Beknopt Raadsverslag 24

Raadsvergadering 25 januari 2010

BALLUM – Beknopt verslag 24

1. Opening en mededelingen
Tineke Hemminga zit vandaag voor. Zowel burgemeester Albert de Hoop als raadslid Gunda Brunotte is niet aanwezig. Beide zijn op vakantie, elk naar een ander werelddeel.

1a. Onderzoek geloofsbrieven
De geloofsbrieven van René Borsch worden door een kleine commissie raadsleden beoordeeld. Ze vinden geen beletsels.

1b. Beëdiging raadslid de heer R. Borsch voor fractie
Ameland ’82
René Borsch verklaart en belooft dat hij geen gift of gunst heeft gegeven of beloofd. Hij verklaart dat dat hij geen cadeautjes aan zal aannemen van mensen die iets van hem als raadslid gedaan willen krijgen, zolang hij in de raad zit. Hij zal getrouw zijn aan de Grondwet en wetten nakomen en hij zal zijn plicht als raadslid naar eer en geweten vervullen.
Borsch is beëdigd voor de periode tot 10 maart. 
 
>>> lees hier 25-1-2010 Nieuw raadslid voor Ameland

Dirk Brouwer (A’82) neemt de gelegenheid te baat Han van Heerde te bedanken voor zijn inzet. “Hij heeft altijd zijn steentje bijgedragen.”
Jan Verbiest (VVD) voegt daaraan toe dat Van Heerde een kundig raadslid was en hij benadrukt dat de gemeente moet zorgen voor een passend afscheid.

2. Definitief vaststellen agenda
Agendapunt 14 wordt 6a. Agendapunt 15 schuift door naar een volgende vergadering.
Agendapunt 16 wordt 7a.

3. Ingekomen stukken voor de raad ( tot 14 januari 2010)
De raadsleden zijn zeer ingenomen met de zilveren beoordeling van Ameland in de nationale Groencompetitie Entente Florale. Rudolf Teuben (A’82): “We gaan voor goud!” Tineke Hemminga (PvdA) “Zelfs voor diamant, waddendiamant!”

>>> lees hier 7-10-09 Ameland zilveren groene gemeente

4. Vaststellen notulen raadsvergadering 9 november 2009
Tot opluchting van de raadsleden zijn de pagina’s genummerd. De notulen worden goedgekeurd.
Een kleine discussie volgt over de beschikbaarheid van de stukken. Sommige stukken liggen alleen op het gemeentehuis ter inzage. Jan Wijnberg (ABA): “Het is onzin dat 11 mensen naar het gemeentehuis moeten rijden om de stukken te kunnen inzien.” Totdat de stukken digitaal kunnen worden toegezonden, krijgen de raadsleden alles, ook de ingekomen stukken, thuisgestuurd. Tonnie Overdiep (PvdA): “Ik schik me in het lot, want ik wil niet dat een aantal raadsleden niet kan functioneren.” Het doet Overdiep pijn, want de raad had afgesproken zuinig met papier om te gaan.
5. Vaststellen notulen raadsvergadering 30 november 2009
Er is niet veel op te merken over de notulen.
5a. Vaststellen notulen raadsvergadering 14 december 2009
Zonder opmerkingen worden de notulen goedgekeurd.

6. Stemming over motie ingediend door de fractie van Ameland "82/ VVD inzake Bestemmingsplan Hollum
De stemming over deze motie moet over, omdat in de vergadering van 14 december 2009 de stemmen staakten. Door de afwezigheid van één raadslid bestaat de raad wederom uit een even aantal leden. De stemmen blijven ook deze keer steken op 5 tegen 5. Na twee keer stakende stemmen is de motie verworpen.

>>> lees hier over het plan en de motie

6a. Initiatiefvoorstel fractie van Algemeen Belang Ameland inzake aanpassing beleidsplan "Ruimte voor diversiteit"
De fractie van Algemeen Belang Ameland dient een initiatiefvoorstel in. ABA wil dat bestaande vrijstaande bijgebouwtjes, die volgens de gedooglijst van 1983 recreatief verhuurd worden, een positieve bestemming krijgen op basis van maatwerk. ABA krijgt steun van Jan Verbiest (VVD). Deze fractie wil zelfs verder gaan dan ABA. Starters moeten de ruimte krijgen een onderkomen bij hun nieuwe huis te mogen bouwen om lasten te verlichten. Verbiest krijgt geen van de andere raadsleden mee. Bij het initiatiefvoorstel van ABA staken de stemmen. ABA, PvdA en VVD stemmen voor, CDA en A’82 tegen.

7a. Initiatiefvoorstel fractie Ameland ’82 voor hulp aan Haïti
Alle raadsfracties steunen het initiatief van A’82 om per inwoner van Ameland 1 euro over te maken op Rabobank Westerbork 3694 39 511 t.n.v. Help Haïti.

>>> lees hier meer over 26-1-10 Ameland: euro per inwoner voor Haïti

7. Kwaliteitsimpuls strandovergangen
De vier hoofdstrandovergangen van Ameland krijgen een facelift, te beginnen bij Nes. Als tweede wordt de strandovergang bij Ballum aangepakt.
De vier Friese Waddeneilanden poetsen allemaal hun strandovergangen op en vragen subsidie uit het Waddenfonds. Het kost Ameland 230.000 euro, over vier jaar uitgesmeerd.

8. Verlenen krediet ISV kardinaal de Jongweg
De raad stelt € 175.000,– beschikbaar om de Kardinaal de Jongweg en omgeving her in te richten. Bij De Tuun komt een parkeerterrein. Voor 1 september 2010 is het werk klaar.

9. Intensivering samenwerking Brandweer
De raad besluit voor intensieve samenwerking met Brandweer Noordoost Friesland. Per 1 januari 1010 stapt Ameland in de gemeenschappelijke Regeling Brandweer NOF.

>>> lees hier 5-1-10 Wim Kiewiet commandant af 

10. Vaststellen Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Gemeente Ameland 2009
Bij hamerslag akkoord.

11. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Ameland
Bij hamerslag akkoord.

12. Vaststelling Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Personen
Bij hamerslag akkoord.

13. Benoeming program
maraad
Bij hamerslag akkoord.

14. Sluiting

>>> lees hier Dossier gemeenteraadsverkiezing 2010

>>> lees hier Beknopt Verslag 23 van de Raadsvergadering van 4 januari 2010


>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van Gemeente

© Persbureau Ameland 2010,
op dit artikel rust copyright.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *