Anderhalf miljoen voor Boschplaat Terschelling

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Terschelling hebben het startsein gegeven voor het uitwerken van de Boschplaat 2050-plannen. De provincie Fryslân stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor deze eerste fase van het project. Het is onderdeel van de pot Specifieke Uitkeringsgelden die het Rijk beschikbaar stelt aan provincies om de kwaliteit van bestaande natuur te verbeteren. Met het geld worden de eerste maatregelen genomen om dynamiek terug te brengen op de kwelders en in de duinen op de Boschplaat. Dit is goed voor de biodiversiteit en helpt het gebied om mee te groeien met de stijgende zeespiegel.

De uitvoering van het project start met het aanpassen van de begraasde delen op de kwelder. Dit zorgt voor het behoud van het open karakter van het gebied. Dat werk wordt naar verwachting eind 2022/begin 2023 uitgevoerd. Het overleg met boeren en andere belanghebbenden daarover vindt de komende maanden plaats. Daarnaast komen er plannen voor het terugbrengen van stuivende duinen en overstromingsvlaktes in 2022 en 2023. Doel is om de invloed van wind, zand en water in het gebied te vergroten. Wind en water zetten bij overstroming en verstuiving veel zand af op de Boschplaat. Dit is goed voor de biodiversiteit en het gebied groeit zo mee met de zeespiegel. Het doel is om in 2024 met de uitvoering te beginnen. Ook wordt verder onderzoek gedaan naar de kustontwikkeling van de Boschplaat, zowel aan de Waddenzee als de Noordzeekant. De kustlijn van de Boschplaat is de afgelopen decennia teruggetrokken. Er wordt bekeken wat dit betekent voor de natuurwaarden. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er maatregelen nodig zijn.

Monitoring van effecten

Naast het uitvoeren van maatregelen wordt gemonitord of de beoogde doelen bereikt worden. Neemt de biodiversiteit toe? En hoeveel groeit het gebied daadwerkelijk met de zeespiegel mee? Daarvoor komt er een monitoringsprogramma, in samenwerking met de Waddenacademie, om de verbinding te leggen met de wetenschappelijke wereld. Het doel is daarbij ook om kennis op te doen die op andere plekken weer toegepast kan worden. Een deel van de beoogde maatregelen op de Boschplaat zijn uniek en bieden dus ook de mogelijkheid om veel van te leren.

Samen met eilanders

Net als bij het opstellen van de toekomstvisie in 2018, is ook nu de bedoeling dat eilanders betrokken zijn en blijven bij de Boschplaat van de toekomst. Bij de uitwerking van de plannen, maar ook tijdens en na de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij de monitoring van de effecten van het herstel van dynamiek.

Boschplaatvisie 2050

De basis voor de maatregelen die genomen gaan worden ligt in de Boschplaatvisie 2050. Deze is in 2018 door Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente, Rijkswaterstaat en de eilanders opgesteld. De visie werd gemaakt in opdracht van de provincie Fryslân als voorloper op een nieuw Natura 2000-beheerplan. Het plan beschrijft de mogelijkheden om de biodiversiteit te herstellen en het gebied klimaatbestendiger te maken, waardoor de bijzondere planten en dieren op de kwelder behouden een impuls krijgen. De 1,5 miljoen euro is voldoende om de komende jaren de eerste maatregelen te kunnen nemen en de verdere plannen in meer detail uit te werken.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *