Basiskustlijn Ameland losgelaten

NES – Ameland kreeg het tijdens de afgelopen januari storm flink voor de kiezen. Op de noordwest kant van het eiland is voor een deel de laatste duinenrij weggeslagen en de golven spoelden naar binnen. Een klein beetje maar, maar toch.

Het is het gebied waar de kustontwikkeling dynamisch is; er zit veel stroming in het Borndiep die zand meevoert en het Bornrif verplaatst. Met de laatste storm is de Basiskustlijn (BKL) in dit gebied overschreden. Bestuurlijk is overeengekomen dat dit op deze plaats kan en dat er dynamisch gehandhaafd wordt.

Wettelijk is afgesproken dat de BKL de uiterste kustlijn is die Nederland wil handhaven. Als die lijn wordt overschreden dan is de kust van Nederland in gevaar. In 1993 werd de BKL vastgesteld door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Hanja Maij-Weggen. De kustlijn wordt jaarlijks bekeken en gemeten en de BKL is dan de norm. Als bij die meting blijkt dat er ergens langs de Nederlandse kust een zwakke plek is en de BKL dreigt te worden overschreden, dan wordt dat gezien als een signaal dat er iets aan de hand is. Meestal vindt dan een ingreep plaats in de vorm van een suppletie.

Op de kop van het eiland wordt komende maanden het strand gesuppleerd tussen paal 1 en 3, zeg maar bij The Sunset. Niet ter hoogte van de duindoorbraak. Op die plek is het niet effectief doordat de zich verplaatsende geul het zand zou wegspoelen. De afbeelding van noordwest Ameland laat zien dat de basiskustlijn (paarse lijn) niet te handhaven is door de invloeden van het Bornrif. Er is een landinwaartse afname.

Ameland noordwest

 

 


 

 

 

De basiskustlijn is in 2012 herzien. De landelijke BKL wordt eens in de zes jaar vastgesteld. Op dit moment loopt voor de regio Friesland een herziening. Daarbij komt ook de locatie Ameland noordwest aan de orde. Het POK en gemeente Ameland zijn daar bij betrokken. Het POK is het Provinciaal Overlegorgaan Kustbeleid waar de vier burgemeesters van de Waddeneilanden zitting in hebben naast vertegenwoordigers van de betrokken ministeries en de provincie Friesland. Vanuit het POK is in 1996 een projectgroep Ameland West ingesteld om de mogelijkheden en wensen van meer dynamiek te inventariseren en te adviseren over beheersmaatregelen. De aanbevelingen zijn uiteindelijk vastgelegd in het Beheerplan Rijksgronden Ameland 2000-2010.

In 2012 maakte Ameland zich sterk om de primaire zandige waterkering op te schuiven in de richting van de buitenste duinenrij. Dat is toen niet gelukt. De leggers van Vlieland en Terschelling zijn toen wel aangepast. De leggers omschrijven voor Rijkswaterstaat de normen voor de primaire waterkeringen.

De duinenrij op noordwest Ameland zou de gaswinput van de NAM moeten beschermen en het waterwingebied in de duinen.

 lees hier over Zandsuppletie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *