Beknopt Raadsverslag 3

Raadscommissie 2 maart 2009

BALLUM – Beknopt verslag 3
1. Opening. Tineke Hemminga zit voor. Jan Verbiest vervangt haar aan het begin van de vergadering.
2. Mededelingen: Burgemeester Albert de Hoop vraagt allen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen wegens het overlijden van oud-burgemeester van Ameland
Hans Lesterhuis.

De Hoop komt terug op de laatste raadsvergadering waar gesproken werd over bedragen voor verbouwing van de afdeling VROM & Werken die niet in de begroting zijn opgenomen. De gemeente werkt met een beleidsarme begroting, legt de burgemeester uit. Eventuele extra uitgaven worden voorgelegd aan de raad die er dan een besluit over kan nemen. De raad wordt per kwartaal op de hoogte gebracht hoe de gemeente er voor staat.
3. Vaststellen agenda: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Inspreekmogelijkheid publiek: Hendrik Engels heeft zich gemeld. Hij krijgt de gelegenheid bij punt 7 van de agenda vragen te beantwoorden.

5. Vragenhalfuurtje:
Vraag van Dirk Brouwer (A’82): Hoe komt het met het aardgasvulstation?
Antwoord van wethouder Nico Oud: Deze week is er overleg. Zodra er een contract met een aannemer is getekend kan de vergunning worden afgegeven. Een datum wanneer het in gebruik wordt genomen kan Oud nog niet geven. Hij meldt dat de provincie subsidie geeft voor vier bussen die op gas rijden.

Vraag Jan Wijnberg (ABA): In de voorjaarsvakantie vonden onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad vuurtoren – Oerd plaats. Kan dit niet buiten de vakantie?
Antwoord wethouder Oud: Deze periode kwam beter uit met de planning van de buitendienst. De gemeente probeert zoveel mogelijk buiten vakanties dit soort werkzaamheden te verrichten.

Vraag Jan Wijnberg: Is er al een toename van werkloosheid merkbaar op Ameland vanwege de economische crisis?
Antwoord van portefeuillehouder Albert de Hoop: De kredietcrisis heeft op Ameland nog geen effect.
>>>meer over dit onderwerp

Vraag Jan Wijnberg (ABA): Onlangs zetten enkele kitesurfers hun tenten op het strand op. Met hun kitesurf- en vooral de strandbuggy-activiteiten op het strand tussen het Zuidwest en Ballum zorgden ze voor overlast. Is hier vergunning voor gegeven?
Antwoord portefeuillehouder Albert de Hoop: Er is een speciaal gebied aangewezen waar gekitesurfd en met een strandbuggy gereden mag worden. Dat mag niet tussen Zuidwest en badstrand, niet tussen paal 4 en paal 8 en niet tussen paal 11 en paal 17.
Er is door de gemeente geen vergunning verleend om te kitesurfen buiten de aangewezen gebieden. Wie dit ziet moet de politie waarschuwen.

Vraag Gunda Brunotte (CDA): Wanneer komen de stukken met het financieel overzicht van het Kennis- en Innovatiecentrum en het Maritiem Museum? Brunotte vindt het treurig dat ze nog geen informatie heeft ontvangen. Meer dan een jaar geleden vroeg ze al om op de hoogte gehouden te worden.
Antwoord wethouder Oud: De financiële stukken moeten door de STAM aangeleverd worden. Hij zegt toe dat eind deze week de stukken worden toegezonden.

Vraag Gunda Brunotte: Waarom zijn er nog geen activiteiten vanuit het Maritiem Museum?
Antwoord wethouder Oud: Het gebouw van het Maritiem Museum is opgeleverd. De rest gebeurt met eigen mensen en middelen. In mei is de opening gepland.

Vraag van Gunda Brunotte: Zijn de beloofde ruiterroutes voor 15 maart klaar?
Antwoord wethouder Will Bakema: De ruiterroute ten oosten van paal 17 zal 15 maart klaar zijn. De nieuwe route bij Ballum krijgt geen goedkeuring van de provincie. In overleg met RWS wordt gekeken naar een alternatieve route die de overgang bij Ballum ontlast.

6. Notulen commissie 2-2-09 worden met enkele kleine wijzigingen vastgesteld.

7. Restaurant Amjaad wil verhuizen naar Hollum en zich in het clubhuis van de golfclub vestigen. Golfbaan d’Amelander Duinen B.V. verzoekt de gemeenteraad de bestemming van het clubhuis te wijzigen in een clubhuis met restaurant. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat dit niet kan.
Het onderwerp komt als discussiestuk op de agenda van de raadsvergadering.
>>>meer over dit onderwerp

8. Beheer- en Ontwikkelingsplan waddengebied deel A.
Het Regionaal College Waddengebied (RCW), waarin Rijk, provincies en waddengemeenten zijn vertegenwoordigd, bereidt een Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (B&O-plan) voor. Het B&O-plan bestaat uit drie delen. Deel A is klaar en komt als hamerstuk op de raadsagenda.
>>>meer over dit onderwerp

9. Aanpassing tankplaats
De ondergrondse opslagtank bij de tankplaats van de gemeente Ameland is in december 2008 afgekeurd en moet worden aangepast. De raad kan echter op basis van de gegevens die in het raadsvoorstel staan niet beslissen of het € 27.600,- voor de aanpassing beschikbaar stelt. Het voostel gaat terug naar het college en komt in een volgende raadscommissievergadering terug op de agenda.
>>> meer over dit onderwerp

10. Detailhandelstructuurvisie.
Rijk en provincie vragen van de gemeente een visie op de detailhandel. Bureau Broekhuis Rijs Advisering kreeg de opdracht een detailhandelsstructuurvisie op te stellen. Dat rapport is klaar en komt als hamerstuk op de raadsvergaderingagenda.
>>>meer over dit onderwerp

11. Laatste punt van de agenda is de sluiting van de vergadering.

>>>lees hier het beknopte verslag van de raadsvergadering van 23 februari 2009

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *