Beknopt raadsverslag 29

BALLUM – Beknopt verslag 29
Raadscommissievergadering 6 april 2010

1. Opening
Piet IJnsen zit voor. Gatso Lamsma zit als ABA schaduwfractielid aan de raadstafel.

2. Mededelingen van het college: geen.

3. De agenda is best.

4. Insprekers? Er hebben zich geen insprekers gemeld.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
Vraag van Anneke Touwen (CDA): Wij hebben gehoord dat de politie heel erg moet bezuinigen. Wat betekent dat voor de inzet bij onze evenementen?
Antwoord van verantwoordelijke voor de Amelander orde en veiligheid Albert de Hoop: Er is een groot tekort bij de politie in Friesland. De politie moet bezuinigen. De Waddeneilanden hebben al aantal jaren extra toelage. De bezetting blijft op Ameland zoals die nu is.

Vraag Anneke Touwen: Is er ook iets te doen aan de verpaupering van panden, zoals het pand aan de Reeweg in Nes?
Antwoord Wethouder Nico Oud: We hebben geen middelen om daar iets mee te doen. We zijn in gesprek met de eigenaar van dit pand. Bij ongedierte overlast kunnen we wel maatregelen nemen.

Vraag Tonnie Overdiep (PvdA): Het is meer een advies dan een vraag. Betreffende de verkeersmaatregel in Nes is afgesproken dat er beter gehandhaafd moet worden. Daar is nog niets van terecht gekomen. De PvdA adviseert het college de maatregel met onmiddellijke ingang in te trekken.
Antwoord Wethouder verkeer Will Bakema: We betrekken dit punt bij de evaluatie.

>>> lees hier Handhaven en bekeuren

Vraag Tonnie Overdiep: Hoe ver gaan we met de containers van bedrijfjes op het strand bij het Westerpad?
Antwoord Will Bakema: Voor het strand bij het Westerpad hebben we drie ontheffingen verleend ten behoeve van strandsportactiviteiten. Een vierde aanvraag is ingetrokken. De gemeente meende dat de grens bereikt was. We gaan daar aanvullend beleid voor maken.

Vraag Tonnie Overdiep: De openingstijden van de bieb in Hollum zijn behoorlijk beperkt. Is er iets te regelen met vrijwilligers?
Antwoord Albert de Hoop: De bieb is veel langer open dan we gewend waren met de bibliobus. Die kwam maar eens per week een paar uurtjes. De hoofdvestiging van de bieb staat in Nes en de nevenvestiging in Hollum. De openingstijden van de bibliotheek volgen de tijden van de VVV. Met verruiming van de openingstijden in het zomerseizoen is de bieb ook vaker open. De Hollumers kunnen natuurlijk altijd gebruikmaken van de hoofdvestiging in Nes.

Vraag Tonnie Overdiep: Kunnen werkzaamheden en tijdelijke afsluitingen door energiebedrijven ook tijdig gepubliceerd worden zodat bedrijven er rekening mee kunnen houden?
Antwoord wethouder Nico Oud: We gaan het op de gemeentelijke info zetten.

Vraag Tonnie Overdiep: Hoe zit het met het Ketenbeleid?
Antwoord burgemeester Albert de Hoop: “We gaan in gesprek met de jongeren. Als je puur de wet volgt kun je wel keten sluiten maar dan krijg je de problemen wellicht ergens anders. We willen de jongeren erbij betrekken.” De Ketenwerkgroep met vertegenwoordigers van gemeente, jeugd, jongerenwerk, politie en ouders wil de jongeren leren hoe ze met drank om moet gaan. Met de bezoekers van de grootste keet in Nes, de Caravan, zijn afspraken gemaakt. Je moet lid zijn, de leden mogen er niet verblijven, er wordt geen sterke drank geschonken en ouders houden toezicht. Houdt de jeugd zich daar niet aan dan gaat de keet definitief dicht, zegt de burgemeester, die overtuigd is dat overleg meer oplevert dan met harde hand handhaven.
Handhaven is essentieel, meent Rudolf Teuben. "Als dat onvoldoende gebeurt hou ik mijn hart vast."


Vraag Jan Wijnberg (ABA): Indieners van een zienswijze op Bestemmingsplan Hollum kregen een standaardbrief van de gemeente. Worden er nog individuele brieven verstuurd?
Antwoord Wethouder Will Bakema: Deze brief is ter informatie gestuurd naar iedereen die een zienswijze heeft ingediend. Het is geen individuele behandeling van de zienswijze.

Vraag Jan Wijnberg: De prijs van het buskaartje naar Leeuwarden is sterk verhoogd. Tevens is de chipkaart ingevoerd. Is daarover overleg gevoerd en wanneer komt er een oplaadpunt voor de chipkaart op Ameland?

Antwoord Wethouder Will Bakema: Connexxion had tijdelijk een goedkoop dalurenkaartje ingevoerd om meer reizigers te trekken. Vanaf 1 maart is het kaartje weer op oude niveau. Een chipkaartoplaadpunt is dure aangelegenheid. Meestal worden ze bij een Primera geplaatst. Het is nog niet duidelijk of dat op Ameland ook gebeurd. Overleg over OV tarieven is een landelijke kwestie.

Vraag Jan Wijnberg: Lijn 34 naar Groningen is geschrapt. Kan de gemeente hier iets aan doen?
Antwoord wethouder Bakema: “Daar zijn wij niet over geïnformeerd.” Er is inmiddels een onderzoek gaande om te kijken of er van Groningen naar Holwerd een aanbod OV kan worden gedaan. Arriva Touring wil wel rijden. Arriva denkt aan drie ritten per dag in de zomermaanden en heeft daar offerte voor gedaan. De rit is dekkend te maken als er per dag 150 passagiers in de bus stappen die dan 5 euro per rit betalen. De gemeente gaat dat en de weekendbus bekijken, om een aantrekkelijk vervoersaanbod terug te krijgen.
Ameland heeft helaas geen invloed op ov aan de vaste wal.

 

Vraag Jan Wijnberg: Er zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd aan de Smitteweg nummer 8 in Ballum. Is dat met vergunning?

Antwoord wethouder Oud: Voor het graven van de vijver was geen vergunning nodig. Voor de andere graafwerkzaamheden is een vergunning gevraagd.


Vraag Jan Wijnberg: Kan er ook een voorlichting komen over hoe je subsidie aanvraagt bij het Waddenfonds?
Antwoord Albert de Hoop: De provincie heeft daar een website voor. Het is uitermate ingewikkeld om bij Waddenfonds een aanvraag in te dienen. Een deel is ook geheim. Het is erg frustrerend. Zo werkt helaas het Waddenfonds. We kunnen de Provincie uitnodigen om een voorlichting te geven.

Vraag Jan Wijnberg: Staan de Besluitenlijsten niet meer op website?

Antwoord Albert de Hoop: De besluitenlijsten zijn openbaar en komen op de website. Op de huidige website staan ze niet chronologisch. Daar wordt naar gekeken.

Vraag Jan Wijnberg: Waarom zijn er lantaarns zonder overleg verwijderd uit de Mr. A. de Bruinestraat? Is de gemeente bereid ze terug te plaatsen?

Antwoord wethouder Oud: De wethouder is in de straat geweest en heeft er koffie gedronken. Verplaatsing van één lantaarnpaal lost het probleem op, denkt Oud. De gemeente gaat er naar kijken.

6. Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 1 februari 2010
Geen gedoe om de besluitenlijst.

7. Verzoek wijziging bestemmingsplan Oosterhiemweg 20 te Hollum t.b.v. horeca, Golfbaan d’Amelander Duinen
Hendrik Engels van Golfbaan d’Amelander Duinen wil de bestemming van het pand bij de golfbaan graag laten wijzigen van clubhuis in restaurant.
Het onderwerp komt als discussiepunt terug in de volgende raadsvergadering.

>>> lees hier Golfer wil meer dan borrelhap en snack

8. Verzoek beschikbaar stellen krediet ISV-project "Ridder"
Aan het begin van de Ridderweg moet een openbaar gedeelte worden heringericht. Het kost de gemeente € 60.000,–. Er komt een speelvoorziening, parkeerterrein, groenstrook en een stukje weg.
In een volgende raadsvergadering discussieert de raad over dit onderwerp en neemt dan een beslissing.

9. Structuurvisie Ameland
Joep Schuppen en Menno Moerman van bureau Inbo presenteren de Structuurvisie Ameland.
Het betreft een voorontwerp. Gemeenten zijn verplicht een dergelijke structuurvisie op te stellen. De Structuurvisie beschrijft de ontwikkeling van Ameland op het gebied van wonen, werken, recreatie, toerisme, natuur, landschap en ruimetelijke kwaliteit.
Het voorontwerp gaat nu de schriftelijke vraag- en antwoordronde in. 
Het document staat op de gemeentelijke website.

>>> lees hier Beknopt verslag 28 van de raadsvergadering van 29 maart 2010

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland  2010, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *