Beheersvisie Fryske Gea voor Ameland

BEETSTERZWAAG – Voor de gebieden van It Fryske Gea op Oost-Ameland (Kooioerdstuifduinen, Oerd en Hon) stelt It Fryske Gea dit jaar een eigen beheersvisie op. In deze visie wordt onderbouwd en beschreven hoe het gebied er over 25 jaar uit moet zien. Niet alleen de natuurdoelen, maar ook het recreatieve en agrarische medegebruik, cultuurhistorie, faunabeheer en andere zaken krijgen in zo’n visie aandacht.

Beheer- en inrichtingsmaatregelen worden vervolgens op de visie afgestemd en met onderzoek en monitoring wordt de voortgang bewaakt. Het opstellen van een beheersvisie helpt It Fryske Gea het gebied goed te beheren, maar is ook nodig vanwege de Subsidieregeling Natuur en Landschap. It Fryske Gea moet als gecertificeerd beheerder de interne beheer- en evaluatiecyclus namelijk goed op orde hebben. Het opstellen van een beheersvisie voor elk gebied is daarvoor noodzakelijk.

Nòg een plan?

Voor Ameland is ook het Natura2000-beheerplan in ontwikkeling. Is er dan nòg een plan nodig?

Net als alle andere belanghebbenden praat ook It Fryske Gea mee in het Natura2000-beheerplanproces. Dit Natura2000-beheerplan gaat alléén over de Europese instandhoudingsdoelen en hoe die zo goed mogelijk kunnen worden gerealiseerd. Een beheersvisie van It Fryske Gea is uitgebreider. It Fryske Gea heeft immers méér doelen en afspraken, met bijvoorbeeld Rijk, Provincie, Gemeente, diverse belangenorganisaties, buren en gebruikers van het gebied. De afspraken die gemaakt zijn over het realiseren van de Natura2000-doelen neemt It Fryske Gea in haar visie letterlijk over. Daarnaast zal er juìst aandacht worden besteed aan zaken als openstelling en toezicht, excursies, (grond)waterpeilen, zomerganzen, onderzoeksactiviteiten, samenwerking met de buren etcetera.

Meedenken?

Het opstellen van de Fryske Gea-beheersvisie vindt de komende maanden plaats. Eerst wordt met ondersteuning van Bureau Molenaar de beschikbare informatie geanalyseerd, de situatie in het veld bekeken en gediscussieerd over kansen en knelpunten. Als dit achter de rug is wil It Fryske Gea haar bevindingen en ideeën graag delen met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Daarom zal er in het najaar van 2012 een informatieavond worden georganiseerd waar iedereen de kans krijgt kennis te nemen van de ideeën, daarover op- en aanmerkingen te maken en eventuele andere wensen in te brengen. De inbreng van deze avond zal worden meegenomen bij de uiteindelijke vaststelling van de Fryske Gea-beheersvisie.

Over het wanneer en waar van deze informatieavond zult u dit najaar worden geïnformeerd via de Amelander media, iedereen is hier welkom!

Bron: It Fryske Gea

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *