Beknopt Raadsverslag 11 en 12

Raadscommissievergadering 6 juli 2009

BALLUM – Beknopt verslag 11

1. Opening en mededelingen
Voorzitter van de vergadering is Dirk Brouwer.

2. Mededelingen vanuit het college
De voorzitter introduceert de nieuwe geluidsinstallatie. De raadstafel rond staan nieuwe microfoons, ook op de plaats voor insprekers. De voorzitter demonstreert tevens zijn macht om het geluid van een van de anderen uit te schakelen.

3. De agenda wordt onveranderd vastgesteld

4. Inspreekmogelijkheid voor het publiek
Er zijn deze keer geen insprekers.

5. Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W
Vraag Tonnie Overdiep (PvdA): Het valt Overdiep op dat er vaak restanten van kampvuren achterblijven. Dit is toch bij vergunning geregeld?
>>>lees hier het antwoord van "Chef Kampvuren"

Vraag Tonnie Overdiep: De verlichting bij de hoofdstrandopgang van Hollum is nog steeds niet in orde. Hoe zit dit?
Antwoord wethouder Nico Oud: Het is in behandeling. De levertijd van de lichtpunten is 9 weken. Het lukt niet meer om het voor het seizoen klaar te krijgen.

Vraag Tonnie Overdiep: De horeca-activiteiten van Amjaad hebben de belangstelling van de gemeente. Hoe zit het met dergelijke activiteiten elders op het eiland, bijvoorbeeld aan de Kooiweg te Buren?
Antwoord van Wethouder Oud: Bij Amjaad is horeca de hoofdactiviteit. Bij de meervalkwekerij is het een nevenactiviteit. Wij hebben daarvoor vergunning afgegeven.

Vraag Piet IJnsen (ABA): In de zaak Y. Anema heeft de rechter de weigering bouwvergunning vernietigd. Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd?
Antwoord Nico Oud: Wilt u altijd een afschrift van procedures? Ja, IJnsen wil graag geïnformeerd worden over de uitslagen van gerechtelijke procedures.


Vraag Piet IJnsen: Duthler kreeg geen vergunning voor en zomerwoning aan de Klonjes bij Nes. Wanneer wordt de gebiedsvisie in de raad behandeld?
Wethouder Will Bakema geeft antwoord: Aan de gebiedsvisie wordt de laatste hand gelegd.

Vraag Jan Wijnberg (ABA): We horen dat er brieven uitgaan over het verwijderen van schuurtjes en schuttingen in het kader van nota Hokkeboel. Het is goed om verrommeling tegen te gaan. Wanneer komt nieuw beleid in de raad? De gemeente zou een prijsvraag kunnen uitschrijven voor het ontwerp van een mooi hokje voor de boeren, geeft Wijnberg een voorzetje.
Antwoord Nico Oud: Dit jaar is er extra aandacht voor hokjes en schuttingen. Het idee van de prijsvraag voor een passend schuurtje in het buitengebied neemt wethouder Oud mee.

Vraag Anneke Touwen-Belt (CDA): Het centrum van Nes is autoluw en de bushaltes zijn verplaatst. Wij horen hierover veel klachten. De twee overgebleven haltes, bij SBB en op de Reeweg, staan te ver van het centrum. Bovendien was de informatie hierover niet op de website van de gemeente te vinden. Wordt dit binnenkort ook geëvalueerd?
Antwoord van wethouder Bakema: De evaluatie is dit najaar. Het verkeersplan is vanaf de startpagina van de gemeentelijke website te lezen. Het klopt dat een deel van de website een tijdje uit de lucht is geweest. Dat is nu weer in orde. De busonderneming kan ook iets doen aan voorlichting aan hun klanten.
Tonnie Overdiep merkt nog op dat wat hem betreft de leefbaarheid in Nes stukken verbeterd is. Hij is verbaasd dat er klachten komen van Amelanders over het openbaar vervoer. Hij zit regelmatig in de bus en ziet er bar weinig Amelanders.

Vraag Anneke Touwen-Belt: In het voor- en naseizoen komen er steeds meer evenementen. Dat doet een groot beroep op de politie. Hoe zit het met onze veiligheid?
Burgemeester Albert de Hoop legt uit hoe het zit met de evenementen en de politie.
>>>lees hier hoe Ameland buigt onder haar evenementen

Vraag Jan Verbiest (VVD): Jongeren hebben de indruk dat er met de wachtlijsten voor woningzoekenden wordt gesjoemeld. Kan de toewijzing ook openbaar?
Antwoord Nico Oud: De regels voor het verkrijgen van een gemeentelijke huurwoning staan op de website. Er wordt niet gesjoemeld. Aanvragers worden beoordeeld op passendheid plus de optelsom van punten naar aanleiding van duur van inschrijving. Het kan zijn dat een gezin eerder een huurwoning krijgt toegewezen dan een alleenstaande. Dat is dan op basis van passendheid. Openbaarmaking van de aanvragen en toewijzing keurt het college af. Het gaat ook om privacy gevoelige informatie. Wie recht denkt te hebben op een huurwoning en hem toch niet krijgt toegewezen kan op het gemeentehuis vragen hoe dat zit.

Vraag Jan Verbiest: Een huis kopen blijkt voor veel jongeren onmogelijk. Kan de gemeente ook garant gaan staan voor een bedrag tot 50.000 euro? We lopen anders kans dat de jongeren van het eiland verdwijnen en dat het eiland vergrijst.
Antwoord Nico Oud: Garantstelling door de gemeente mag niet.
Als een starter geen hypotheek kan krijgen dan is de draagkracht niet groot genoeg.

Vraag Jan Verbiest: Zit er nog asbest in ons waterleidingnet? Wanneer wordt het vervangen en wat gaat het kosten?
“Chef waterleiding” Nico Oud geeft antwoord.
>>> lees hier over het al dan niet aanwezige asbest in het Amelander waterleidingnet

6. Vaststellen notulen raadscommissie 11 mei 2009
Op wat kleinigheden na worden de notulen onveranderd vastgesteld.

7. Binnenplanse ontheffing voor het verbouwen van een recreatiewoning aan de Kievitsweg 16 te Nes
R. Verdonk vraagt namens Stichting De Duindoorn een bouwvergunning aan voor het bouwen van een recreatiewoning op het perceel Kievitsweg 16 te Nes.
De raad mandateert dit onderdeel unaniem aan het college.

8. Plan van Aanpak Woningbedrijf
Het college wil het gemeentelijk woningbedrijf niet als geheel verkopen. Ze kiest voor een geleidelijke verkoop van een aantal woningen. Het geld dat daarmee wordt binnengehaald kan gebruikt worden voor verbeteringen aan bestaande woningen en nieuwbouw.
Het onderwerp komt 31 augustus als discussiestuk in de raadsvergadering terug.

9. Project Deregulering op Ameland
Het college wil de werkdruk en regeldruk verminderen en de informatievoorziening verbeteren. In de eerste helft van 2007 was hier al toe besloten. Een deel van de kosten van het project wordt vergoed door het rijk. De financiële steun van het Rijk bedraagt € 19.644,–. De kosten voor de gemeente zijn € 26.791,68.
Het onderwerp komt als hamerstuk terug op de raadsagenda van 31 augustus.

10. Wijziging van vaststellen Algemene Plaatselijke verordening (APV)
De APV is aangepast aan de Europese regelgeving en vereenvoudigd ten opzichte van APV-editie 2006. Raadsleden vragen naar de regels rond paardenpoep.
Dit APV komt terug als discussiestuk in de raadsvergadering van 31 augustus.
>>>lees hier over de poepzak voor paarden

11. Subsidieverordening Energiebesparing Gemeente Ameland 2009
De Duurzame Energiebeurs die door het DE-team van Ameland is georganiseerd leverde in ieder geval één heel vaak voorkomende vraag op. “Waar kan ik subsidie krijgen om in duurzaamheid te investeren?” Veel Amelanders zijn wel geïnteresseerd in duurzaamheid maar hikken aan tegen de hoge investeringskosten en daarmee ook de lange terugverdientijden. De gemeente wil daarom voor 2009 een stimuleringspot vullen met € 50.000,–.
Het onderwerp komt als discussiestuk terug in de raad van 31 augustus.

12. Sluiting
Voor de sluiting komt de bode langs met kroketten. Omdat het zo’n lange vergadering is en bijna reces.

>>> lees hier Beknopt Verslag 10 van de Raadsvergadering van 29-6-2009.

Aansluitend aan de raadscommissievergadering volgt een korte Raadsvergadering.

Raadsvergadering 6-7-2009

BALLUM – Beknopt verslag 12

1. Opening en mededelingen
Voorzitter van de vergadering is burgemeester Albert de Hoop.

2. Definitief vaststellen van de agenda.
Punt 6, Initiatiefvoorstel van ABA wordt van de agenda gehaald en eerst behandeld in het college.

3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 25 juni 2009)
De brief van Jarina Nobel-Faber over verkeersoverlast in de Westerlaan te Hollum roept vragen op bij verschillende raadsleden.

4. Vaststelen notulen raadsvergadering 25 mei 2009
Met veel kleine wijzigingen worden de notulen vastgesteld.

5. Vaststellen jaarrekening 2008
De jaarrekening 2008 wordt met meerderheid van stemmen vastgesteld. De fractie van Algemeen Belang Ameland stemt tegen, de andere stemmen voor.
>>>meer over de jaarrekening 2008

6. Initiatiefvoorstel fractie Algemeen Belang Ameland inzake ‘starterleningen voor koopstarters’
Het voorstel is unaniem in handen van het college gesteld.

7. Sluiting

De raadsleden gaan nu het reces in. Er wordt drie weken lang niet vergaderd.

>>> lees hier Beknopt Verslag 10 van de Raadsvergadering van 29-6-2009.

>>>wilt u alle beknopte raadsverslagen op een rij? Tik dan ‘Raadsverslag’ in bij Zoeken, rechts bovenin deze pagina.

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *