Beknopt raadsverslag 28

BALLUM – Beknopt verslag 28

Raadsvergadering 29 maart 2010

 

1. Opening en mededelingen

Voorzitter is burgemeester Albert de Hoop. Het is een bijzondere gemeenteraadsvergadering. De wethouders worden voorgedragen en daar moet nog over gestemd worden. Dat geeft later in de vergadering een changement aan tafel.

 

2. Definitief vaststellen van de agenda

Iedereen is akkoord met agenda.

 

3. Ingekomen stukken

Rudolf Teuben (A’82) pleit naar aanleiding van een ingekomen stuk over de legitimatieplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen om deze plicht af te schaffen. Teuben was lid van de kiescommissie en zat in stembureau Wantij in Buren. Onder de huidige regels was hij verplicht iedereen om een legitimatie te vragen. Dat had hij zelfs moeten doen als hij zijn ouders aan de tafel had gekregen. Van den zotte, meent Teuben. We kennen elkaar hier immers allemaal.

 

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2010

Geen opmerkingen. De besluitenlijst wordt vastgesteld.

5. Benoeming wethouders na stemming
Nico Oud (CDA) en Will Bakema (A’82) worden voorgedragen als wethouders en krijgen een meerderheid van stemmen. Ze worden benoemd. Beide heren leggen de eed af.
>>> lees hier Wankele coalitie op Ameland

>>> lees hier Niet klaar en geklets

>>> lees hier Dossier Gemeenteraadsverkiezingen met onder meer de ingezonden brieven over de coalitievorming

 

6. Beëdiging raadsleden
De raad benoemt twee nieuwe raadsleden, die de plaats innemen die de beide wethouders verlieten. Voor het CDA komt Jeroen de Jong in de raad. Hij zweert de eed.
Voor Ameland’82 bezet Jeppe Groenewold een raadsstoel. Hij doet de belofte.


7. Benoemen plaatsvervangend voorzitter van de raad na stemming

Piet IJnsen krijgt de stemmen van alle raadsleden. Hij is voorzitter van de raad bij afwezigheid van de burgemeester.

 

8. Benoemen leden van de raad in diverse organen en gemeenschappelijke regelingen (stemming)
In verband met de nieuwe samenstelling van uw raad en de nieuwe raadstermijn is het noodzakelijk opnieuw leden te benoemen voor vergaderingen van het presidium, de raadscommissie, de gemeentelijke rekenkamercommissie, de Auditcommissie en de Eilander raad. Tevens dienen voor enkele gemeenschappelijke regelingen vertegenwoordigers namens de raad aangewezen te worden.
8.1. Presidium.
Alle fractievoorzitters maken deel uit van het presidium. De plaatsvervangend voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het presidium. De vertegenwoordiging van de fractie die de voorzitter van het presidium levert wordt door een ander fractielid ingenomen. Het presidium staat vanaf nu onder voorzitterschap van Piet IJnsen (ABA). Verder hebben zitting:
Griffier Jacqueline Metz, Jan Verbiest (VVD), Anneke Touwen-Belt (CDA), Tineke Hemminga (PvdA), Dirk Brouwer (A’82) en Jan Wijnberg (ABA).
8.2. Raadscommissie.
Alle leden van de raad maken deel uit van de raadscommissie. Fracties kunnen maximaal twee schaduwfractieleden aanwijzen. Johan Kiewiet van A’82 en Bert Cordes en Dirk Beijaard van CDA worden bedigd als schaduwfractielid. Albert van Barneveld van de VVD wordt ook schaduwfractielid. Hij was wegens vakantie niet aanwezig en legt een volgende raadsvergadering de eed af.

8.3. De gemeentelijke rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie wordt herbenoemd.
De heren Wilpstra, Kronemeijer en Muntendam zitten met griffier Metz in de rekenkamercommissie.
8.4. De gemeentelijke auditcommissie
Piet IJnsen, Anneke Touwen en Tonnie Overdiep zijn in de gemeentelijke auditcommissie gekozen.
8.5. Vertegenwoordigers in de Eilanderraad (gemeenschappelijke regeling VAST)
Theo Faber, Tineke Hemminga, Piet IJnsen en Dirk Brouwer vertegenwoordigen Ameland in de Eilanderraad. Alle andere raadsleden worden als plaatsvervanger benoemd.
“Alweer eensgezind,” zegt Brouwer, na een stemronde waar alle 11 raadsleden de vier genoemde vertegenwoordigers kiezen.
De portefeuliiehouder is lid van het Algemeen bestuur.
8.6. Gemeenschappelijke regeling Oostergo-bedrijven.
De portefeuillehouder is lid van het Dagelijks Bestuur. Tineke Hemminga was en blijft lid van het Algemeen bestuur.
8.7. Regio Noord-Fryslân (Milieu adviesdienst, Cie besluit Woninggebonden subsidies)
Lid Algemeen bestuur: portefeuillehouder

8.8. N.V. Eneco energie te Rotterdam
De burgemeester bezoekt de Algemene vergadering van aandeelhouders.
8.9. N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland
De burgemeester zit in de Raad van Commissarissen.
Jan Verbiest is gemachtigd lid van de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Dirk Brouwer is zijn plaatsvervanger.
8.10. Openbaar lichaam Afvalverwijdering Fryslan (OLAF)
Algemeen bestuur: portefeuillehouder
8.11. N.V. Afvalsturing Fryslan
Algemene vergadering van Aandeelhouders: portefeuillehouder
8.12. Algemeen bestuur Hus en Hiem
Lid: portefeuillehouder
8.13. Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân
Lid: portefeuillehouder
8.14. Streekarchivariaat Noordoost Friesland
Lid: portefeuillehouder

Voorheen werden er ook gemeentelijke bestuurders benoemd in Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland, Stichting Paardenreddingboot Ameland, Stichting Korenmolen de Phenix, Stichting Bejaardenzorg Ameland en Stichting Jachthaven ’t Leije Gat. In 2006 stelde het college voor om geen vertegenwoordigingen meer te hebben in deze stichtingen. In 2007 nam de raad unaniem een motie aan om op dat besluit terug te komen. Raadsvertegenwoordiging zorgt voor een éénduidig en rechtlijnig beleid, was de gedachte.
Tot op heden is er nog geen heroverweging hierover aangeboden aan de raad en daarom worden er thans geen benoemingen voorgesteld in genoemde stichtingen.

9. Instemmen met bevindingen financiële controle nieuwbouwprojecten Maritiem Centrum en innovatiecentrum
Het Natuurcentrum en het Maritiem Museum hebben samen een dikke 9 miljoen gekost. Afgelopen maanden controleerde een accountantskantoor de uitgaven en inkomsten. Accountantskantoor Ernst & Young kon volledig akkoord gaan met de fianciële opzet en afrekening. Het bestuur van de STAM is daar trots op.

 

>>> lees hier Financiën nieuwe musea pico bello


10. Sluiting

Voorzitter Albert de Hoop wenst in zijn slotwoordje de raadsleden, ons allen en Ameland een goede vier jaar toe.

>>> lees hier Beknopt Verslag 27 van de Raadsvergadering van 10 maart 2010

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ’Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2010,
op dit artikel rust copyright.

 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *