Beheerautoriteit Wadden moet er snel komen

HARLINGEN – De ministers Schouten (LNV) en Van Nieuwenhuizen (IenW) willen vaart maken met het realiseren van een beheerautoriteit Wadden. De komende maanden wordt er een verkenning uitgevoerd voor de invulling van deze autoriteit. In de commissievergadering van de Tweede Kamer hierover gaven vrijwel alle partijen aan hoe belangrijk het is dat zo’n autoriteit er komt. Op vragen van Tjeerd de Groot (D66) en Carla Dik-Faber (CU) zei Van Nieuwenhuizen toe dat een randvoorwaarde in ieder geval is dat er een scheiding komt tussen beleid en beheer.

De Waddenvereniging pleit al langer voor één beheerder voor het wad. Door de vele beheerders die er nu zijn, is niet duidelijk wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor wat. Vorig jaar concludeerde Royal HaskoningDHV in een evaluatie nog dat beleidsdoelen als verbetering van de natuur en bescherming van het open landschap niet gehaald worden. We hopen dat er met de beheerautoriteit orde komt in het beheer van de Waddenzee en dat beleidsdoelen dan wél gehaald worden.

Daarbij is het goed als er inderdaad een scheiding komt tussen beleid en beheer. De beheerautoriteit moet dan vanuit het beleid een heldere opdracht krijgen en het is helder dat zij dan moet zorgen dat die uitgevoerd wordt. De verschillende beleidsmakers (ministeries, provincies, gemeentes) moeten samen zorgen voor een afgestemde beleidsopdracht. Het is belangrijk dat ook de diverse stakeholders rond het wad (bijv. natuurorganisaties, havens, vissers en de recreatiesector) bij dit proces betrokken worden.

In het Kameroverleg benadrukten vrijwel alle partijen het belang van de beheerautoriteit. Dik-Faber vroeg de minister ook nog om te bekijken hoe de Noordzeekustzone, die zeer belangrijk is voor de Waddenzee, ook betrokken kan worden. De minister gaat hiernaar kijken. De beheerautoriteit zal zich in ieder geval bezig houden met natuur, visserij en water. Van Tongeren (GroenLinks) en De Groot vroegen ook aandacht voor de rol van de autoriteit bij gas- en zoutwinning. Dit moet nog nader bekeken worden.

De Kamerleden hadden nog andere aandachtspunten voor de minister. De Vries (VVD) vroeg aandacht voor betrokkenheid van ondernemers en provincies in de verkenning, naast uiteraard Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties. Van Dijk (PvdA) vroeg vooral ook de eilanders goed te betrekken. De minister gaf aan dat ook deze groepen uiteraard betrokken worden bij de verkenning. Futselaar (SP) gaf aan dat de beheerautoriteit ook doorzettingsmacht moet hebben. De Groot wilde zo ver niet gaan, maar ging er wel vanuit dat de autoriteit echt bevoegdheden zal krijgen. Dik-Faber pleitte voor een onafhankelijke positie van de nieuwe autoriteit met een eigen positie en instrumenten. Arissen (PvdD) was gecharmeerd van het idee om de Waddenzee rechtspersoonlijkheid te geven. De minister zoekt uit of dit een interessante optie is.

Na de zomer komen de ministers met een voorstel over de beheerautoriteit naar de Kamer. Het is de bedoeling dat de deze in 2019 van start gaat. De Waddenvereniging is blij met de brede steun en de snelle actie van de ministers.

Bron: Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *