Afspraken woningbouw Fryslân 2008 – 2016

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân wil de komende tijd definitieve afspraken maken met de Friese woningbouwregio’s en gemeenten over welke en hoeveel woningen er gebouwd zullen gaan worden. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘De provincie stelt een planologisch programma voor van in totaal 19.700 woningen voor de periode 2008-2016. De te verwachten woningvraag ligt in die periode rond de 16.000 woningen. Met de extra planologische bouwruimte willen we op een verantwoorde wijze ruimte geven aan de regionale en gemeentelijke ambities, zonder dat onevenredige concurrentie ontstaat tussen gemeenten en tussen regio’s. Met het woningbouwprogramma willen we vooral ook inzetten op de gewenste kwaliteiten van de woningbouw, met bijzondere aandacht voor betaalbare, energiezuinige huizen voor groepen als senioren en jongeren.’

De plannen en voornemens van de gemeenten betreffen bijna 40.000 woningen, meer dan het dubbele van het aantal dat de provincie realistisch acht. Op basis van het voorgestelde woningbouwprogramma kunnen er ongeveer 2000 woningen netto per jaar gebouwd worden in Fryslân. Dat is vergelijkbaar met wat de afgelopen jaren is gebouwd (gemiddeld ca. 2100 woningen). De afnemende groei van de bevolking maakt het volgens de provincie extra belangrijk dat de juiste huizen – qua prijs, kwaliteit en duurzaamheid – op de juiste plekken worden gebouwd. Ook herstructurering van de bestaande woningvoorraad wordt hierdoor steeds belangrijker. De omslag van uitbreidingen van steden en dorpen naar bouwen binnen de bebouwde kom moet nu gemaakt worden, omdat de programma’s na 2016 verder zullen dalen. Voor deze ‘inbreiding’ wil de provincie extra planologische ruimte bieden.

Op basis van het provinciale Streekplan, dat kaders biedt voor de ruimtelijke ordening in Fryslân, is er ruimte voor regionaal maatwerk. Het is de bedoeling dat er per regio (Noord-Oost, Noord-West, de Stadsregio, de A7-zone, de IJsselmeerkust en de Zuidrand) afspraken komen over de woningbouw. Met de Waddengemeenten worden aparte afspraken gemaakt. De afgelopen tijd heeft de provincie al intensief overlegd met de gemeenten over de woningbouw, ook in relatie tot de verminderde groei van de bevolking. De komende tijd gaan de provincie en de gemeenten in verder in gesprek over het voorgestelde woningbouwprogramma.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *