Beknopt Raadsverslag 16

Raadsvergadering 26 oktober 2009

BALLUM – Beknopt verslag 16

1. Opening en mededelingen
Burgemeester Albert de Hoop is voorzitter. Hij deelt mee dat er een brief naar Minister Maria van der Hoeven van EZ is gestuurd, met daarin de vraag of zij boren op het eiland wil heroverwegen.

In de brief wordt het onderzoek naar imagoschade genoemd. Over dat onderzoek moet in deze vergadering nog worden besloten, naar aanleiding van een motie van Ameland’82. Het ontlokt Tineke Hemminga (PvdA) de opmerking: “Als Ameland’82 hier alleen regeert dan kunnen wij naar huis.”

>>> lees hier 27-10-09 Ameland wil geen gasboringen

2. Definitief vaststellen van de agenda
Vanwege een amendement en twee moties wordt de agenda iets aangepast.
Een amendement op Langdurigheidstoeslag wordt bij punt 8 behandeld.
De motie Imagoschade onderzoek wordt agendapunt 11a.
De motie Staand want visserij wordt agendagpunt 11b.

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 14 oktober 2009)
Waarom zit Ameland niet in de top 10 van schoonste stranden van Nederland, vraagt Tonnie Overdiep (PvdA) naar aanleiding van een ingekomen stuk.

>>> lees hier Ameland wil weer schoonste strand

Mevrouw Veenma stuurde een brief over auto’s die op het strand rijden.
Tonnie Overdiep wil meer duidelijkheid over het strandrijden.

>>> lees hier over Regels strandrijden nog niet tussen oren

4. Vaststellen notulen raadsvergadering 31 augustus 2009
Er worden enkele opmerkingen over de notulen gemaakt. Deze worden in de definitieve notulen verwerkt.

5. Vaststellen notulen raadsvergadering 7 september 2009
Er worden enkele opmerkingen over de notulen gemaakt. Deze worden in de definitieve notulen verwerkt.

Bespreekstukken
6. Vaststellen ontwerp Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2009 – 2015
Ameland stelt een actueel verkeer- en vervoersplan op. Het huidige mobiliteitsplan dateert van 1999. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest die veranderingen betekenen voor het verkeerssysteem op het eiland. Er worden andere eisen gesteld aan de wegen en de vormen van vervoer. Dat maakt actualisatie van het plan noodzakelijk. De raad gaat akkoord met dit ontwerpplan. Piet IJnsen pleit voor inspraakavonden. Algemeen Belang Ameland bepaalt zijn standpunt nadat de Amelanders zich tijdens de inspraakavonden hebben kunnen uiten over dit onderwerp.

>>> lees hier 28-10-09 Dorpsbelang wil dorpendienst terug

7. Vaststelling rapportage Rekenkamercommissie
Twee rapporten van de Rekenkamercommissie staan als discussiestuk op de agenda, maar er wordt weinig meer over gediscussieerd. Er volgen slechts een paar opmerkingen en een enkele vraag.
"Niet goed dat het college stukken achter heeft gehouden," zegt Jan Wijnberg (ABA).
Of het geld dat de gemeente meer in de promotiepot van SAP stopte dan de Amelander ondernemers nog wordt terugbetaald, wil Jan Verbiest (VVD) weten. De noten hierover worden 23 november tijdens de raadscommissievergadering gekraakt.
Er was geen sprake van belangenverstrengeling, zegt Han van Heerde (A’82) over de ambtenaar die als SAP-man een gloedvol betoog hield voor de gemeenteraad om extra geld in de promotiepot te krijgen. "De ambtenaar die de presentatie gaf is geen bestuurslid van SAP," verklaart Van Heerde. De pek bleef koud en de veren in de zak.

>>> lees hier 15-9-09 Vliegfeest onder de loep

>>> lees hier 14-9-09 Rekenkamerrapport voor SAP: voldoende

8. Vaststellen verordening Langdurigheidstoeslag
Langdurigheidstoeslag is een toeslag voor mensen die lange tijd van een minimuminkomen moeten rondkomen. Wie aan de voorwaarden voldoet kan elk jaar een langdurigheidstoeslag aanvragen. De fractie van PvdA amendeerde het voorstel van dit agendapunt. De partij van de rode roos wilde de uitkeringsbedragen iets hoger dan het voorstel dat wethouder Nico Oud namens het college voorlegde. De andere raadsleden vonden dat best.

9. Vaststellen functiewaardering Griffiemedewerker A
De Griffier heet vanaf nu officieel Griffiemedewerker A. Dat past bij het nieuwe functiewaarderingssysteem. De gehele raad vond dit een goed idee, behalve Piet IJnsen (ABA). Hij hecht aan de benaming Griffier. Gunda Brunotte (CDA) fronste de wenkbrauwen: “Ik vind het een beetje raar!”

10. Vaststellen wijziging bestemmingsplan Hollumerweg te Ballum ten behoeve van vijf woningen
Bouwbedrijf Jan Kooiker wil vijf woningen aan de Hollumerweg in Ballum bouwen. Voordat hij kan gaan metselen moet het bestemmingsplan voor die hoek worden gewijzigd. Geen enkel raadslid ziet er een probleem in.

11. Vaststellen Jaarverslag Leerplichtbeleid 2008/ 2009
Burgemeester en wethouders moeten jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente gevoerde leerplichtbeleid. In het schooljaar 2008 – 2009 werd vijf keer ongeoorloofd schoolverzuim gemeld van BWS leerlingen. In vier van de vijf gevallen ging het om een afgewezen verzoek van vakantieverlof aansluitend aan de Amelander herfstvakantie. Dat lijkt een trend te worden, maar is op grond van de leerplichtwet niet toegestaan. Eén leerplichtige stond helemaal niet ingeschreven bij een school. Eén keer kwam de politie er aan te pas.
Het jaarverslag werd vastgesteld.

11a. Motie NAM
Gemeente Ameland laat een onderzoek doen naar de eventuele imagoschade die het eiland oploopt als de NAM in Ballum en ten oosten van Buren naar gas gaat boren. Ameland’82 diende een motie in samen met het CDA en won de stemming met zes tegen vijf.

>>> lees hier Ameland krijgt imago-onderzoekje

11b. Motie Staand Want visserij
Algemeen Belang Ameland diende een motie in die door alle fracties werd ondersteund. ABA is boos over de maatregel van minister Gerda Verburg van LNV die het recreatieve vissers na 1 januari 2011 onmogelijk maakt een netje te zetten.

>>> lees hier 26-10-09 Ameland vecht voor vissen met netje

12. Sluiting

>>> lees hier Beknopt Verslag 15 van de Raadscommissievergadering van 7-9-2009

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van gemeente

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *