Beknopt raadsverslag 31

BALLUM – Beknopt verslag 31
Raadscommissievergadering 10 mei 2010

1.Opening
Tineke Hemminga hanteert de voorzittershamer.
Jan Verbiest (VVD) is afwezig. Hij laat zich vervangen door schaduwfractielid Albert van Barneveld.
Dirk Brouwer (A’82) is met vakantie. Hij laat zich vervangen door schaduwfractielid Johan Kiewiet.
Irma Marinus (PvdA) is het schaduwfractielid dat de stoel van Tineke Hemminga aan de raadstafel inneemt.

2. Mededelingen vanuit het college
Burgemeester Albert de Hoop deelt mede dat hij door de NAM gebeld is. De NAM meldt dat ze weer bij Ameland gaat boren. Het boorplatform dat vorig jaar tijdelijk in de buurt van het productieplatform AW2 voor de kust bij Buren stond, heeft zijn werk niet goed kunnen afmaken. De NAM komt terug om de boring opnieuw te doen. De Hoop: “Business as usual.”
>>> lees hier NAM boort weer bij Ameland

3. Niemand heeft problemen met de agenda

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Theo Kiewiet wil wel wat zeggen. Hij doet dat bij het agendapunt over de Aqua for All actie.

5. Vragenhalfuurtje
Vraag Piet IJnsen (ABA): Ameland doet niet mee met de provinciale isolatiesubsidieregeling voor oude huizen. Waarom niet?
Antwoord Albert de Hoop: Vorig jaar had de gemeente een eigen subsidieregeling die verder strekte dan de provinciale. De gemeente wil dat net als vorig jaar zelf regelen. Toen heeft trouwens niemand gebruik van de regeling gemaakt.

Vraag Piet IJnsen: Er is een actie om geld bijeen te brengen voor een nieuw Stelp-busje. Wat doet de gemeente?
Antwoord Albert de Hoop: De Gemeente geeft 5.000 euro.
>>> lees hier Stelp-bus kan besteld


Vraag Jeppe Groenewold (A’82): Straatnamen zijn vaak afgeleid van mensen die zich op Ameland verdienstelijk hebben gemaakt. Voor de straten in nieuwbouwwijken zien we dat graag weer.
Antwoord Will Bakema: De gemeente neemt de suggestie mee bij het zoeken naar nieuwe straatnamen. De Dorpsbelangen kunnen bij de keuze van de namen worden betrokken.

 

Vraag Albert van Barneveld (VVD): Mag de raad vragen stellen over zaken die onder de rechter zijn? Waarover mag de raad eigenlijk nog vragen stellen? Van Barneveld wil voorkomen dat de raad monddood wordt gemaakt. Hij wil meer weten over een leerplichtkwestie die bij de rechter ligt en over de huurkwestie van een pand aan de Rixt van Doniastraat in Nes.

Antwoord Will Bakema: Wanneer kan raad vragen stellen? In algemeen moet het college zich verantwoording over het dagelijks bestuur. Het college praat niet in een openbare vergadering over zaken die om personen gaan. Dat geldt ook over zaken waarmee de gemeente nog in een juridische procedure verwikkeld is.

De raadsleden kunnen via het presidium gevoelige vragen aan de orde stellen. De raad moet het reinigend vermogen hebben om te bepalen wat wel en niet kan.

Burgemeester Albert de Hoop gaat dieper op de zaak in: Het eerste onderwerp waar van Barneveld op doelt gaat over een onderwijs- en leerplichtkwestie. De burgemeester doet daar in de openbaarheid geen mededeling over. Zaken over personen worden vertrouwelijk behandeld. De Hoop stelt voor de raad in een besloten zitting op de hoogte te brengen. Zowel de leerplichtkwestie als het tweede heikele punt over de huurkwestie van het pand in de Rixt van Doniastraat (“Het gaat om dezelfde persoon”) wordt zonder publiek en microfoons besproken. De Hoop schermt met de integriteitnota. Daar moet de raad naar handelen.

 

Vraag Albert van Barneveld: Wat is de uitslag van de gemeentelijke Enquete naar veiligheid?

Antwoord Albert de Hoop: De uitslag van de enquête komt nog.


Vraag Albert van Barneveld: Op Koninginnedag de bus in de provincie gratis. Niet op Ameland. Hoe kan dat?

Antwoord Will Bakema: De gratis bus op Koninginnedag is een afspraak tussen provincie, Conexxion en Qbuzz. Arriva wilde er nog niet aan meedoen. Het is een eendagsactie om opstopping vanwege de vrijmarkten te vorkomen. De eilanden willen een vergelijkbare actie op een ander moment.

 

Vraag Irma Marinus (PvdA): Op de veerdam is te weinig stallingruimte voor fietsen. Is er ook een  overdekte stalling mogelijk?
Antwoord Will Bakema: Vier jaar geleden is er door WPD een aanvraag ingediend voor een stalling. Die is toen afgewezen vanwege welstand. We gaan kijken waar een stalling zou kunnen die ook past bij de toekomstplannen rond de veerdam. “Het is een rommeltje met al die fietsen.”

Vraag Irma Marinus: Er zijn klachten van burgers geïnventariseerd. Wat is daar mee gebeurd?
Antwoord Albert de Hoop: De klachten zijn verzameld en zijn nu in onderzoek. Een deel wordt doorgeschoven naar de rekenkamercommissie.

Vraag Irma Marinus: Op de half 7 boot rijdt geen pierelijn naar Dokum meer. Voor de scholieren die in Dokkum op school gaan is dit wel wenselijk. Is hier nog een mouw aan te passen.

Antwoord Will Bakema: Er is een gesprek geweest met Pasana. Die wil de pierelijn ook graag in stand houden. Er komt een voorstel waar de raad zich over kan buigen.

 

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 6 april 2010

7. Incidentele subsidie project Aqua Actie Ameland

Gemeente Ameland wil € 15.000,– aan de waterprojecten van Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet schenken. Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de raad van 31 mei.

>>> lees hier Aqua Actie Ameland groot succes

8. Aanvraag voorziening huisvesting 2011, interne aanpassing OBS De Schakel

De Schakel wil een kleine verbouwing. De school wil de personeelskamer verplaatsen en een directiekamer en spreekkamer construeren.
De gemeente stelt er € 37.500,– voor beschikbaar.

Het onderwerp komt als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering op 31 mei.

9. Aanvraag 1e inrichting onderwijsleer OBS ’t Ienster
OBS ’t Ienster in Ballum groeit. De bestuurscommissie openbaar primair onderwijs vraagt een vergoeding voor de eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair voor de derde groep leerlingen. De gemeente wil € 14.547,98 beschikbaar stellen.

Het onderwerp wordt als hamerstuk behandeld in de raad van 31 mei.

10. Verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente Ameland
De gemeente wil iedereen zo ver krijgen dat men het schone regenwater aftapt zodat het niet in de riolering komt. De riolering wordt hiermee ontlast. De belanghebbende betaalt de voorziening en de gemeente kan op grond van deze verordening afkoppeling van regenwater afdwingen. Het gaat om een verplichting bij nieuwbouwprojecten.

Het onderwerp wordt als hamerstuk behandeld in de raad van 31 mei.

11. Onttrekken aan de openbaarheid van de Kooiheemweg te Buren
Metz wil de Kooiheemweg graag kopen en onttrekken aan de openbaarheid. De weg loopt door zijn land. Het college adviseert op papier om de weg niet te verkopen, maar de afzonderlijke collegeleden zijn het niet met elkaar eens. Wethouder Nico Oud spreekt zich niet uit over de kwestie omdat hij familiebanden met Metz heeft. Will Bakema wil de weg wel verkopen en Albert de Hoop wil de weg niet kwijt.
In de raadsvergadering van 31 mei is dit een fijn discussiestuk. 

12. Invoeren uurdienst openbaar vervoer
Het college omarmt het idee van de uurdienst met de bus tussen oost en west, maar adviseert deze vanwege de kosten nog niet in 2010 in te voeren.
Dit onderwerp gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 31 mei.

13. Voorontwerp Structuurvisie Gemeente Ameland
Dit onderwerp gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 31 mei.

In de structuurvisie wordt over een crossterrein gesproken. Het college ziet dat niet zo zitten. Rudolf Teuben (A’82) en Albert van Barneveld (VVD) menen dat een crossterrein in een behoefte voorziet.
In de visie wordt ook de mogelijke uitbreiding van de golfbaan aangekaart. Volgens Piet IJnsen (ABA) is de uitbreiding te noordelijk getekend en komt de baan in conflict met natuurontwikkeling. Albert de Hoop verdedigt het uitbreidingsplan door te stellen dat je een golfbaan op verschillende manieren kunt zien. Een golfbaan kan ook natuurontwikkeling zijn, zegt de burgemeester.

14. Overzicht onvoorzien
Het financiële overzicht gaat als hamerstuk naar de raad van 31 mei.
Op diverse posten worden bezuinigingen doorgevoerd. De gemeente houdt er rekening mee daty de komende jaren € 600.000,– moet bezuinigen.

15. Rechtmatigheid jaarrekening 2009
Het besluit over de subsidie aan Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland is te laat genomen. De aanvraag was wel op tijd ingediend. Formeel is hier sprake van onrechtmatigheid vanwege overschrijding van een termijn.
Onrechtmatigheid is ook aan de orde bij de toekenning van vergoeding voor leerlingenvervoer. Hier werden twee aanvragen te laat ingediend omdat de aanvraagformulieren te laat door de gemeente werden verstuurd. Aan de raad wordt gevraagd deze twee onrechtmatigheden te gedogen. Piet IJnsen is er niet over te spreken: “Wat krom is moeten wij recht praten.”
Dit stuk komt toch als hamerstuk terug op de agenda van de raadsvergadering op 31 mei.


16. Sluiting

>>> lees hier Beknopt verslag 30 van de raadsvergadering van 26 april 2010

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2010, op dit artikel rust copyright.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *