Beknopt Raadsverslag 17

Raadscommissievergadering 2 november 2009

BALLUM – Beknopt verslag 17

1. Opening
Voorzitter van de vergadering is Gunda Brunotte. Zij zal de komende tijde de raadscommissievergaderingen voorzitten. Dirk Beijaard heeft zitting aan de raadstafel als haar vervanging.

2. Mededelingen vanuit het college
Op 11 november krijgen de ambtenaren de presenentatie over de Elektronische Gemeente. Raadsleden kunnen daar bij aanschuiven, meldt burgemeester Albert de Hoop.

3. Definitief vaststellen van de agenda
Niemand van de raad heeft problemen met de agenda zoals die voor ligt.

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Er is geen publiek dat iets wil zeggen.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
Vraag Tonnie Overdiep (PvdA): op 1 januari worden de regels van de AWBZ aangepast. Is onze gemeente daar klaar voor?
Antwoord wethouder Nico Oud: De problematiek is bekend. We zijn er mee bezig.

Vraag Anton Kiewiet (A’82): Zijn er al resultaten bekend van het onderzoek naar de klantvriendelijkheid van de gemeente.
Antwoord Nico Oud: Het initiatief voor dat onderzoek lag bij de raad. Raadslid Tineke Hemminga is de coördinator. Hemminga krijgt de gelegenheid te antwoorden. Ze vindt dat de vraag niet in deze vergadering thuishoort en meldt dat ze bezig is met inventarisatie van de bij haar binnengekomen klachten. En dat zijn er niet zoveel, zegt ze nog.

Vraag Anton Kiewiet: Hoe zit het met de belangstelling voor de bouwkavels van Nes zuidoost?
Antwoord wethouder Will Bakema: Er zijn tien aanvragen. De eerste opties worden 3 november uitgegeven.

Vraag van Jan Verbiest (VVD): Hoe zit het met de starterwoningen?
Antwoord Nico Oud: Bij nieuwe plannen wordt rekening gehouden met sociale woningbouw.

Vraag Jan Verbiest: Kan het bordje ‘Parkeren voor vergunninghouders’ ook in het Duits?
Antwoord Will Bakema: Het college is niet van plan het bordje te vertalen. Duitsers begrijpen de situatie heel goed.

Vraag Jan Verbiest: De huur van Rixt van Doniaweg 2 in Nes is opgezegd. Waarom moet dat met een advocaat?
Antwoord Will Bakema: De huurster heeft een vordering ingesteld. De gemeente is verplicht de zaak dan af te doen met een advocaat.
Verbiest wil deze zaak eens nader bespreken met de wethouder. Jan Wijnberg (Algemeen Belang Ameland) wil daar dan ook graag bij zijn.
Burgemeester Albert de Hoop noemt nog dat individuele belangenbehartiging niet in de raadscommissievergadering thuishoort. Ook meent hij dat het zeer ongebruikelijk is dat een raadslid een kwestie als deze met de wethouder wil bespreken.

Vraag Jan Verbiest: Op het bedrijventerrein bij Nes mag hier wel en daar geen woning staan. Waar blijft het beleid?
Antwoord Will Bakema: Dit komt volgend jaar aan de orde.

 

Vraag Jan Verbiest: Vanaf 2 november wordt er aan de Looweg bij Ballum gewerkt. Pakken ze meteen het afwateringssysteem aan?
Wethouder Oud: Het water wordt goed afgevoerd.

Vraag Anneke Touwen (CDA): In 2008 lag er tijdens de herfstvakantie veel slotengoed in de berm. Daar is destijds een opmerking over gemaakt en toch gebeurt het dit jaar weer, in De Vleijen bijvoorbeeld. Worden opmerkingen wel doorgegeven aan het ambtelijk apparaat?
Antwoord wethouder Oud: De Vleijen is niet gemeentelijk maar SBB terrein. We hadden Staatsbos daar wel even over kunnen bellen. Dat is verzaakt.

 

Vraag Anneke Touwen: Voor de Willibrordusstraat in Buren wordt een lichte bouwvergunning aangevraagd. Komt er een appartement in een schuur en kan dat?
Antwoord wethouder Oud: “Het is een aanvraag, niet meer en niet minder.”

Vraag Anneke Touwen: Wat zijn de regels voor een galerie in een schuur?
Antwoord wethouder Bakema: Of een galerie of atelier in huis of schuur mag hangt af van het bestemmingsplan. Er moet een bestemming “Aan huis gebonden activiteit en wonen” op liggen.

Vraag Anneke Touwen: Het Horecabeleidsplan is hier en daar cryptisch. Welk bestuursorgaan beslist over wat?
Antwoord wethouder Bakema: Wat wel en niet mag hangt af van de APV en de Drank- en Horecawet. Bij wijziging van een bestemming is de raad bevoegd. Bij het verlenen van een horecavergunning is het college bevoegd. De raad bepaalt of iets wel of niet gewenst is.

6. vaststellen notulen commissievergadering 7 september 2009
Er worden enkele vragen naar aanleiding van de notulen gesteld. Is het verwijsbordje naar het openbaar toilet in Nes al geplaatst? De burgemeester weet het niet. Hoe zit het met de veiligheid van de Oranjeweg? Dit wordt doorgesproken in de Werkgroep Verkeer. De Oranjeweg wordt bij de herinrichting van de entree van Hollum betrokken, die wordt mooier en veiliger. Wanneer wordt de betonning bij de jachthaven aangepakt? Dit wordt meestal in het voorjaar gedaan. Verder zijn de notulen akkoord.

7. Vergaderschema 2010
Het vergaderschema 2010 geeft geen problemen. Het komt als hamerstuk terug in de raadsvergadering van 9 november.

8. Subsidie kerken Ameland “Geloof in Behoud”
De Hervormde gemeente Ameland heeft namens alle vertegenwoordigde kerkgenootschappen op Ameland (Hervormde gemeente, federatie Doopsgezinde gemeente en Gereformeerde Kerk en Rooms Katholieke Kerk) een subsidieaanvraag (€ 39.710,-) ingediend voor het project “Geloof in behoud”.
Het onderwerp komt 30 november terug in de raadsvergadering als discussiestuk.
>>> lees hier 4-11-09 Geloof in Behoud

9. Krediet aanleg gladheidmeldsysteem
Het college wil een gladheidmeldsysteem. Het kost € 32.190,–.

Op 30 november discussieert de raad over dit onderwerp en neemt een beslissing.
>>> lees hier 4-11-09 Gladheidmelding voor Ameland

10. Krediet ten behoeve oplossen server problematiek Gemeente Ameland
Ameland heeft advies gevraagd aan gemeente Leeuwarden en denkt met € 17.790 een infrastructuur aan te kunnen leggen waarmee de ICT-samenwerking tussen de eilanden en gemeente Leeuwarden in de komende jaren op rolletjes loopt.
Het voorstel voor het krediet voor deze klus komt 30 november als hamerstuk op de raadsagenda.

11. Twinning met Fanø
Ameland wil Twinning met Fanø.
In de vergadering van 30 november beslist de raad over de vriendschapsband.
>>> lees hier 3-11-09 Ameland en Deense Fanø vrienden

12. Begroting 2010
Over de Programmabegroting 2010-2013 gaan de raadsleden in de raadsvergadering van 9 november discussieren.

13. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 16 van de Raadsvergadering van 26-10-2009

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van gemeente

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *