Beknopt Raadsverslag 14

Raadsvergadering 31 augustus 2009

BALLUM – Beknopt verslag 14
(Wegens afwzigheid van onze correspondent voor een deel van de vergadering is dit een beknopt beknopt verslag.)
>>> lees hier de gemeentelijke notulen van deze vergadering

1. Opening en mededelingen
Wegens afwezigheid van voorzitter de burgemeester is zit vice-voorzitter Tineke Hemminga voor.

2. Definitief vaststellen van de agenda
Er zijn twee amendementen ingediend die bij punt 6 en punt 9 aan de orde komen.
Punt 2a wordt aan de agenda toegevoegd. Het betreft een ingezonden stuk van de Stichting Amelander Musea (STAM). De STAM vraagt de gemeente een kwart miljoen voor te schieten om de subsidieverrekening op tijd, voor 1 oktober 2009, te kunnen indienen. Even is er de vraag of de brief in de openbaarheid behandeld kan worden. De raad meent van wel.
>>>lees hier meer over de 250.000 euro

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 20 augustus 2009)

4. Vaststellen notulen raadsvergadering 29 juni 2009

5. Vaststellen notulen raadsvergadering 6 juli 2009

Bespreekstukken
6. Vaststellen kadernota 2010 – 2013

7. Vaststelling Verordening tegemoetkoming planschade 2009

8. Vaststellen definitieve nota “Ruimte voor diversiteit”

9. Vaststellen Detailhandelsstructuurvisie

10. Vaststellen plan van aanpak Gemeentelijk Woningbedrijf

11. Vaststellen Algemene Plaatseljike Verordening (APV) 2009

 

12. Vaststellen subsidieverordening Energiebesparing

 

13. Heroverwegingsbesluit bezwaarschrift weigering vrijstelling bestemmingsplan Buitengebied 1997 (Ridderweg 16, EMA)

14. Heroverweging bezwaarschrift weigering vrijstelling bestemmingsplan Nes (Kolkweg 7, dhr. Akkerman)

15. Heroverweging bezwaarschrift weigering nieuwbouw recreatiewoning (de Klonjes, Duthler Beheer bv)

16. Verzoek verlening krediet voor aanleg van een parkeerterrein gebouw drie Residentie Noordsee

Voorzitter Tineke Hemminga laat het onderwerp van de agenda te halen. Ze wil een betere onderbouwing van voorstel. Het parkeerterrein komt terug in de vergadering van 7 september.

Hamerstukken
17. Verzoek verlenen krediet voor het aanpassen van de gemeentelijke tankplaats

De raad gaat akkoord.

18. Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan (GRUP 2008 – 2017)

Fractie ABA legt bij monde van Piet IJnsen een stemverklaring af. ABA is het niet eens met de tarifering en stemt daarom tegen dit voorstel.


19. Vaststelling project Deregulering

 De gehele raad gaat akkoord.

 

20. Vaststellen beleidsplan Oostergo 2010 – 2014 en de ontwerpbegroting 2010
De hele raad vindt dit een best voorstel en gaat akkoord.

21. Initiatiefvoorstel PvdA Behoud waterkerende dijkjes
>>>volgt  

22. Sluiting   

                                                                                                                       

>>> lees hier Beknopt Verslag 13 van de Raadscommissievergadering van 10-8-2009.

>>> wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij ZOEKEN, rechts bovenin deze pagina.

>>> de gemeentelijke website vindt u op de Links-pagina onder de G van gemeente

© Persbureau Ameland 2009,
op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *