50.000 euro subsidie voor bescherming weidevogelnesten

LEEUWARDEN – Er is 50.000 euro beschikbaar voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens dit jaar. Grondeigenaren en -gebruikers kunnen van 3 mei tot en met 10 juni 2022 subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor het treffen van beschermende maatregelen op percelen waar veel weidevogelnesten en kuikens zijn. Het gaat om minimaal vijf nesten van de grutto. Zijn er naast de gruttonesten ook nesten van de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip en kemphaan, dan kan daar ook subsidie voor aangevraagd worden. Per nest krijgt een grondeigenaar zestig euro om beschermende maatregelen te treffen. Zo moet er in totaal achthonderd vierkante meter land onbewerkt blijven – dus niet maaien of ander agrarisch werk – zo lang de kuikens nog aanwezig zijn.

“Ferline jier hawwe ferskate lânboupartijen ús it Afsprakenkader Weidevogels Fryslân oerhannige. Yn dat ramt stiet hoe’t de lânboupartijen ynfolling jaan wolle oan de soarchplicht foar greidefûgels. Yn oanrin nei de nij op te stellen subsydzjeregeling dêr’t wy dit jier mei oan ‘e slach sille, hawwe dizze organisaasjes ús frege om de subsydzjeregeling foar beskerming fan nêsten en piken op ‘e nij iepen te stellen. Dêr jouwe wy graach gehoar oan”, zegt Douwe Hoogland.

De subsidie kan worden aangevraagd door grondeigenaars of gebruikers die geen andere subsidie of vergoeding ontvangen voor de bescherming van weidevogelnesten en kuikens. Zoals deelname aan het agrarisch natuur en landschapsbeheer.

Nieuwe subsidieregeling

Provinciale Staten stelde de Nota Weidevogels 2021-2030 in november vorig jaar vast. De insteek van het nieuwe weidevogelbeleid is om de dalende trend in aantallen weidevogels om te buigen naar een stijgende lijn. Bijvoorbeeld door het voortzetten van het (agrarisch) natuurbeheer en de campagne Grutsk op ús Greidefûgels, het creëren van aaneengesloten weidevogelplusgebieden, maar ook door extra inzet op de basiszorg. Onderdeel daarvan is het opstellen van een nieuwe subsidieregeling voor de bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Dat gebeurt in de tweede helft van 2022 in samenwerking met betrokken landbouw- en natuurorganisaties. De nieuwe regeling wordt dan in 2023 opengesteld.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvragen van subsidie vindt u op www.fryslan.frl/subsidie-weidevogelnesten-en-kuikens. Heeft u praktische vragen over de bescherming van nesten en kuikens in het kader van deze subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met Kollektivenberied Fryslân. Voor hulp bij invullen van het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met de agrarische collectieven of LTO Noord.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *