Beknopt Raadsverslag 25

BALLUM – Beknopt verslag 25

Raadscommissievergadering 1 februari 2010

1. Opening
Gunda Brunotte-Kiewiet zit voor.
Haar plaats aan de raadstafel wordt ingenomen door Dirk Beijaard.
Anton Kiewiet en René Borsch (beide van A’82) zijn niet aanwezig.

 

2. Mededelingen vanuit het college

Het blijft stil.

3. Definitief vaststellen van de agenda
Agendapunt 9 komt te vervallen.

 

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Dorpsbelang Hollum spreekt in bij agendapunt 7.

 

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
Vraag van Jan Wijnberg (ABA): In het hoogseizoen zijn er soms problemen met de stroomaanvoer. Gaat het college hierover contact opnemen met de stroomleveranciers?
Antwoord portefeuillehouder Energie Albert de Hoop: Laten de ondernemers zich melden. Bij het college is vooralsnog niets bekend.

Vraag Jan Wijnberg: Regelmatig worden zieke iepen gekapt. Kunnen we niet beter in één keer zagen en meteen nieuwe bomen planten?
Antwoord wethouder Nico Oud: Elke zieke iep wordt omgezaagd en eens per jaar worden nieuwe bomen geplant. Dit is het gemeentelijke bomenbeleid.

Vraag Jan Wijnberg: Weet het college dat de bus van 8.00 uur onverantwoord vol zit?
Antwoord portefeuillehouder verkeer en vervoer Will Bakema: De nieuwe gelede bus op gas komt er aan. Dan is dit probleem opgelost. De eerste komt deze week. Voor 1 maart rijden er 4 gelede bussen op gas.


Vraag Jan Wijnberg: Kan er ook een bushokje komen op de kruising Verbindingsweg/ Pietje Miedeweg?
Antwoord Will Bakema: Een nieuw bushokje kost 14.000 euro. Bovendien betreft het hier geen busroute en is daar geen officiële bushalte.

Vraag Jan Wijnberg: Soms blijft een ambulance in Holwerd staan. Het betreft dan een niet gereserveerde ambulance zonder patiënt. ABA vraagt of het college dit in het overleg met Wagenborg aan de orde wil stellen.
Antwoord Albert de Hoop: Het onderwerp is al vaker met Wagenborg besproken. Een lege ambu moet reserveren, is het standpunt van WPD, want het is een ambu zonder prioriteit.

Vraag van Jan Wijnberg: Wat gebeurt er met de twee containers met jutterswaar?
Antwoord van containerspecialist De Hoop: De twee containers, waarvan de ene met balletjes en snoepgoed en de andere met printers, is onder coördinatie van een verzekeringsmaatschappij. Die regelt dat de spullen naar hun eigenaren worden vervoerd. Canon wil de printers graag terug en de Russische snoepgoedhandelaar krijgt zijn ballen thuisgestuurd. De kosten die de gemeente heeft gemaakt lijken te zijn gedekt.

Vraag van Rudolf Teuben (Ameland’82): Bus Lijn 66 in Holwerd wacht na aankomst van boot tot de vertrektijd. Kan er ook overlegd worden dat de bus zo snel als mogelijk vertrekt?
Antwoord wethouder Buslijn 66 Will Bakema: We kaarten het aan bij Connexxion en de provincie.

6. A. Vaststellen notulen (extra) commissievergadering 16 november 2009
6. B. Vaststellen notulen commissievergadering 23 november 2009
6. C. Vaststellen besluitenlijst 4 januari 2010
De notulen en het besluitenlijstje worden na enkele kleine wijzigingen goedgekeurd.

7. Vaststellen gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2009 – 2015
De raad heeft het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan in ontwerp vastgesteld. Tijdens de ter inzage legging zijn er twee reacties binnengekomen. Het college meent dat de reacties geen reden zijn om het plan aan te passen. De ene reactie is van manege Manje uit Ballum. Meta Manje wijst op de verkeersveiligheid bij de oversteekplaats voor paarden. De oversteekplaats ter hoogte van de Hollumerweg was al in het plan meegenomen. De reactie van Manje wordt gezien als een ondersteuning van het beleid.

De tweede reactie is van Dorpsbelang Hollum. Dorpsbelang wil de Ridderweg/ Jelmeraweg breder en het moet een 80 km. weg blijven. IJsbrand Smit van Db Hollum spreekt in.

>>> lees hier meer over snelheid en het verkeerde been

8. Verstrekken krediet voor reconstructie Ridderweg – Jelmeraweg
In het gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan wordt voorgesteld om de Ridderweg-Jelmeraweg als toegangsweg aan te merken. Dat betekent dat het een 60 km. weg wordt met drie snelheidsremmende plateaus. Naast de weg komen groeistenen. Het plan moet € 725.000,– gaan kosten.
Tineke Hemminga (PvdA) en Dirk Brouwer (A’82) verwoorden hun voorkeur voor een weg waarop niet sneller dan 60 km. gereden mag worden. De discussie en het besluit over het onderwerp volgt in de raadsvergadering van 22 februari.

9. Aanvraag wijziging bestemmingsplan t.b.v. een recreatiewoning aan de Duinweg 23 te Nes – Vervallen –

 

10. Verordening toelage uitwonende studerenden
Studerenden van de Waddeneilanden kunnen sinds 1996 een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. De regeling geldt ook voor studerenden die jonger zijn dan 18 jaar. Studenten moeten zich voor 1 maart aanmelden bij de gemeente.
Het onderwerp wordt als hamerstuk in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld.

 

11. Afrekening Stichting Ameland Promotie
In december 2009 heeft de raad de jaarrekening van Stichting Ameland Promotie (SAP) voor 2008 en 2009 vastgesteld. Nu is het moment aangebroken dat de gemeente wil afrekenen. De gemeente krijgt € 11.475,89 terug. Dat is het bedrag dat de gemeente meer bijdroeg dan de ondernemers. De SAP heeft ook nog geld over, omdat het voorzichtig is geweest met promotie en uitgeven. Wat overblijft, een bedrag tussen de 20.000 en 30.000 euro (er moeten nog wat rekeningen worden voldaan) wordt besteed aan Ameland promotie en gaat naar de VVV.
Op 22 februari komt dit onderwerp als hamerstuk op de agenda.

 

12. Ontwerp-begroting 2010, wijziging dec. 2009 gemeenschappelijke regeling “Hûs en Hiem”
Op aanvraag van Algemeen Belang Ameland staat dit onderdeel op de agenda. Toetsing van een bouwaanvraag aan een welstandscommissie is verplicht. Ameland maakt gebruik van de welstandsadvisering van Hûs en Hiem. De commissie rekent hoge tarieven. Raadsleden vinden het bezwaarlijk dat burgers op hoge kosten worden gejaagd. Wethouder Oud onderstreept dat Ameland deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling waarvan diensten worden afgenomen. "We hoeven toch niet kritiekloos lid te blijven?" vraagt Tineke Hemminga zich af. "We stellen dit niet voor niets aan de orde," zegt Piet IJnsen. Hûs en Hiem komt ongetwijfeld weer eens op de agenda.


13. Sluiting

>>> lees hier Dossier gemeenteraadsverkiezing 2010

>>> lees hier Beknopt Verslag 24 van de Raadsvergadering van 25 januari 2010

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2010,
op dit artikel rust copyright.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *