Beknopt Raadsverslag 20

BALLUM – Beknopt verslag 20

Raadscommissievergadering 23 november 2009

1. Opening
Voorzitter Gunda Brunotte begroet een niet zo volle tribune.

2. Mededeling vanuit het college
Het college heeft geen mededelingen.

3. Definitief vaststellen van de agenda
Niemand heeft problemen met de agenda.


4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Er zijn vier insprekers die bij het betreffende agendapunt inspreken.

5. Vragenhalfuurje van de commissie aan het college van B&W
Vraag Jan Verbiest (VVD: Naar aanleiding van de reportage in het televisieprogramma Zembla over Barend Nagtegaal die schadevergoeding aan de gemeente vraagt, wil Verbiest weten of de bestuurders zich echt achter de verzekering verschuilen.
Antwoord wethouder Will Bakema: Nee. Er zijn meerdere pogingen gedaan om tot een schadevergoeding te komen. Zodra er via een deugdelijke boekhouding wordt overlegd wat de schade van Nagtegaal is vanwege de bouw van een concurrerende benzinepomp vlakbij zijn pomp, kan de gemeente de hoogte van de schadevergoeding vaststellen. De Raad van State zegt dat er “mogelijk” schade is geleden. De uitspraak van de RvS is bindend. Voordat we betalen moeten we weten om welke schade het gaat. De hoogte van het bedrag is onduidelijk. Een half jaar geleden is een schikkingsvoorstel van de gemeente door Nagtegaal afgewezen.

Vraag Jan Wijnberg (ABA): De gemeente heeft 14.000 euro uitgetrokken voor AED’s, defibrillators. Waar zijn ze? Maak bekend waar ze hangen, zodat we ze kunnen vinden wanneer we ze nodig hebben?
Antwoord wethouder Nico Oud: Ze zijn nog niet aangeschaft. Ze komen van van dit jaar binnen. Inventarisatie waar AED’s hangen en dat bekend maken is een goed idee.

Vraag Jan Verbiest (VVD): Ambulancepersoneel mag niet dicht bij de heli komen. Kan er ook een stuk je vliegveld worden verhard?
Antwoord wethouder Oud: Misschien komen er wel grotere en zwaardere helikopters. Eventuele verharding nemen we mee in de upgrading van het vliegveld.

6. Subsidieverzoek “Aqua for all”
Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet vraag € 15.000,– subsidie voor zijn “Aqua for All” project. Kiewiet wil een Aqua for All manifestatie op Ameland organiseren voor schoon drinkwater in Nepal en Kenia.
Dit onderwerp komt als hamerstuk op de raadsagenda van 30-11-09.
>>> lees hier meer over "Wederom een fantastisch initiatief"

7. Ontwerp Landbouwbeleidsplan
Ameland wil een blijvende en duurzame landbouw op het eiland handhaven en stimuleren. Ze wil daarvoor een langetermijnvisie op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw ontwikkelen en dit vastleggen in een landbouwbeleidsplan.
Het plan gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 14-12-09
>>> lees meer over het Landbouwbeleidsplan na de raadsvergadering van 14 december 2009

8. Gebiedvisie Strandweg Nes
In 1996 is het bestemmingsplan Strandweg Nes en omgeving vastgesteld. Nadien zijn er in planologisch opzicht behoorlijk wat veranderingen en wijzigingen doorgevoerd en is het gebied verder ontwikkeld. Voor dit gebied is een gebiedsvisie geschreven.
De visie gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 14-12-09

9. Verordening Wet Inburgering
Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De gemeente moest daarom een nieuwe verordening maken.
Het onderwerp komt als hamerstuk op de agenda van 30-11-09.

10. Jaarrekening SAP 2007 en 2008
Theo Pijpers, voorzitter van de SAP, spreekt in.
De gemeente Ameland is medeoprichter en participant in de Stichting Ameland Promotie (SAP). De afgelopen drie jaar (2007,2008 en 2009) heeft de gemeente respectievelijk € 150.000,- , € 150,000,- en € 175,000,- bijgedragen. Volgens afspraak zouden de ondernemers een zelfde bedrag inleggen. Dit is alleen in 2007 geslaagd. In 2007 en 2008 hebben de ondernemers € 20.131,10 minder ingebracht dan begroot. Voor 2009 is de verwachting dat de geplande bijdrage van de ondernemers ook lager zal uitvallen dan de geplande € 175.000,- .
In de raadsvergadering van 14-12-09 besluit de raad of het de 20.000 euro terug wil hebben van de SAP.
>>> lees hier 24-11-09 SAP trekt het niet meer

11. Herstructurering Ameland Promotie en financiering VVV
In 2007 stemde de gemeenteraad in met een nieuwe structuur voor de Ameland promotie. Dit bestond onder andere uit de oprichting van de Stichting Ameland Promotie (SAP) en de inning van de promotiebijdrage van de ondernemers via de VVV. Ook stelde de gemeente €150.000 beschikbaar op de voorwaarde dat de ondernemers hetzelfde bedrag inbrengen. In 2008 en 2009 stelde de gemeenteraad respectievelijk € 150.000 en € 175.000 beschikbaar op basis van dezelfde voorwaarden als in 2008. Na drie jaar vinden de partijen het tijd voor een herstructurering.
Het onderwerp komt als discussiestuk op de agenda van de raadsvergadering van 14-12-09.

12. Gemeenschappelijke regeling VAST en opheffen GR “Waddeneilanden”
De Waddenregeling, het samenwerkingsverband tussen alle Waddeneilanden, moet worden opgeheven nu Texel geen nauwe samenwerking tussen de eilanden ziet zitten. Het samenwerkingsverband tussen de vier Friese eilanden moet formeel worden opgericht.
Het onderwerp komt terug op de vergadering van de Eilander Raad 26-11-09.
>>> lees hier meer over de eilander samenwerking

13. Tweede begrotingswijziging
Het onderwerp komt als discussiestuk op de raadsagenda van 14-12-09.

14. Voorstel “Luchthavengeld regeling 2010”
De landingstarieven blijven voor 2010 ongewijzigd.
De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 14-12-09.

15. Voorstel “Verordening Lijkbezorgingrechten 2010”
De lijkbezorgingsrechten worden voor 2010 met 5% verhoogd.
De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 14-12-09.

16. Voorstel “Verordening Rioolrechten 2010”
De rioolheffing wordt voor 2010 5% duurder.
De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 14-12-09.

17. Voorstel “Verordening Toeristenbelasting 2010”
De toeristenbelasting wordt voor 2010 niet verhoogd.
De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 14-12-09.

18. Voorstel “Verordening Forensenbelasting 2010”
Marius Gerritsma van de VpvA spreekt in.
De raad heeft in zijn vergadering van 9 november 2009 de programmabegroting 2010 – 2013 vastgesteld. Toen is besloten de forensenbelasting niet te verhogen. Wel is er een andere indeling gemaakt waarbij meer tarieven zijn ontstaan dan de voorgaande jaren. Hierbij is getracht om de opbrengst gelijk te houden met 2009.
De verordening komt als discussiestuk op de raadsagenda van 14-12-09.

19. Voorstel “Verordening Onroerend Zaakbelasting 2010”
De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 14-12-09.

20. Voorstel “Legesverordening 2010”
De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 14-12-09.

21. Voorstel “Verordening reinigingsrechten”
De reinigingsrechten worden voor het jaar 2010 niet verhoogd.
De verordening komt als discussiestuk op de raadsagenda van 14-12-09.

22. Voorstel “Verordening Liggeld 2010”
De verordening komt als hamerstuk op de raadsagenda van 14-12-09.

23. Sluiting
Brunotte sluit de laatst raadscommissievergadering van 2009. De eerstvolgende is op 4 januari 2010.

>>> lees hier Beknopt Verslag 19 van de Raadscommissievergadering van 16-11-2009.

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van gemeente

© Persbureau Ameland 2009,
op dit artikel rust copyright.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *