Beknopt Raadsverslag 2

Raadsvergadering 23 februari 2009

BALLUM – Beknopt verslag 2
1. Opening. Burgemeester Albert de Hoop zit voor. Hij deelt mee dat er een onderzoek wordt gedaan naar een duurzame geluidsinstallatie. In de raadszaal is een proefopstelling van een hergebruikte installatie: blikken met touwtjes aan elkaar verbonden. Het functioneert maar zal geen blijvertje zijn.
>>>meer over dit onderwerp

2. Vaststellen agenda: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. CDA-fractielid Arend Jan Hakman neemt na 8 maanden raadslidmaatschap afscheid.
>>>meer over dit onderwerp

4. Een kleine raadscommissie onderzoekt de geloofsbrieven van het te beëdigen raadslid AnnekeTouwen-Belt. Deze worden akkoord bevonden en Touwen-Belt wordt beëdigd om voor de periode tot 2010 haar functie uit te kunnen oefenen.
>>>meer over dit onderwerp

5. Ingekomen stukken.
Naar aanleiding van een brief van Tibet Support groep. Rudolf Teuben stelt voor geen Tibetaanse vlag uit te hangen.
Naar aanleiding van een klacht over taxi-vervoer. Dit wordt behandeld in het COBA-overleg.
Naar aanleiding van de brief van familie Visser die een stukje groen wil kopen suggereert Dirk Brouwer het beleid ten aanzien van snippergroen eens te evalueren.

6. De notulen van de raadsvergadering van 26 januari 2009 worden vastgesteld.

7. Met 6 stemmen voor (A’82 en CDA) en 5 tegen (PdvA, VVD en ABA) wordt besloten dat Duthler Beheer BV geen vrijstelling krijgt om een bungalow aan De Klonjes te bouwen.
>>>meer over dit onderwerp

8 Vrijstellingsverzoek Achterdijken.
De schuur van Biesheuvel aan de Achterdijken mag niet worden veranderd. Alle raadsleden zijn het daarover eens.
>>>meer over dit onderwerp

9. Vaststelling startnotitie dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland. Ook over dit punt zijn alle raadsleden het met elkaar eens. De startnotitie is een onderdeel van de procedure die voorafgaat aan de dijkverzwaring zelf.
>>>meer over dit onderwerp

10. De raad neemt een besluit over geld voor de verbouwing van afdeling VROM & Werken op het gemeentehuis. De organisatie van de afdeling VROM & Werken verandert. Om die wijzigingen door te voeren moet de afdeling worden verbouwd. De bouwkundige aanpassingen gaan 72.000 euro kosten.
>>>meer over dit onderwerp

11. Stichting Ameland Promotie (SAP) vraagt opslag aan de gemeente. Ze wil graag 175.000 in plaats van de 150.000 die ze het afgelopen jaar kreeg en die voor 2009 genoteerd stonden. SAP gaat er hard aan trekken om ook 175.000 van het bedrijfsleven binnen te halen. Alle fracties behalve ABA stemmen in met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
>>>meer over dit onderwerp

12. De gemeente wil voor € 22.000 een extra halve kracht aanstellen op de afdeling Middelen. Tonnie Overdiep (PvdA) wil eerst weten hoe de gemeente er voor staat. Zijn fractie stemt net als ABA tegen. De halve kracht komt er met 7 tegen 4 stemmen.

13. Legesverordening 2009 wordt vastgesteld.

14. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2009 wordt vastgesteld.

15. Verordening Reinigingssrechten 2009 wordt vastgesteld.

16. Verordening Onroerendzaakbelasting 2009 wordt vastgesteld. Met deze verordening gaat ABA niet akkoord. Piet IJnsen verwacht vanwege de daling van de huizenprijzen heel wat bezwaarschriften.

17. Geld voor het Millenium Development Goal 7 voor gemeenten. Uitgesmeerd over 4 jaren stelt Ameland een euro per inwoner beschikbaar, een kwartje per inwoner per jaar. Jan Verbiest vindt het een verplichte collecte. Hij stemt als enige tegen.

18. De gemeente stelt € 37.200 beschikbaar voor aankoop van een stukje grond aan de Molenweg in Nes. De CDA-fractie stemt tegen. ABA stemt ook tegen omdat de informatie over de al dan niet gepasseerde koopakte niet binnen de beloofde twee dagen werd verstrekt. Op de ochtend van de raadsvergadering kreeg IJnsen de informatie dat het perceeltje nog niet van eigenaar is gewisseld.
19. De gemeente heeft een nieuwe bedrijfsauto nodig en mag van de raad een op gas rijdende auto van € 20.000 euro aanschaffen.

Punt 20 van de agenda is de sluiting van de vergadering.

>>>lees hier het beknopte verslag van de Raadscommissievergadering van 2 februari 2009

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *