‘Alwéér heeft de NAM snode plannen!’

BEEK-UBBERGEN – "Alwéér heeft de NAM snode plannen!" schrijft Anton Kuhlmann in zijn open brief over de boorplannen van de NAM. Wilt u reageren op deze brief of op het onderwerp, dan is uw reactie welkom. Persbureau Ameland publiceert het in het NAM-dossier.

"Alwéér heeft de NAM snode plannen!

Soms lijkt het alsof de tijd stil staat en waant men zich – anno 2009 –  weer in de jaren ’60 – ’70 – ‘80 van de vorige eeuw. Alsof er sindsdien niets veranderd is: De NAM gaat weer gewoon zijn eigen gang op Ameland; een Gemeente Ameland die vooralsnog lijdzaam toeziet en uitblinkt door afwezigheid en afzijdigheid; maatschappelijke onrust bij Amelanders en haar bezoekers. En uiteindelijk gaan alle plannen gewoon door …. tenzij men dit keer op tijd, met kennis en met ervaring een gezamenlijk front weet te vormen.

Op 19 mei 2009 gaf de NAM opening van zaken over wat men vanaf 2011 van plan is op Ameland te gaan doen. Deze informatieavond werd nog eens herhaald op 25 mei j.l. De NAM had alleen de bewoners van Ameland uitgenodigd voor beide informatieavonden. De NAM had er niet bij stil gestaan dat er – naast de bewoners van Ameland – ook anderen belanghebbenden zijn. Ik doel hierbij speciaal op de eigenaren van recreatiewoningen op het eiland, verspreid over het gehele land en daarbuiten. Hun adressen zijn nauwkeurig bekend bij Gemeente Ameland. Jaarlijks zijn zij immers goed voor een op naam gestelde aanslagbrief met WOZ-heffing en Forensenbelasting. De NAM stelde de informatieavonden in goed overleg met Gemeente Ameland te hebben voorbereid. Desondanks staat deze categorie belanghebbenden nog steeds buitenspel (om maar een voetbalterm te gebruiken, immers zowel NAM als Gemeente Ameland ondersteunen dezelfde voetbalclub financieel). Gemeente Ameland heeft het zelfs niet nodig gevonden om de aankondiging van beide informatieavonden bekend te maken op de gemeentelijke website. Een valse start. Voor dit manco zal men achteraf wel weer een ‘slappe’ verklaring hebben. De huidige houding is naar mijn mening eigenlijk kenmerkend voor het ontbreken van een pro-actieve, bestuurlijke houding. Men roept het dan toch over zich zelf af dat er suggesties komen over mogelijk andere redenen?

De NAM heeft duidelijk gemaakt dat – vóórdat (weer) op Ameland geboord mag gaan worden – tal van procedures moeten zijn doorlopen en vergunningen / ontheffingen zijn verleend. Bijvoorbeeld MER-procedure, aanpassing van huidige bestemmingsplannen, milieuvergunningen, aanlegvergunningen, ontheffing Flora- en Faunawet, etc. Hierbij zullen afwisselend het Rijk, Provincie Fryslân en Gemeente Ameland als bevoegd gezag betrokken zijn. De NAM stelde op de avond van 25 mei dat uiteindelijk het Ministerie van Economische Zaken een vergunningen of ontheffingen zal verlenen wanneer mocht blijken dat een van de andere overheden ongewenste beslissingen neemt of qua tijdsplanning in gebreke blijft. In normaal Nederlands betekent dit: “slikken of stikken” . Gemeente Ameland moet wel van heel goede huize komen wanneer zij vergunningen verleent onder voorwaarden die “Den Haag”  onwelgevallig is. Dit alarmsignaal gaat nu al af. De uitgebreide reeks ingewikkelde vergunningen zal de komende jaren hoge eisen stellen aan Gemeente Ameland als bevoegd gezag. Niet alleen qua tijdbeslag, maar vooral ook kwalitatief: inhoudelijk en procedureel. Dit geldt zowel voor het ambtelijke apparaat als voor het College van B&W én de Raad. Zelfs wanneer Gemeente Ameland zou besluiten om kennis en ervaring op dit gebied in te huren, dan blijft de vraag overduidelijk op tafel liggen of Gemeente Ameland wel in staat is om de rol van regisseur adequaat uit te voeren. Mocht dit laatste gaan haperen, dan zal Gemeente Ameland heel snel van het speelveld gehaald worden. Gemeente Ameland zal zich nu al als ‘amateurs’ moeten voorbereiden op een wedstrijd tegen ‘profs’. Naar mijn mening ligt het voor de hand dat Gemeente Ameland op korte termijn besluit tot een unieke projectopzet, met een supervisor en waarbij voortdurend sprake zal zijn van het bevragen van bijvoorbeeld een panel met materiedeskundigen of een speciale klankbordgroep, met Amelanders en met personen die sterke betrokkenheid met Ameland hebben. Een gedegen voorbereide startconferentie, met de bedoeling om goede randvoorwaarden en alternatieven te formuleren, past ook prima bij zo’n pro-actieve houding. Nú kan het nog. Wanneer Gemeente Ameland te lang afwacht, zal men al heel snel in een “Calimero”- positie terecht komen. Vanaf zo’n moment overkómt het de gemeente verder allemaal.

Boren in De Vleijen? Wanneer je dat hoort, dan vraag je je al heel snel af of de bedenker van dit plan al niet ergens een gaatje in heeft! Realisatie van dit plan zal zoveel hinder en overlast veroorzaken dat het nagenoeg ondenkbaar is dat dit plan door gaat. Niet de MER-procedure afwachten… maar de MER-procedure opzoeken! Het gaat hierbij niet alleen over een 60 meter hoge boortoren gedurende een jaar lang. Of om een betonnen vloer van meer dan een halve hectare met verschillende “Kiss-cases” gedurende een periode van 20 – 25 jaar. Of om de voortdurende geluidsoverlast – 365 dagen per jaar, 24 uur per dag –  welke op Ameland veel verder merkbaar is dan elders in ‘bebouwd” Nederland (op het relatief stille Ameland ontbreekt namelijk achtergrondlawaai). Of om overlast in alle denkbare vormen door aan- en afvoertransport. Waarom krijgt een locatie de voorkeur die op dit moment totaal niet ontsloten is voor auto- en vrachtverkeer? Er lopen nu slechts enkele, slecht onderhouden fietspaden door het gebied van De Vlijen. Wanneer deze boorplannen doorgaan, dan lijkt het onvermijdelijk dat een doorgaand wegenstelsel door het gebied van De Vleijen wordt aangelegd, geschikt voor breed én zwaar vrachtverkeer. Aan- en afvoerroutes vanuit Nes en / of Buren zijn hierbij ook nog eens totaal niet in beeld gebracht.

Achter het net vissen? Wie beseft niet wat dit betekent? Ameland dreigt nu de boot te missen. Krachten zouden zich daarom moeten bundelen; daarvoor is het nog niet te laat.  Natuurlijk mag de NAM operationele doelstellingen hebben, maar niet ten koste van alles. Het zou de NAM sieren wanneer het alsnog kiest voor een ‘open planproces’. Zo’n opzet is veel meer van deze tijd. Zo’n aanpak kan er ook toe bijdragen dat energievragende en tijdrovende procedures kunnen worden voorkomen.

Met vriendelijke groeten

Antoon Kuhlmann"

Dossier Aardgaswinning op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *