Beknopt raadsverslag 34

BALLUM – Beknopt verslag 34

Raadsvergadering 28 juni 2010

 

1. Opening en mededelingen

Het is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Jan Verbiest is verhinderd.

 

2. Definitief vaststellen van de agenda

Er is een amendement ingediend, behorende bij agendapunt 6.

 

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 17 juni 20910)

De contributie van de VNG roept de vraag op hoe het zit met de gemeentelijke herindeling.

Albert de Hoop vertelt dat op het laatste VNG congres er een voorstel lag om de gemeenten her in te delen zodat er alleen gemeenten overblijven die groter zijn dan 80.000 inwoners. Op dit moment zijn er meer kleine dan grote gemeenten. Tijdens het congres kreeg dit voorstel dan ook weinig instemming. Het voorstel werd uitgekleed en de VNG gaat nu opnieuw studeren hoe het verder moet.De gemeente kreeg een bedankbrief van de Stichting weer naar school in Haïti. De bedankbrief gaat ook naar de initiatiefnemers van de actie.

 

Er komen brieven binnen van verontruste caravanbezitters die hun contract met Boomhiemke niet kunnen verlengen. Er is een verzoek van Boomhiemke bij de gemeente binnengekomen tot wijziging van het bestemmingsplan. Caravanbezitters zijn wellicht terecht verontrust, maar de gemeente besluit alleen over het bestemmingsplan en niet over het beleid van een ondernemer. Het verzoek van Boomhiemke wordt geagendeerd.

 

Er is een brief binnengekomen over het bouwplan aan de Noorderspruit bij Nes. Hier ligt al jaren een bouwplan in ruwe fase. Je kunt het de mensen die daar wonen niet aandoen om ze 15 jaar in een bouwput te laten zitten, meent de burgemeester. De eigenaar is gemaand om rekening te houden met de omwonenden. Hij is gesommeerd om straten en inrichting gereed te maken middels een dwingende brief. Voor eind juni moet het rond de Noorderspruit zijn opgeruimd en voor 15 juli moet er een straat liggen op straffe van een dwangsom.

In het Rapport belevingsonderzoek Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) schiet de hondenpoep eruit als een van de grootste ergernissen van ingezetenen van deze gemeente. Het ontlokt Dirk Brouwer (A'82) de vraag of de bakken met zakjes waarmee de drollen opgeruimd kunnen worden er nog wel staan. Albert de Hoop: “Ik weet dat de bakken er nog staan en ik weet ook dat de honden grote moeite hebben de zakjes eruit te krijgen.” Verder valt op dat op Ameland weinig mensen bekend zijn met de Wmo.

 

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 31 mei 2010

De lijst wordt zonder commentaar goedgekeurd.

 

5. Lijst actiepunten/ toezegging  raad- en commissievergadering (tot 8 juni 2010)

 

6. Instemming voorontwerp Bestemmingsplan Ballum

Het geldende bestemmingsplan Ballum is aan herziening toe. Er ligt nu een voorontwerp op tafel. Na akkoord door de raad wordt het plan ter inzage gelegd. Het college gaat nog een informatieavond organiseren.

In de raadscommissievergadering van 7 juni is gesproken over de vrijstaande bijgebouwen in gebruik voor recreatieve bewoning. In de raadsvergadering van 22 februari 2010 is een initiatiefvoorstel aangenomen waarin is besloten de nota ‘Ruimte voor Diversiteit’ aan te passen. Het college vindt het op dit moment te prematuur om het bestemmingsplan aan te passen. Er loopt nog een onderzoek naar het beleidsplan.

ABA en PvdA dienen een amendement in om de aanpassing van het beleidsplan toch in het bestemmingsplan opgenomen te krijgen. Het amendement haalt geen meerderheid. CDA en A'82 stemmen tegen.

Het voorontwerp bestemmingsplan Ballum haalt wel een meerderheid. ABA en PvdA stemmen tegen, A'82 en CDA hebben een meerderheid van zes tegen vier stemmen.

>>> lees hier Politiek toneelstukje in Ballum

7. Aanvraag vaststellen bestemmingsplan voor het vernieuwen van recreatiewoningen Burg. Waldaweg-Commandeurstraat Nes (Fam. Mostermand-Heikoop)

Drie bestaande recreatiewoningen vernieuwen, vijf uitbreiden en een hooibergschuur, dat is in het kort het plan van Aukje Mosterman en Rijk Heikoop. De raad vindt het een prachtig plan. Alle raadsleden zijn akkoord en de ondernemende verhuurders kunnen verder met hun plannen. Piet IJnsen moppert nog even na naar aanleiding van het vorige agendapunt. “Recreatieve bijgebouwen die op de gedooglijst staan; daar horen we vanaf de andere kant niks van,” doelende op de fracties van A’82 en CDA die tegenover ABA en PvdA (en VVD) aan de raadstafel zitten. “Een rare manier van politiek voeren.”

8. Vaststellen verordening “Uitwonende studerenden”

Vastgesteld.

9. Vaststellen “Brandbeveiligingsverordening 2010”

Nieuwe regels maken een nieuwe verordening noodzakelijk.

Alle raadsleden gaan akkoord met de nieuwe verordening.10. Vaststellen aanpassing verordening “Naamgeving en nummering (adressen)”

De aanpassing is noodzakelijk in verband met de invoering van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen. Alle raadsleden gaan akkoord met de aanpassing.

Jeppe Groenewold (A’82) hecht eraan dat de raad wordt betrokken bij naamgeving van straten. Naamgeving is gemandateerd aan de ambtenaren van de betreffende afdeling, maar de raad mag best een voorstel doen, vindt De Hoop, maar: “We gaan niet elke straat aan de raad voorleggen om te gaan Pim-Pam-Petten over een naam.”

11. Beschikbaar stellen krediet “Gratis openbaar vervoer 65+”

Alle raadsleden zijn akkoord.

12. Vaststellen Jaarrekening Gemeente Ameland 2009

Alle fracties behalve ABA gaan akkoord met de jaarrekening.

>>> lees hier Ameland Belastingparadijs

13. Vaststellen 1e Begrotingswijzigingen 2010

Vastgesteld.

14. Beschikbar stellen krediet Pierelijn 2010-2012

Vastgesteld.

15. Besluit rechtspositie griffier

De raad is de werkgever van de griffier en wil een goede invulling aan het werkgeverschap geven.

Vastgesteld.

 

16. Sluiting

Er volgt nog een besloten discussiebijeenkomst met als onderwerp "Bezuiniging."

>>> kijk hier voor het beknopt raadsverslag 33>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland  2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *