lapstraat.

De raad gaat unaniem akkoord.

10. vaststellen Kadernota 2010-2014

De fracties hebben enkele wijzigingen voorbereid.

Tineke Hemminga wil niet te veel geld uitgeven aan het vliegveld en alleen dat aanpakken wat voor de veiligheid noodzakelijk is. Het college heeft juist mooie plannen waar nog aan wordt geschreven. Hemminga ziet ook graag de landings-, stallings- en parkeergelden voor het vliegveld opgeschroefd. Die zijn nu lang niet kostendekkend terwijl de raad zich eerder heeft uitgesproken over kostendekkende leges. “Mensen die geld hebben moeten bijdragen in de kosten.” Ook Jan Verbiest verbaast zich dat de burgers van Ameland moeten bijdragen aan de vlieghobby en het vliegwerk van enkelen. PvdA, ABA en VVD vinden CDA en A’82 tegenover zich. Er wordt voorlopig niet bezuinigd op het vliegveld.

“Onbegrijpelijk!” roept Tonnie Overdiep uit. Bij het voorgaande punt over de watertaxi en het leerlingenvervoer maakten het CDA en A’82 zich druk om de centen en hier laten ze een bezuinigingsmogelijkheid liggen.

De tweede wijziging gaat over een onderzoek naar eventuele privatisering van het sportaccommodatiebeheer. Wat de PvdA betreft hoeft zo’n onderzoek niet. Beheer en onderhoud kan de gemeente beter in eigen hand houden.

Dit amendement wordt raadsbreed aangenomen.

Het volgende punt van de PvdA gaat over de cofinanciering. Het college wil organisaties korten op de subsidie als hun verzoek tot cofinanciering in het kader van plattelandsprojecten gehonoreerd wordt. “Je geeft links en pakt rechts,” en dat vindt Tineke Hemminga niet deugen. Ze krijgt de meerderheid van de raad niet mee. A’82 en CDA stemmen tegen het amendement en daarmee is de stemming 6 tegen 5.

De leges voor de lijkbezorging behoeven ook een wijziging. Besloten wordt dat dit stapsgewijs wordt ingevoerd en dat de leges op plaatsing van een steen komen te vervallen.

In de kadernota wordt gekort op zwemonderwijs en de bus voor de BWS-leerlingen uit Hollum en Ballum. Het college wil de gemeentelijke bijdrage aan beide stoppen. De PvdA wil de subsidie op het zwemonderwijs handhaven. CDA en A’82 stemmen tegen waarmee dit deel van het amendement wordt verworpen.

Samen met ABA pleit PvdA voor handhaving van de busregeling voor de BWS leerlingen. Ook dit amendement wordt verworpen. Een subamendement haalt het wel. De vergoeding voor de bus wordt inkomensafhankelijk.

Het muziekonderwijs moet het met minder doen.

De PvdA wil niet bezuinigen op het muziekonderwijs. De fractie krijgt CDA, A’82 en VVD niet mee. Het muziekonderwijs zal het met € 15.000 in plaats van € 25.000 moeten doen.

Het college wil de subsidie voor culturele voorzieningen verlagen met € 15.000,–.

Tineke Hemminga wil eerst de evaluatie afwachten en verenigingen met een fors eigen vermogen korten. Bij dit punt krijgt ze iedereen behalve A’82 mee. Voorlopig wordt er niet gekort op de culturele voorzieningen.

Ook op sportieve evenementen wordt voorlopig niet gekort.

De VVV moet 25.000 inleveren. De gemeente stort € 170.000 in plaats van € 195.000.

Het CDA wil de huurprijzen voor de sporthallen stapsgewijs verhogen. Wat nu 8 euro per uur kost moet in 2013 € 25,–per uur gaan kosten. Alleen ABA stemt tegen.

Tot slot wordt de Kadernota aangenomen met 7 voor- en 4 tegenstemmen. ABA en PvdA willen het niet zoals het nu op papier staat.

11. Vaststellen Wegsleepverordening gemeente Ameland 2010

Er staat regelmatig iets in de berm dat er niet hoort te staan. Bermen horen vrij te zijn om gebruikt te kunnen worden als uitwijkmogelijkheid. Bovendien worden bermen langzamerhand stuk gereden. De gemeente wil de voertuigen wegslepen. De wegsleepregeling geldt voor alle wegen op het eiland. Aldus besloten.

12. Vaststellen Legesverordening gemeente Ameland 2010

De aanstaande invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vraagt om een aanpassing van de legesverordening. Alle fracties steem voor en daarmee is dit punt aangenomen.13. Vaststellen verordening Wet Investering Jongeren (WIJ)

De Wet inversteren in jongeren (WIJ), die in oktober 2009 in werking trad, wil jongeren van 18 tot 27 jaar laten werken of leren, of een combinatie van beide. De wet bevordert duurzame arbeidsinschakeling. De jongere heeft recht op een werkleeraanbod van de gemeente. De raad moet vier verordeningen vaststellen die met terugwerkende kracht in werking treden. Aldus besloten.14. Wie van de raad wordt lid van de Eilander Raad en wie vertegenwoordigt Ameland in de gemeenschappelijke regeling Oostergo. Tineke Hemminga legt deze beide functies neer.

Tonnie Overdiep komt in de eilander VAST raad en Jan Verbiest gaat naar Oostergo.

15. Motie van A’82/ CDA/ PvdA over Shared Space. De motie wil een onderzoek naar de vermindering van het aantal verkeersborden op Ameland in de geest van Shared Space. (Zie de YouTube film van Drachten)

De motie wordt unaniem aangenomen.

16. Sluiting>>> kijk hier voor het beknopt raadsverslag 36

 
Download hier de Ameland iPhone app 

of bezoek de mobiele website www.ameland-actueel.nl (werkt alleen op een smartphone) en neem het Ameland nieuws mee in je binnenzak.

 

  

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *