Afsluiting van succesvol Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

LEEUWARDEN – Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is namelijk, conform afspraken, afgerond.

De meer dan 30 partijen concluderen dat het belangrijkste doel is behaald: organisaties voor vaarrecreatie, watersportverenigingen, beheerders, natuurorganisaties en vrijwilligers weten elkaar moeiteloos te vinden in het belang van de Waddenzee. Samen staan ze voor goed beschermen en verantwoord beleven.

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar ruim tien jaar geleden konden vaarrecreatie, overheid en natuurorganisaties weinig begrip voor elkaar opbrengen. Vaarrecreatie zou te verstorend zijn voor de natuur. Er gold toen bijvoorbeeld nog een quotum op het aantal ligplaatsen, maar die tijd is voorbij.

De Tweede Kamer daagde de partijen uit samen een oplossing te vinden. Dat lukte, op 3 december 2007 werd het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee door de betrokken organisaties ondertekend. Daarmee begon een proces van samenwerking en de uitvoering van diverse projecten.

Inzet op kwaliteit

Met de afsluiting van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) 2014-2018 is het aanjagen van de samenwerking met succes voltooid. Het centrale idee is dat als de mensen die op het wad zijn, lopend, varend of anderszins, zich houden aan de gedragsregels van de Erecode er ruimte genoeg is voor mens en dier. Het begrip en de consensus is gegroeid over waarom sommige gebieden (tijdelijk) niet toegankelijk zijn voor het welzijn van vogels en zeehonden.

Succesvolle resultaten

De programmatische aanpak is succesvol geweest. Partijen kunnen elkaar moeiteloos vinden. De Erecode is geactualiseerd. Rondom de Razende Bol is de overlast verminderd door een communicatietraject van voorlichting en een lesprogramma op ruim 40 scholen. Er zijn honderden mensen op cursus geweest voor gastheer/-vrouw van Werelderfgoed Waddenzee. Dynamisch zoneren (dicht wanneer vogels en zeehonden rust nodig hebben, open wanneer het kan) wordt op meerdere plekken ingezet. De bereikbaarheid van (jacht)havens is geagendeerd. Ook is er een groot monitoringsconsortium opgericht om alle vaarbewegingen op het Wad in beeld te krijgen. En elk jaar is er campagne gevoerd om de bekendheid met de Erecode te laten groeien.

Toekomst geborgd

Het actieplan is nu klaar, maar de bedoeling er achter blijft. Het is nu aan de betrokkenen samen het gedachtengoed en de aanpak levend te houden. Dit gebeurde al in de Beheerraad Waddengebied en die constructie blijft gewoon doorgaan. Aanvullend is besloten elkaar in het Toeristisch Overleg Wadden (TOW) bij te praten en samen initiatieven te ondernemen als dat nodig is. De Erecode wordt opgenomen in de Gebiedsagenda Wadden 2050 en is onderdeel van de promotie rondom Werelderfgoed Waddenzee. De monitoring wordt geborgd in de Basismonitoring Wadden.

Om het Actieplan Vaarrecreatie in stijl af te sluiten zal een magazine worden uitgebracht met een terugblik, de successen, de leerpunten en een vooruitblik op thema’s voor de toekomst. Daarmee wordt eer gedaan aan het vele werk en de mooie resultaten.

Actieplan Vaarrecreatie

Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (2014-2018) is het gezamenlijk resultaat van de samenwerking tussen Waddenprovincies, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (incl. Waddenunit), Rijkswaterstaat, kust- en eilandgemeenten in het Waddengebied, natuur- en watersportorganisaties. Het Actieplan is een vervolg op het zogenaamde Convenant Vaarrecreatie Waddenzee dat liep van 2007-2012.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *