Beknopt raadsverslag 35

BALLUM – Beknopt verslag 35

Raadscommissievergadering 9 augustus 2010

1. Opening

Tineke Hemminga zit voor. Irma Marinus zit als PvdA schaduwfractielid aan de raadstafel.

2. Mededelingen van het college: het blijft stil

3. De agenda: is best

4. Inspreken: er heeft zich een insprekers gemeld, maar die spreekt in bij het betreffende agendapunt 9.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

Vraag Irma Marinus (PvdA): De gemeente heeft onlangs een tweedehands brandweerwagen voor het vliegveld aangeschaft. Is dit een ‘kat in de zak’ die zonder overleg met de commandant is gekocht?

Antwoord burgemeester Albert de Hoop: We konden een geschikte brandweerauto van Texel kopen. Tijdens het vervoer naar Ameland is hij beschadigd. Dat is inmiddels door eigen mensen gerepareerd en de commandant is content over de aankoop.

Vraag Irma Marinus: Politie Friesland moet bezuinigen. Wat zijn de gevolgen voor Ameland?

Antwoord Albert de Hoop: Ameland gaat er zeker iets van merken. Het zal gevolgen hebben voor grote evenementen. Afgelopen Rôggefeest waren 24 man/ vrouw politie in touw en nog 5 vrijwillige politiemannen. De organisatie kan er niet meer van uitgaan dat de politie de bewaking op zich neemt. Zij zullen meer eigen beveiliging moeten regelen.

Vraag Irma Marinus: Activiteiten van hobbyboeren worden niet als bedrijfsmatig aangemerkt. Wat afvalinzameling betreft vallen hobbyboeren wel in de categorie Bedrijf. Hoe valt dit te rijmen?

Antwoord wethouder Nico Oud: Voor de ene wet vallen hobbyboeren onder Bedrijf en voor de andere wet niet. Hobbyboeren zijn geen huishouden en produceren daarmee automatisch bedrijfsmatig afval.

Vraag Irma Marinus: Hoe ver staat het met het voorstel van het college betreffende de waterkerende dijkjes?

Antwoord wethouder Will Bakema: Het college erkent het belang van de waterkerende dijkjes. Het zijn waardevolle cultuurhistorische elementen. Er is nog geen beleid. Dat gaat met spoed gemaakt worden.

>>> lees hier de column over de waterkerende dijkjes: ErfgoedVraag Irma Marinus: Er worden nog steeds woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning recreatief verhuurd. Wat doet het college daaraan?

Antwoord Nico Oud: We weten dat het gebeurd en het heeft onze volle aandacht. We gaan internetsites af om te kijken of een woning te huur wordt aangeboden. We willen handhaven.

Vraag Irma Marinus: Hoe zit het met de ventvergunningen?

Antwoord Nico Oud: Er zijn geen wijzigingen in het beleid.

Vraag Irma Marinus: Het ministerie van Sociale Zaken gaat de gemeenten korten voor de bijstand. Wat betekent dit voor Ameland?

Antwoord Nico Oud: We wachten op het bericht van het Ministerie.

Vraag Irma Marinus: Er staan nog steeds allerlei tenten op terrassen van horecagelegenheden waar ze volgens het gemeentelijke beleid niet mogen staan. Wat doet het college? Geeft die tijdelijke vergunningen?

Antwoord Nico Oud: We werken aan een evaluatie. Die komt na de Amelander herfstvakantie in de raad. Als we een bedrijf aanschrijven is de tent twee dagen weg en dan staat hij er weer. Men is wel een beetje doof. We handhaven. Niet alles wat er nu staat heeft een vergunning.

Vraag Jan verbiest (VVD): Soms komt zeer kort voor de start van een evenement een melding op het gemeentelijke informatiebulletin. Hoe kan een burger dan nog bezwaar maken?

Antwoord Albert de Hoop: Als een evenement op het laatste moment wordt aangepast dan geven we soms op zeer korte termijn een vergunning. Voor een buitentap bijvoorbeeld. We maken dan de afweging.

Vraag Jan Verbiest: Een supermarktwinkelier uit Ballum haalde enkele reclameborden voor onderhoud van de muur. Hij plaatste ze vervolgens terug, maar niet op precies dezelfde plaats. De gemeente handhaafde streng. Is dit wel de juiste manier? De man kreeg een dwangsom opgelegd van 250 euro per dag. Dat is toch op stang jagen!?

Antwoord Nico Oud: Kennelijk viel het hergeplaatste bord buiten de regels. 

Vraag Anneke Touwen (CDA): De kerkenraad van de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland diende in december 2008 een subsidieaanvraag in. Hier is pas in juni 2010 op gereageerd. Waarom moest dat zo lang duren?

Antwoord Nico Oud: Er zijn gesprekken geweest en daarin is gemeld dat subsidie niet mogelijk is. Het schriftelijke antwoord hadden we eerder moeten versturen, waarvoor excuses.

Vraag Anneke Touwen: De Raad van State deed in juli 2010 uitspraak inzake Recreatieterrein Nes-Buren. Een appellant kreeg geen gelijk, twee wel. Zijn er al bouwvergunningen afgegeven? Wordt er al gebouwd? Wat zijn de gevolgen van de uitspraak voor de grondeigenaren en de gemeente?

Antwoord Will Bakema: Er zijn van de 6 bouwvlakken drie vergunningen ingediend. Er is al gebouwd. De gemeente past het Bestemmingsplan aan met een paragraaf Landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten.

Vraag Rudolf Teuben (A’82): Een medewerker van de gemeente heeft een privéprocedure aangespannen bij de Raad van State tegen een besluit van de raad. Hij beschuldigt wethouder Will Bakema van vriendjespolitiek. Deze moedwillige belastering kan niet door de beugel. Wat is het college voornemens hier aan te doen?

Antwoord Albert de Hoop: Dit vindt het college ook een ernstige aangelegenheid.

>>> lees hier meer over Intern onderzoek naar gemeentemedewerker 

Vraag Piet IJnsen (ABA): Onlangs is een gebouw geplaatst in een boomsingel bij de sporthal in Hollum. Kon kappen zomaar en hadden de bomen niet kunnen worden verplaatst?

Antwoord Nico Oud. Een kapvergunning was niet nodig en verplanting was geen optie.

Vraag Piet IJnsen: In de krant stond dat planschade overeenkomsten niet konden worden getoond. Zijn die nu nog onvindbaar? Is het archief niet op orde?

Antwoord Will Bakema: De overeenkomsten zijn opgesteld en ondertekend. Ze waren even niet te vinden. We zijn verder heel tevreden hoe het archief wordt beheerd.

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 juni 2010: No problems

7. Wegsleepverordening Gemeente Ameland 2010

Er staat regelmatig iets in de berm dat er niet hoort te staan. Bermen horen vrij te zijn om gebruikt te kunnen worden als uitwijkmogelijkheid. Bovendien worden bermen langzamerhand stuk gereden. De gemeente wil de voertuigen wegslepen. De wegsleepregeling geldt voor alle wegen op het eiland.

In de raad van 30 augustus wordt over de wegsleepregeling een besluit genomen.

8. Wijziging Legesverordening Gemeente Ameland 2010

De aanstaande invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vraagt om een aanpassing van de legesverordening. Het betreft in de meeste gevallen geen verhoging van de leges. Hoe dat precies zit laat wethouder Nico Oud nog uitzoeken. Het onderwerp komt als hamerstuk op de raadsagenda van 30 augustus

9. Wijziging verordening Leerlingenvervoer 2008, integratie watertaxivervoer

Het college wil de Verordening leerlingenvervoer 2008 wijzigen, vanwege de integratie van het watertaxivervoer. De verordening heet dan Verordening Leerlingvervoer gemeente Ameland 2010. Integratie van de watertaxi kost € 36.000,– per jaar.

In de raadsvergadering van 30 augustus discussieert de raad over dit onderwerp alvorens het besluit valt.

>>> lees hier meer over Leerlingenvervoer per watertaxi: 'Gouden greep' verhit gemoederen

10. Verordening Wet Investering Jongeren (WIJ)

De Wet inversteren in jongeren (WIJ), die in oktober 2009 in werking trad, wil jongeren van 18 tot 27 jaar laten werken of leren, of een combinatie van beide. De wet bevordert duurzame arbeidsinschakeling. De jongere heeft recht op een werkleeraanbod van de gemeente. De raad moet vier verordeningen vaststellen die met terugwerkende kracht in werking treden.

Hamerstuk voor de raad van 30 augustus.

11. Voorstel verstrekken krediet Reconstructie Centrumgebied Hollum

Hollum is aan reconstructie toe. Dorpsbelang en ondernemers willen het liefst dat er met het centrum van het dorp wordt begonnen. De gemeente begon liever met de Oranjeweg. Na overleg is besloten om met het centrum, of eigenlijk de twee centra, te beginnen. Zwaneplein en omgeving Driesprong worden met elkaar verbonden.

De reconstructie gaat daarom vooral om het Zwaneplein, J.W. Burgerstraat, Schoolstraat tot en met de Driesprong. Het plan gaat 775.000,– euro kosten. Een deel ( €162.750) komt uit het potje onderhoud, een deel (€ 341.250,–) is aanvullend krediet en voor de rest ( € 271.000,–) wordt bij de provincie aangeklopt voor subsidie. Als die niet over de brug komt gaat het hele verhaal niet door.

Over dit onderwerp wordt op 30 augustus door de raad gediscussieerd en dan besloten.

12. Informatie Ridderweg

De raad wilde informatie over het project Ridederweg, de weg die nieuw is en te smal.  Wethouder Nico Oud verantwoord zich over het debacle.

>>> lees hier Ridderweg blijft voorlopig smal

13. Sluiting>>> kijk hier voor het beknopt raadsverslag 34

>>> lees hier over de extra raadsvergadering tijdens het reces

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op deLinks-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland  2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *