In 2018 vond Ameland er wel wat van

HOLLUM – "In 2018 vond Ameland wel degelijk wat van boren onder de Waddenzee. Later vandaag meer hierover," schreef Persbureau Ameland gisteren op haar site. Dat later vandaag is een dag later geworden, omdat gemeente Ameland haar antwoord zorgvuldig wilde formuleren. Inmiddels liggen er antwoorden die helder verwoord zijn en die PA hieronder integraal plaatst, al worden de eventuele zorgen nu een tweede gaswinning wel erg dichtbij lijkt te komen betiteld als "voer voor specialisten". PA stelt de vraag ook aan de raadsfracties. Daarover later meer.

Dan nu integraal het antwoord van de gemeente (het college). De brief uit 2018 aan minister Wiebers is als foto bijgevoegd.

"Persbureau Ameland vraagt waarom gemeente Ameland (met name het college) in 2018 wel per brief samen met de andere Waddeneilanden bezwaar maakt tegen de gaswinning en nu geen stelling neemt tegen de gaswinning in Ternaard.

In de brief van de Waddeneilanden van 18 juni 2018 zeggen de eilanden dat ze gasboringen in en rondom de Waddenzee een ‘uiterst ongelukkig idee’ vinden. De eilanden reageren daarmee op een kamerbrief van toenmalig minister Eric Wiebes (30 mei 2018), waarin hij de Kamer informeert over de aanpassing van het Nederlandse kleine-veldenbeleid en de versnelde afbouw van de winning uit het grote Groningen-veld.

De eilanden wijzen in hun brief op de kwetsbaarheid van het Waddengebied en geven te kennen dat ze de industriële activiteit van de gaswinning in dit gebied niet passend vinden.

Gemeente Ameland is mede-afzender van deze brief en staat in 2021 volledig achter de inhoud.

Anderhalve week geleden – eind augustus 2021 – heeft het ministerie van EZK een ontwerpbestemmingsbesluit gepubliceerd dat gaat over de gaswinning in Ternaard, gemeente Noard-East Fryslan. Op de vraag van PA wat de gemeente Ameland daarvan vond, was ons antwoord dat de gemeente daar geen mening over heeft omdat de gemeente daar niet over gaat. De concessie voor de gaswinning uit het Ternaard-veld is al veel eerder verleend; de besluiten die nu worden gepubliceerd zijn daar alleen een uitwerking van. Een buurgemeente kan daartegen protesteren, maar dat is mosterd na de maaltijd.

Dus ondanks het feit dat het college nog altijd ongelukkig is met het beleid van het Rijk om aardgas te winnen in de Waddenzee, heeft de gemeente over de uitwerking van het vastgestelde beleid verder geen mening.

PA vroeg ook naar de zorgen van het college over de gevolgen van een eventuele extra bodemdaling als gevolg van de winning van het Ternaard-veld. Dit is voer voor specialisten. De gemeente kan alleen terugvallen op de kennis van onderzoekers en experts. Op Ameland worden de bodemdaling én de gevolgen daarvan voor de natuur al dertig jaar lang nauwgezet in de gaten gehouden (dat wil zeggen: vastgelegd en wetenschappelijk getoetst); dit is een verplichting die de NAM op zich heeft genomen bij het begin van de gaswinning bij Ameland, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dat monitoringprogramma laat zien dat de gevolgen voor de natuur tot nu toe heel beperkt zijn. Bovendien is de afspraak met NAM dat als er wél significante negatieve gevolgen gemeten worden, de winning van aardgas meteen wordt verminderd. Dit is het ‘hand aan de kraan’-principe. De NAM is tot nu toe alle toezeggingen die zijn gedaan nagekomen, dus het college gaat ervan uit dat de NAM zich ook aan dit hand-aan-de-kraan principe houdt. Het college is dus niet zozeer extra bezorgd, maar blijft wel alert.

Ten slotte: bezwaar aantekenen tegen de gaswinning heeft alleen effect als de bezwaarden ook nadenken over alternatieven. Het beste protest tegen de aardgaswinning is het overbodig maken ervan. Om die reden heeft de gemeenteraad van Ameland de ambitie vastgelegd om niet in 2050 aardgasloos te zijn, zoals het landelijke beleid is, maar al in 2035. Met die ambitie neemt Ameland effectief stelling tegen de winning van aardgas in het Waddengebied en elders."

lees hier Gemeente Ameland vindt er niks van

Dossier Aardgaswinning op Ameland

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *