Beknopt raadsverslag 32

BALLUM – Beknopt verslag 32
Raadsvergadering 31 mei 2010

1. Opening en mededelingen
Albert de Hoop rept over de VNG ledenvergadering in Leeuwarden op 8 juni. College gaat er zeker naar toe om mee te praten over het samengaan van gemeenten. De Hoop: “Als onze eigen brancheorganisatie zegt dat we ons maar moeten opheffen, dan moeten we misschien die brancheorganisatie maar opheffen.”
Jan Wijnberg (ABA) is wegens vakantie afwezig.

2. Definitief vaststellen van de agenda
Anneke Touwen wil agendapunt 10 graag bespreken in plaats van hameren.

3. Ingekomen stukken
Naar aanleiding van heliplatform: Piet IJnsen (ABA) dringt aan op spoedige aanpassing van het heliplatform. Voor het ziekenvervoer is dat belangrijk, meent IJnsen. Burgemeester Albert de Hoop wil eerst een definitief besluit van Defensie alvorens er een heliplatform gaat worden aangelegd.

Naar aanleiding van bezwaren op Bestemmingsplan Hollum: Tien eilanders of huizenbezitters in Hollum hebben bezwaar tegen het bestemmingsplan Hollum. Hun beroepschriften volgen de rechtsgang en worden door de Raad van State behandeld.

Naar aanleiding van een brief met klachten over Buslijn 66 vraagt Tonnie Overdiep (PvdA) zich af of dit een “continuing story” is. Provincie Friesland coördineert het OV in de provincie. De gemeente meldt zich met klachten over lijn 66 Pier Holwerd – Leeuwarden v.v. bij provincie Friesland. De provincie handelt de klachten af en onderhandelt met Connexxion. Er zijn regelmatig klachten over lijn 66. De bus laat reizigers bij de halte staan omdat de bus te vol is en de bus wacht niet altijd op de boot.
Albert de Hoop: “Continuing story? Ik ben bang van wel. We zijn er alert op.”
Dirk Brouwer (A’82) wijst er nog op dat reizigers vanuit Groningen sinds kort ook met buslijn 66 moeten reizen, omdat lijn 134 – pier Holwerd – Groningen v.v. – is wegbezuinigd. “Ze hebben nog steeds niet in de gaten dat er veel mensen naar de eilanden vervoerd willen worden.”

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2010
Zonder veel sores vastgesteld.

5. Lijst actiepunten/ toezeggingen raads- en commissievergadering (tot 20 mei 2010)
Niet zoveel over te melden.

6. Vaststellen Ontwerp Structuurvisie Ameland
De structuurvisie Ameland beschrijft de visie op de ontwikkeling van Ameland in de komende 10 jaar.
De Structuurvisie Ameland gaat de inspraakronde in.
>>> lees hier meer over Onderzoek naar crossbaaan

7. Verzoek tot onttrekken uit de openbaarheid van de Kooiheemweg te Buren.
Metz uit Buren wil de Kooiheemweg graag kopen en onttrekken aan de openbaarheid.

De raad wil het niet hebben.

>>> lees hier Kooiheemweg blijft van gemeente

8. Invoering uurdienst openbaar vervoer
Ameland krijgt voorlopig nog geen uurdienst – de bus die elk uur van oost naar west v.v. rijdt – terug. De raad volgt het voorstel van het college om eerst de evaluatie van Nes Autoluw af te wachten en de zaak voor 2011 opnieuw te bekijken.

9. Vaststellen verordening Adviescommissie Bezwaarschriften
Vastgesteld.

10. Verstrekken subsidie Aqua Actie Ameland
Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet krijgt een lekkere subsidie van de gemeente. Over de hoogte van het bedrag bestaat verwarring, misverstand en verschil van interpretatie. Aqua Actie Ameland krijgt € 15.000 met uitleg.
>>> lees hier Verwarring over subsidie

11. Vaststellen verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente Ameland
Nieuwe projecten moeten de hemelwaterafvoer afkoppelen van de riolering.
Het voorstel wordt aangenomen. Van alle raadsleden is alleen Piet IJnsen tegen. Hij vindt het onredelijk dat Amelanders eerst gedwongen zijn om hun huis aan te sluiten op de riolering en nu worden gedwongen om af te koppelen.

12. Rechtmatigheid jaarrekening 2009
Op een paar onvolkomenheden na is de jaarrekening van vorig jaar vlekkeloos. Piet IJnsen is niet te vermurwen de jaarrekening met vlekjes goed te keuren. De andere raadsleden hebben geen last van de onreinheden.
>>> lees ook de raadscommissievergadering van 10 mei, agendapunt 15.

13. Aanvraag voorziening in de huisvesting 2011, interne aanpassing OBS De Schakel
De Schakel wil een kleine verbouwing. De school wil de personeelskamer verplaatsen en een directiekamer en spreekkamer construeren.
De gemeente stelt er € 37.500,– voor beschikbaar. De raad gaat akkoord.

14. Aanvraag 1e inrichrichting onderwijsleerpakket en meubilair 3e groep leerlingen OBS ’t Ienster

OBS ’t Ienster in Ballum groeit en kan voor € 14.547,98 onderwijsleerpakketten en meubilair voor de derde groep leerlingen aanschaffen.
De raad gunt het de groeiende school.

15. Sluiting

>>> lees hier Beknopt verslag 31 van de raadscommissievergadering van 10 mei 2010

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland  2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *